Gabi Lupescu – Fiecare credincios trebuie să studieze Biblia într-un mod disciplinat

Într-o lume perfectă, fiecare credincios trebuie să studieze Biblia într-un mod disciplinat (2 Timotei 2:15) şi în dependenţă prin rugăciune de iluminarea Duhului Sfânt. Aşa cum se poate vedea foarte clar, – aceasta nu este o lume perfectă !!! . Nu toţi care au Duhul Sfânt Î-l şi ascultă cu adevărat. Sunt creştini care Î-l întristează pe Duhul Sfânt (Efeseni 4:30). Întrebaţi orice profesor: până …şi cel mai bun va spune că are elevi care se încăpăţănează să înveţe, indiferent de ce face el. Deci, unul dintre motivele pentru care oamenii interpretează diferit Biblia este că unii nu-L ascultă pe Învăţător, adică pe Duhul Sfânt. Mai jos sunt enumerate alte câteva motive pentru divergenţa mare de convingeri între învăţătorii biblici.

– 1. Necredinţa. Adevărul este că mulţi care pretind că sunt creştini n-au fost niciodată născuţi din nou. Ei poarta eticheta de “creştin”, însă nu a avut loc nici o schimbare reală a inimii. Multi care nici nu cred că Biblia este adevărată îndrăznesc sa îi înveţe pe alţii. Ei pretind că vorbesc despre Dumnezeu şi totuşi trăiesc într-o stare de necredinţă. Multe interpretări false ale Scripturii provin din astfel de surse.

Este imposibil ca un necredincios să interpreteze corect Scriptura. “Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte” (1 Corinteni 2:14). Un om nemântuit nu poate înţelege adevărul Bibliei. El nu are iluminarea. Mai mult, chiar dacă cineva este păstor sau teolog, aceasta nu garantează că este mântuit.

Un exemplu de haos produs de necredinţă este găsit în Ioan 12:28-29. Iisus Se roagă Tatălui, spunând: “Tată, proslăveşte Numele Tău!”. Dumnezeu Tatăl răspunde cu o voce care se aude din cer, pe care toţi cei adunaţi au auzit-o. Observaţi, însă, diferenţele de interpretare: “Norodul, care stătea acolo, şi care auzise glasul, a zis că a fost un tunet. Alţii ziceau: „Un înger a vorbit cu El!” Fiecare a auzit acelaşi lucru, o afirmaţie inteligibilă venită din cer, şi totuşi fiecare a auzit ceea ce a vrut să audă.

– 2. Lipsa exercitiului şi a experienţei. Apostolul Petru îi avertizează pe cei care interpretează greşit Scripturile. În parte el a atribuit învăţăturile lor înşelătoare faptului că ei sunt “neştiutori” (2 Petru 3:16). Lui Timotei i s-a spus: “Caută să te înfăţisezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15). Nu există scurtătură către interpretarea biblică corespunzătoare. Suntem obligaţi să studiem.

– 3. Hermeneutica slabă. Au fost promovate multe erori datorită unui simplu eşec de a aplica hermeneutica corectă (ştiinţa interpretării Scripturii). Luarea unui verset din contextul lui imediat, poate aduce mari pagube intenţiei cu care a fost scris. Ignorarea contextului mai larg al capitolului sau al cărţii, sau eşuarea înţelegerii contextului istoric şi cultural, de asemenea va duce la probleme în interpretare.

– 4. Ignoranţa întregului Cuvânt al lui Dumnezeu. Apolo era un predicator puternic şi elocvent, însă ştia doar despre botezul lui Ioan. El era ignorant în ce-L priveşte pe Iisus şi mântuirea Lui, astfel încât mesajul lui era incomplet. Aquila şi Priscila l-au luat la o parte şi “i-au arătat mai cu deamăruntul Calea lui Dumnezeu”. Dupa aceea, Apolo L-a predicat pe Iisus Hristos. Unele grupuri sau indivizi au un mesaj incomplet astăzi fiindcă se concentrează pe anumite pasaje excluzându-le pe altele. Ei nu reuşesc să compare Scriptura cu….Scriptura !.

– 5. Egoismul şi mândria. Este trist să spunem că multe interpretări ale Bibliei se bazează pe preferinţele personale sau doctrinele favorite ale oamenilor. Unii văd oportunitatea avansării personale în promovarea “unei noi perspective” asupra Scripturii (Vezi descrierea învăţătorilor falşi din Epistola lui Iuda).

– 6. Imaturitatea creştină. Când creştinii nu sunt maturi cum ar trebui să fie, este afectat modul în care folosesc Cuvântul lui Dumnezeu. “V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteaţi suferi; şi nici acum chiar nu le puteţi suferi, pentru că tot lumeşti sunteţi” (1 Corinteni 3:2-3). Un creştin imatur nu este pregătit pentru “hrana tare” din Cuvântul lui Dumnezeu. Observaţi că dovada caracterului lumesc al corintenilor au fost separările din biserica lor (versetul 4).

– 7. Accentul exagerat pe tradiţie. Unele biserici pretind că cred Biblia, însă interpretarea lor este întotdeauna trecută prin filtrul tradiţiilor stabilite de biserica lor. Atunci când tradiţia şi învăţătura Bibliei sunt în conflict, întâietatea este acordata tradiţiei. Lucrul acesta neagă efectiv autoritatea Cuvântului şi acordă supremaţie conducerii bisericii.

– În ce priveşte adevărurile fundamentale, Biblia este extrem de clară. Nu este nimic ambiguu despre divinitatea lui Hristos, realitatea cerului şi a iadului, cât şi mântuirea prin har şi credinţa. Totuşi, cu privire la unele subiecte mai puţin importante, învăţătura Scripturii este mai putin clară, iar acest lucru conduce în mod natural la interpretări diferite. De exemplu, nu avem nici o poruncă biblică directă referitoare la frecvenţa Cinei Domnului sau stilul de muzică pe care să-l folosim. Trebuie să fim cinstiţi şi să recunoaştem că creştinii pot avea interpretări diferite la pasajele referitoare la aceste teme periferice.

Ceea ce este important este să fim fermi atunci când Scriptura este fermă şi să evităm să fim categorici atunci când nici Scriptura nu este categorică. Creştinii trebuie să se străduiască să urmeze modelul Bisericii primare din Ierusalim: “Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni” (Faptele Apostolilor 2:42). În Biserica primară a fost unitate deoarece ea a fost fidela învăţăturii apostolilor. În biserică va fi din nou unitate când ne întoarcem la învăţătura apostolilor… şi renunţăm la alte învăţături, capricii şi şarlatanii care s-au strecurat de-a lungul timpului !!!

   Isus Hristos ne-a avertizat că vor veni …“falşi hristoşi şi falşi profeţi” care vor încerca să îi înşele  chiar şi pe cei aleşi de Dumnezeu (Matei 24:23-27; 2 Petru 3:3; Iuda 17-18). Metoda cea mai bună de a te apăra de învăţături şi învăţători falşi este aceea de a cunoaşte adevărul. Pentru a evidenţia un lucru contrafăcut, trebuie să studiezi originalul. Orice credincios care “împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15), şi care studiază cu atenţie Biblia, poate identifica o doctrină falsă. De exemplu, un credincios care a studia despre faptele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt din Matei  3:16-17, va pune sub semnul întrebării orice doctrină care neagă Sfânta Treime, sau Trinitatea. Prin urmare, primul pas este… să studiezi Biblia şi să examinezi orice învăţătură prin comparaţie cu ceea ce spune Scriptura !!!

 
Domnul Hristos a spus că …“un copac se cunoaşte după roada lui” (Matei 12:33). Atunci când te uiţi la “roadă”, sunt- trei teste particulare- care se aplică oricărui învăţător pentru a determina acurateţea învăţăturii lui prin comparaţie cu Scriptura :1) Ce spune acest învăţător despre Domnul Iisus Hristos? În Matei 16:15, Iisus întreabă: “dar voi cine ziceţi că sunt?” Petru a răspuns: “Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu,” şi pentru acest răspuns, Petru este numit “binecuvântat”. În 2 Ioan 9 citim că “Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul.” Cu alte cuvinte, Isus Hristos şi lucrarea Lui de răscumpărare reprezintă învăţătura de cea mai mare importanţă; atenţie la cei care neagă faptul că Iisus este egal cu Dumnezeu, la cei care diluează sau neagă rolul substitutiv al morţii lui Hristos, sau la cei care neagă umanitatea ori dumnezeirea lui Hristos. 1 Ioan 2:22 spune: “Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul ?. Acela este Anticristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.”2) Predică acest învăţător… Evanghelia curată ?.
 
Evanghelia este definită ca vestea bună …a morţii, îngropării şi învierii lui Isus Hristos, conform Scripturilor (1 Corinteni 15:1-4). Chiar dacă pot să pară calde… şi atrăgătoare, delaraţiile de genul “Dumnezeu te iubeşte”, “Dumnezeu vrea să îi hrănească pe cei înfometaţi” sau “Dumnezeu vrea ca tu să fii sănătos”, – NU – reprezintă mesajul complet al Evangheliei !!! . După cum apostolul Pavel ne avertizează în Galateni 1:7, “sunt unii oameni care vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.” Nimeni, nici măcar cel mai mare predicator, nu are dreptul să schimbe mesajul pe care Dumnezeu ni l-a dat. “Dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema” (Galateni 1:9).3) Arată acest învăţător în viaţa lui publică şi privată un caracter care Îl glorifică pe Dumnezeu? Vorbind despre falşii învăţători, Iuda 11 spune: “Vai de ei ! Căci au urmat pe calea lui Cain! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorinţa de câştig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core”. Cu alte cuvinte, un fals învăţător poate fi recunoscut după mândrie (răzvrătirea lui Cain faţă de planul lui Dumnezeu), poftă, dorinţă de câştig (profeţiile pentru bani ale lui Balaam) şi răzvrătire (promovarea lui Cora de către el însuşi peste autoritatea lui Moise).
 
Pentru a studia mai multe despre cum să distingi învăţăturile false, studiază următoarele cărţi ale Bibliei care au fost scrise în mod particular pentru a combate învăţătura falsă în interiorul Bisericii: Galateni, 2 Petru, 2 Ioan şi Iuda. Este adesea dificil să identifici un fals învăţător sau fals profet. Despre aceasta se vorbeşte atunci când se spune în Biblie despre “lupi în blană de oaie”. Satan şi demonii săi se prefac în “îngeri de lumină” (2 Corinteni 11:14), iar cei care îi slujesc adesea se prefac în slujitori ai neprihănirii (2 Corinteni 11:15). Doar prin a fi familiar cu adevărul ne putem feri de învăţăturile false şi putem distinge contrafacerile de original.
 
 

6 comentarii (+add yours?)

 1. angie
  oct. 29, 2011 @ 00:47:48

  pentru ca eu am primit credinta Adevarata pe cand eram printre straini(Germania)nu am avut un sprijin de la vre-o sora sau frate ci singura mea calauza a fost Duhul Sfant,care m-a luminat si am putut intelege Cuvantul.Citeam Scriptura si cate sase ore pe zi ,am scris-o aproape verset cu verset ca sa o memorez si aceasta a fost scoala mea…azi dupa multi ani, citesc zilnic Scriptura si am zeci de caiete cu studiu Biblic si am acelasi invatator -Dumnezeu .Oricine se apropie cu credinta de Domnul va primi lumina, credinta,putere sa ramana tare in credinta Adevarata.Din nefericire, autorul acestui articol are dreptate sunt multi care se dau invatatori dar sunt departe de Domnul.

  • rodi
   oct. 29, 2011 @ 05:56:41

   draga angie, ce marturisire frumoasa ai. De-a lungul secolelor au fost milioane de oameni care nu au avut acces la carti sau comentarii despre Biblie dar Dumnezeu prin Duhul Sfint li s-a facut cunoscut celor care L-au cautat .

 2. Daniyyel
  nov. 06, 2011 @ 06:58:31

  Dumnezeu apreciaza sinceritatea noastra si dorinta de a-L cauta si a-L intelege pe El; iar atunci ni se descopera personal si ne reveleaza Adevarul Sau prin Duhul Sfant.
  Chiar astazi am venit de la adunare, in care un tanar a vorbit despre Asociatia Barbatilor Crestini, ca Dumnezeu are nevoie de barbati in lucrarea Sa citand versetul ” Secerisul este mare, iar BARBATII sunt putini” …..ma intreb de unde o fi luat versetul acesta.

  La Dumnezeu nu exista barbat si femeie, Dumnezeu lucreaza cu cine vrea El. Noi suntem un suflet cu un duh in noi. Trupul este doar un invelis. Adevarata noastra persoana este duhul din noi. Un duh nu are sex. De aceea Dumnezeu ne vede pe toti la fel.

  • rodi
   nov. 06, 2011 @ 08:53:39

   Daniyyel, multumesc pentru comentariul tau. Ai dreptate ca tuturor ni se cere sa impartasim Evanghelia lui Hristos si sa il marturisim, indiferent ca suntem barbati sau femei. Totusi in Biserica si in familie, Dumnezeu a dat definitie rolurilor de femeie si barbat in Noul Testament si in Geneza unde descrie creatia femeii ca ajutor pentru barbat.

   Cit despre seceris, ai dreptate in ceia ce spui, am auzit un raport de la Baptistii Americani ca actualmente sunt mult mai multe femei in cimpul misionar decit barbati.

 3. Trackback: Gabi Lupescu – Mila noastra fara fapte e ca o fantana fara apa « agnus dei – english + romanian blog
 4. Trackback: Versuri – Talantul Timpului « agnus dei – english + romanian blog
Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: