In Awe of God’s Creation – It’s raining diamonds in space – Ploua diamante in spatiu – Coplesit de Creatia lui Dumnezeu

Photo credit missue.blogspot.com

This is a very interesting story. Scientists believe that diamonds could be floating inside Jupiter and Saturn. Interesting news, in light of Revelation’s description of all the gold and jewels that adorned the New Jerusalem in chapter 21:1-3; 10-23-

1Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, new Jerusalem,coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband.And I heard a loud voice from the throne saying, “Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. 

10 And he carried me away in the Spirit to a great, high mountain, and showed me the holy city Jerusalem coming down out of heaven from God, 11 having the glory of God, its radiance like a most rare jewel, like a jasper, clear as crystal. 1It had a great, high wall,with twelve gates, and at the gates twelve angels, and on the gates the names of the twelve tribes of the sons of Israel were inscribed— 13 on the east three gates, on the north three gates, on the south three gates, and on the west three gates. 14 And the wall of the city had twelve foundations, and on them were the twelve names of the twelve apostles of the Lamb. 15 And the one who spoke with me had a measuring rod of gold to measure the city and its gates and walls. 16 The city lies foursquare, its length the same as its width. And he measured the city with his rod, 12,000 stadia. Its length and width and height are equal.17 He also measured its wall, 144 cubits by human measurement, which is also an angel’s measurement. 18 The wall was built of jasper, while the city was pure gold, likeclear glass. 19 The foundations of the wall of the city were adorned with every kind of jewel. The first was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald,20 the fifth onyx, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth chrysoprase, the eleventh jacinth, the twelfth amethyst. 21 And the twelve gates were twelve pearls, each of the gates made of a single pearl, and the street of the city was pure gold, like transparent glass. 22 And I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God the Almighty and the Lamb. 23 And the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb.

Photo credit venturegalleries.com

ROMANIAN:

Apocalipsa 21:1-3; 10-23

Apoi am văzut un cer nou şi un pămînt nou; pentrucă cerul dintîi şi pămîntul dintîi pieriseră, şi marea nu mai era. Şi eu am văzut coborîndu-se din cer dela Dumnezeu, cetatea sfîntă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: ,,Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.

10 Şi m’a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi -a arătat cetatea sfîntă, Ierusalimul, care se pogora din cer dela Dumnezeu, 11 avînd slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. 12 Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece porţi, şi la porţi, doisprezece îngeri. Şi pe ele erau scrise nişte nume: numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel. 13 Spre răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi; şi spre apus trei porţi. 14 Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii, şi pe ele erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. 15 Îngerul, care vorbea cu mine, avea ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porţile şi zidul ei. 16 Cetatea era în patru colţuri, şi lungimea ei era cît lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia, şi a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini. Lungimea, lărgimea şi înalţimea erau deopotrivă. 17 I -a măsurat şi zidul, şi -a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. 18 Zidul era zidit de iaspis, şi cetatea era de aur curat, ca sticla curată. 19 Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintîi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia de halchedon; a patra, de smaragd; 20 a cincea de sardonix: a şasea, de sardiu; a şaptea, de hrisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de ametist. 21 Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr’un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii era de aur curat, ca sticla străvezie. 22 În cetate n’am văzut niciun Templu; pentrucă Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sînt Templul ei. 23 Cetatea n’are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s’o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.

Cercetătorii americani spun că în atmosfera planetelor Saturn şi Jupiter s-ar putea forma diamante care cad în ploaie pe suprafaţa acestora, potrivit unui studiu prezentat în timpul unei conferinţe care a avut loc în oraşul Denver, informează maxisciences.com.

Diamantul face parte dintre cele mai dure materiale care se găsesc pe Terra. Este un mineral care se formează când carbonul este supus unor condiţii specifice şi extreme – în mod normal, la temperaturi care depăşesc 1.100°C şi la presiuni de minimum 4,5 gigapascali.

Cercetătorii americani au studiat, prin intermediul experimentelor de laborator şi programelor computerizate, modul în care carbonul se comportă în astfel de condiţii şi au comparat informaţiile obţinute cu observaţiile făcute recent la nivelul planetelor Saturn şi Jupiter. Ei au ajuns la concluzia că cele două planete întrunesc condiţiile necesare formării diamantelor, pornind de la metanul care se găseşte în atmosfera lor şi de la furtunile care le „mătură” solul. Aceste furtuni sunt suficient de puternice să „spargă” moleculele de metan din atmosfera planetelor, după cum o sugerează datele colectate de sonda spaţială Cassini.

Potrivit cercetătorilor de la University of Wisconsin–Madison şi de la California Specialty Engineering, acest fenomen dă naştere unor particule mai simple de carbon, care cad în atmosferă până ating o zonă densă, apoi, supuse presiunilor ridicate, se transformă în grafit, o formă minerală stabilă de carbon. Continuându-şi căderea, în straturile mai adânci ale atmosferei, grafitul este supus unor noi niveluri ridicate de temperaturi şi presiuni, fapt care conduce la formarea diamantelor în formă solidă.

Autorii studiului spun că în urma acestui proces se pot forma mii de tone de diamante pe an.

Totuşi, diamantele nu rămân în această stare la suprafaţa lui Saturn şi Jupiter, formând un uriaş ocean de „diamante lichide” din cauza temperaturilor existente la nivelul solului. SURSA http://www.mediafax.ro/

ENGLISH:

Jupiter and Saturn just might be filled to the brim with diamonds, scientists say.

Chunks of diamonds may be floating in hydrogen and helium fluid deep in the atmospheres of Saturn and Jupiter. What’s more, at even lower depths, the extreme pressure and temperature can melt the precious gem, literally making it rain liquid diamond, researchers said.

„The new data available has confirmed that at depth, diamonds may be floating around inside of Saturn, some growing so large that they could perhaps be called ‘diamondbergs,'” officials from California Specialty Engineering in Pasadena, Calif., wrote in a statement announcing the discovery. Planetary scientists Mona Delitsky of CSE and Kevin Baines of the University of Wisconsin-Madison conducted the research.

Diamonds can form when elemental carbon, like graphite or soot created by huge lightning storms on Saturn, falls into the deep atmosphere of the planet where it is crushed into the gem, Baines and Delitsky said. Those solid diamonds then move farther into the depths of the planet, where they turn into a liquid near the core.

Although it is still a mysterious process, scientists think that, on Earth, diamonds form naturally when carbon is buried about 100 miles below the surface. The future diamond then needs to be heated to approximately 2,000 degrees Fahrenheit and squeezed under pressure of around 725,000 pounds per square inch. It also needs to quickly move to the Earth’s surface — usually catching a ride with some fast-moving magma — to cool down.

The new diamond research was presented Oct. 9 at the American Astronomical Society’s Division for Planetary Sciences 45th annual meeting in Denver.

Source: http://www.foxnews.com/science

Comments are closed.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: