Cristian Bogeanu – Marturie, Vindecare de Cancer la Biserica Penticostala Carpati 4 Mai 2014

Cristian Bogeanu

VIDEO by Biserica penticostala Carpati Fratele Bogeanu la minutul 61 (1:01:00)

Trepte spre Botez – O schita – Steps to Baptism

steps to baptism

Treapta 1-a – Auzirea

Matei 17:5 – Pe cînd vorbea el încă, iată că i -a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s’a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!`

Ioan 6:45 – În prooroci este scris: ,Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.` Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl, şi a primit învăţătura Lui, vine la Mine.

Faptele Apostolilor 10:33 – Am trimes îndată la tine, şi bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toţi sîntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ţi -a poruncit Domnul să ne spui.`

Luca 11:28 – Şi El a răspuns: ,,Ferice mai degrabă de ceice ascultă Cuvîntul lui Dumnezeu, şi -L păzesc!`

Romani 10:17 – Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvîntul lui Hristos.

Treapta 2-a – Credinta

Marcu 16:15-16 – Apoi le -a zis: ,,Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. 16 Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.

Faptele Apostolilor 8:36 – Pe cînd îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: ,,Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?„

Faptele Apostolilor 18:8 – Dar Crisp, fruntaşul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Şi mulţi dintre Corinteni, cari auziseră pe Pavel, au crezut şi ei, şi au fost botezaţi.

Faptele Apostolilor 16:25-34 –

Paul si Sila Credit bibleencyclopedia.com

Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau, şi cîntau cîntări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau.
26 Deodată, s’a făcut un mare cutremur de pămînt, aşa că s’au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s’au deschis toate uşile, şi s’au deslegat legăturile fiecăruia.
27 Temnicerul s’a deşteptat; şi, cînd a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia, şi era să se omoare, căci credea că cei închişi au fugit.
28 Dar Pavel a strigat cu glas tare: ,,Să nu-ţi faci nici un rău, căci toţi sîntem aici.„
29 Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înlăuntru, şi, tremurînd de frică, s’a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila; 30 i -a scos afară, şi le -a zis: ,,Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mîntuit?„
31 Pavel şi Sila i-au răspuns: ,,Crede în Domnul Isus, şi vei fi mîntuit tu şi casa ta.„
32 Şi i-au vestit Cuvîntul Domnului, atît lui cît şi tuturor celor din casa lui.
33 Temnicerul i -a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le -a spălat rănile, şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui. 34 După ce i -a dus în casă, le -a pus masa, şi s’a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.

Treapta 3-a – Pocainta

Credit repent3.jpg

Faptele Apostolilor 17:30-31 – Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; 31 pentrucă a rînduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L -a rînduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L -a înviat din morţi…`

Faptele Apostolilor 3:19 – Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină dela Domnul vremile de înviorare,

Faptele Apostolilor 2:38 – ,,Pocăiţi-vă„, le -a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh.

Treapta 4-a – Marturisirea

Romani 10:10 – Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mîntuire

Faptele Apostolilor 8:35-38 –

35 Atunci Filip a luat cuvîntul, a început dela Scriptura aceasta, şi i -a propovăduit pe Isus. 36 Pe cînd îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: ,,Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?„ 37 Filip a zis: ,,Dacă crezi din toată inima, se poate.„ Famenul a răspuns: ,,Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.„ 38 A poruncit să stea carul, s’au pogorît amîndoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.

Treapta 5-a – Botezul

Matei 28:19 – Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh.

Marcu 16:15, 16 – Apoi le -a zis: ,,Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. 16 Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.

Faptele Apostolilor 2:38 si 22:16 – ,,Pocăiţi-vă„, le -a zis Petru, ,,şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh. 16 Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale, chemînd Numele Domnului.`

Romani 6:1-7 –

Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? Nicidecum! Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu ştiţi că toţi cîţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr’o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr’o înviere asemănătoare cu a Lui.

Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.

1 Corinteni 12:13 – Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr’un singur Duh.

Galateni 3:26, 27  – Căci toţi sînteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus

Efeseni 5:26 – ca s’o sfinţească, după ce a curăţit -o prin botezul cu apă prin Cuvînt

Coloseni 2:12 – fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L -a înviat din morţi.

Tit 3:3-5 –  Căci şi noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urîţi şi urîndu-ne unii pe alţii. Dar, cînd s’a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne -a mîntuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt,

Evrei 10:22 – să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată.

1 Petru 3:21 – Icoana aceasta inchipuitoare va mintuieste acum pe voi, si anume botezul, care nu este o curatire de intinaciunile trupesti, ci marturia unui cuget curat inaintea lui Dumnezeu prin invierea lui Isus Hristos,

Apocalipsa 1:5 – şi din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întîi născut din morţi, Domnul împăraţilor pămîntului! A Lui, care ne iubeşte, care ne -a spălat de păcatele noastre cu sîngele Său,

Mergeti si faceti ucenici din toate neamurile – Credit www.flickr.com

Dansul Bucuriei 2014 Bucuresti

O metoda diferita de a evangheliza…

VIDEO by Luntraru Ion Cezar

si mai multe fisiere din evenimentul evanghelistic la canalul youtube vineyard bucuresti

Centrul Crestin Vineyard Bucuresti, Biserica Bob de Mustar, 21 aprilie 2014, parcul IOR

marturiile lui Stefan si Claudiu 

Dansul Bucuriei 2014

marturie Mihai

No comment (Photo/illustration) O conversatie fictiva din Biblia Versiunea Populara Americana

Sau…..
Cum rastalmacesc Biblia, in acest caz, Marea Trimitere din Matei 28:19-20, Bisericile Americane populare…

Domnul Isus cu ucenicii – O discutie fictiva Photo credit Adam4d.com Adam Ford illustration

Pamflet al postmodernismului:

Ei bine, ‘guys’, daca nu va incomoda si cumva aveti sansa sa vorbiti despre mine in cursul vietii voastre, ar fi frumos din partea voastra. Iar, daca denominatia voastra chiar si boteaza in apa si daca naura Trinitara a lui Dumnezeu se potriveste cu vederile voastre, atunci fain, mentionati si aceste aspecte in eforturile voastre [de-a Ma mentiona]. Aveti grija sa nu le cereti oamenilor sa implineasca poruncile mele prea indeaproape ca ar fi cam ciudat si voi nicidecum nu vreti sa apareti ca niste ciudati in fata oamenilor.

Note: E de plans, ca intocmai se intampla exact asa in multe denominatii astazi. – Biblia este rastalmacita dupa placul omului si inspre suportul pacatelor populare a zilelor noastre.

 

Pornografia in România a devenit un stil de viaţă

De la Adevarul.ro

 • Potrivit unui studiu realizat anul trecut de Google, cel mai des căutate 10 cuvinte şi expresii sunt următoarele: 1. Porno(grafie), 2. Facebook, 3. Youtube, 4. Google, 5. Ce este dragostea? 6. Rezumate ale unor cărţi, 7. Descrie un vagin, 8. Cum să trăim fericiţi, 9. Yahoo, 10. Rezultate sportive. 
 • una din 20 de căutări se leagă direct, sau indirect, de pornografie
 • Potrivit studiului, românii caută pe internet cuvântul „porno“ de 10.140.000 de ori pe lună…. dacă ar fi să facem o medie, şi având în vedere că aproximativ 10.000.000 de români au acces la internet, aproape fiecare conaţional caută, cel puţin o dată pe lună, unul din aceste cuvinte-cheie.
 • Lovitura de graţie“ a studiului se lega de perioada în care se înregistrează cele mai multe căutări cu tentă pornografică printre români. Acestea sunt, în ordine: Sărbătorile de iarnă (cu puncte maxime în perioda Crăciunului şi a Anului Nou), Sfintele Paşti (cu punctele maxime înaintea Învierii, în Joia şi Vinerea Mare) şi vara (odată cu sosirea concediilor şi a vacanţelor şcolare).

România „a intrat în rândul lumii“ în privinţa accesului la pornografie. Dacă înainte de 1989 filmele interzise minorilor erau mai mult o extravaganţă, astăzi pornografia pare un stil de viaţă.

După Revoluţia din decembrie 1989 şi deschiderea pieţei româneşti către alternative care, până la acel moment, păruseră pură utopie, tarabele de ziare din marile oraşe se umpluseră cu materiale pornografice. Cuvintele „porno“ sau „sexy“ vindeau orice produs cărora le erau aplicate ca etichete. În câţiva ani, au apărut zeci de publicaţii pornografice, cu tiraje ce ar face presa scrisă de astăzi să se întunece de invidie.

Drumul României de la publicaţiile pornografice ale anilor 1990, cu ineditul, naivitatea şi tuşele lor groase, la situaţia de astăzi, în care se teoretizează necesitatea îngrădirii unui fenomen, poate părea bizar. La urma urmei, vorbim despre ceva care s-a petrecut într-un interval de aproximativ 20 de ani. Cum, aşadar, s-a transformat o piaţă aproape inexistentă într-o veritabilă industrie, cu milioane de consumatori, sume astronomice cheltuite şi acces nelimitat, în principiu pentru oricine, la ceea ce, cândva, părea o simplă extravaganţă? Sursa Adevraul.ro

John Piper – Together for the Gospel 2014 – Persuading, Pleading, and Predestination: Human Means in the Miracle of Conversion

Photo (from video)

John Piper – Together for the Gospel 2014

Pentru traducere automata, fa click aici – Romanian

Romans 9

The 9th chapter of Romans is the fullest, most forthright, blunt chapter on the freedom  of the sovereignty of God’s sovereign grace in all the Bible. It contains statements like this,

 • For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen according to the flesh.
 • Verse 6-„But it is not as though the word of God has failed. For not all who are descended from Israel belong to Israel,
 • Verse 10 „And not only so, but also when Rebekah had conceived children by one man, our forefather Isaac, 11 though they were not yet born and had done nothing either good or bad—in order that God’s purpose of election might continue, not because of works but because of him who calls— 12 she was told, “The older will serve the younger.”
 • Verse 13 – „ As it is written, “Jacob I loved, but Esau I hated.”
 • Verse 15  „For he says to Moses, “I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion.
 • Verse 16 – „So then it depends not on human will or exertion, but on God, who has mercy.
 • Verse 17 ” 17 For the Scripture says to Pharaoh, “For this very purpose I have raised you up, that I might show my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth.” 
 • Verse 18 – „So then he has mercy on whomever he wills, and he hardens whomever he wills.
 • Verse 19 – „You will say to me then, “Why does he still find fault? For who can resist his will?”  20 But who are you, O man, to answer back to God?

Statements like that. Most people are shocked when they read Romans 9. Very few people are so steeped in the biblical spirit of the majesty and the freedom of God, that these things make sense. Here’s my main question: Why is this here (Romans9)? I mean, generally, why it’s here, specifically at this point in Romans, why is it here? Why just here? Now, I am assuming this is Scripture and therefore is inspired and infallible, or as Paul says, profitable for teaching, for corrections, for proof, for training in righteousness, that the man of God may be equipped for  for every good work, including the work of evangelism and the work of world missions. I am assuming these words are not here to undermine personal evangelism. These words are not here to undermine global missions. They are here to strengthen and empower, and stabilize, and deepen, and make more fruitful your personal witnessing efforts and your corporate evangelism and your global efforts to reach the unreached people of the world. That’s why these verses are here. I am just assuming that in the big picture, because they are Scripture and all Scripture is that. It’s profitable. None of it is there by accident or to undermine  any other part of it, or any duty of the Christian life.

I’m assuming that if Romans 9 was rightly understood and rightly felt, more people would enter the kingdom of God with white hot affection of God, than if this chapter were not in the Bible. So, my main question: Why is it here? Right here in Romans? Why does Paul take us there, into these weighty matters of election and predestination, and the absolute sovereignty and the freedom of God? Why does he go there, here? That’s the main question. I’ll tell you where I’m going after that. I have one main question, then I’m gonna ask 3 short questions at the end. In view of that, what effect does Romans 9 and its truth and reality have on Paul’s relationship to lost people? That’s where we’re going.

Paul has just finished writing Romans 1-8. These are the greatest 8 chapters in the Bible. And they reach a crescendo in Romans 8 with promises that are spectacular, off the charts precious to us. Let’s just walk through it and bullet these unspeakably precious promises:

 • Verse 1 – There is no condemnation for those who are in Christ Jesus
 •  Verse 11 – If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you.
 • Verse 16 – The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, 17 and if children, thenheirs—heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him.
 • Verse 18 – For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us.
 • Verse 21 –  that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God.
 • Verse 28 – And we know that for those who love God all things work together for good,[h] for those who are called according to his purpose.
 • Verse 30 – And those whom he predestined he also called, and those whom he called he also justified, and those whom he justified he also glorified.
 • Verse 31 –  What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?
 • Verse 32 – He who did not spare his own Son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things?
 • Verse 33 – Who shall bring any charge against God’s elect? It is God who justifies.
 • Verse 35 – Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?
 • Verse 37-39 – No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.  38 For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, 39 nor height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.

And right here, Paul pours out Romans 9, concerning the freedom of God and the sovereignty of God and election. Why?

The God of Israel has just embraced the world. He sent His Son, He inaugurated a new covenant. He set in motion a global mission to rescue sinners. He promised a glorious consummation for the entire universe. And all of it is totally dependent on the faithfulness of God, totally dependent  on the integrity of God, totally dependent on the righteous promise keeping job. If God is not faithful, Romans 8 means nothing. And as Paul takes up Romans 9, that horrible possibility is precisely the issue. Israel, God’s chosen covenant people with untold privileges have rejected their Messiah and en masse are accursed, and cut off from Messiah Jesus. Gentiles are streaming into the kingdom from east and west and north and south and the sons of the kingdom are being thrown into outer darkness. Matthew 8:11

So, people look and they say, „So, God’s covenant people are lost. What good is a covenant? What good are such promises? What good is a history of Israel? His word has fallen. He’s not faithful to his covenant. That’s what Paul is dealing with now. Why? Because if He’s not faithful to His covenant with Israel, you Christians have no warrant to think He will be faithful to you and Romans 8 falls to the ground, along with Israel. That’s the issue.

Romans 9:1-3 – I am speaking the truth in Christ—I am not lying; my conscience bears me witness in the Holy Spirit— that I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen according to the flesh. Paul lives with sorrow and anguish that he says is unceasing because he says that his jewish kinsmen, for the most part, have rejected the Messiah and are therefore anathema. He uses that word elsewhere, accursed, and cut off from the Redeemer. Paul stands ready to be damned for his kinsmen, if it were possible, if God were the kind of God that would damn a person who would love someone so much, they’re willing to be damned. He is not that kind of God, therefore Paul says that  provisionally, it can’t happen. But he’s willing, in that world which doesn’t exist. Of course, not all of them are lost. Paul is an Israelite, and he makes much of that in chapter 11. As a whole, though, the jewish people have turned away from the Messiah, the kingdom has been taken away form them and given to a people bearing the fruits. Matthew 21 This, in spite of spectacular benefits.

Verse 4 –  They are Israelites, and to them belong the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, and the promisesTo them belong the patriarchs, and from their race, according to the flesh, is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. In spite of all that, they’re lost. Many, many individual jews are lost, accursed, cut off from Christ. What can this mean? Messiah arrives, en masse rejected, en masse they go to hell, cursed, cut off from Redeemer. What can that mean? 

Paul preempts the objection in Verse 6 – But it is not as though the word of God has failed. For not all who are descended from Israel belong to Israel, – God’s covenant people are perishing as a whole. What good is a covenant? And Paul responds: „It’s not that the word of God has fallen. And the rest of Romans 9-11 supports that. So the issue is: Is God faithful to His covenant? Is God faithful to the promises? Is the God of Romans 8 reliable? Oh how we love Romans 8. We could live all our lives in Romans 8. We will live all our eternity in Romans 8, and if Roman’s 8 falls to the ground, cause God can’t keep His covenant, even with Israel, what good is it? That’s why these next 3 chapters are in the Bible (Romans 9-11) and that’s why the verses we’re gonna look at are here. That’s the issue. (I transcribed from the first 21 minutes of the message, there are another 40 minutes of the message remaining)

 

desiringgod.org/conference-messages
desiringgod.org

 from Desiring God on Vimeo

How old are we going to be in heaven?

click pe poza pt sursa

Pentru traducere automata, fa click aici – Romanian

Series entitled: „What’s So Exciting About Heaven”  VIDEO by John Ankerberg

Randy Alcorn: If we look back at Adam and Eve, we see of course that there was apparent age. Of course they’ve just been created, but they appear to be a certain age. What age was that? We don’t know for sure, but, we just assume that it would be at the peak of their development. So, probably, post adolescent. But, in the resurrection, where will we be? Well, actually, a lot of ink was spilled on this in the middle ages: Peter Lombard, St. Thomas Aquinas, as well as prominent theologians in the middle ages. Now, I’ve thought a lot and wrote about this, and Thomas Aquinas said, „We’ll all be 33 years old, the age of our Lord, Jesus Christ, when He died.” Well, yeah, it’s a good thought, but there’s no specific basis for that. But, certainly, the idea would be something like, like in our 20’s or whatever the peak of our development might be.

Now, as far as someone dying when they’re older; they’re not gonna be resurrected in an old looking and feeling body, because that was under the curse that the deterioration of age was taking place. And, there will be no  more curse. So, we know for sure that won’t happen. As for little children, if a child does die at 4 years old, a lot of parents wonder, „Well, will they just kind of fast forward? And will they be at the peak of their development? Will everybody look alike to everybody else?” And, I think that it’s very possible that on the new earth, in the resurrection, on the new earth, it could be that God may allow the child who was 4 years old to be resurrected at 4 and then grow to their place of maturity. If that’s true, and whether that would be in the millennium or the new earth, if that’s true, then what a basis for hope, for parents who feel they were robbed of those years in their child’s life, where their child would have been growing up? It’s possible that they may actually see their child grow up in the new earth, and if that’s the case they would feel privileged because they would be able to watch their child grow up without any worries about what’s going to happen to this child.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari