Florin Ianovici – O zi de veste buna – Turneu cu The Messengers Oradea 22 Iunie, 2014

Photo credit

Photo credit Dan Damian Facebook

2 Imparati 6:24 – 7:20

24 După aceea, Ben-Haded, împăratul Siriei, strîngîndu-şi toată oştirea, s’a suit şi a împresurat Samaria.
25 În Samaria a fost o mare foamete, şi atît de mult au strîmtorat -o încît un cap de măgar preţuia optzeci de sicli de argint, şi un sfert de cab de găinaţ de porumbel cinci sicli de argint.
26 Şi pe cînd trecea împăratul pe zid, o femeie i -a strigat: ,,Scapă-mă, împărate, domnul meu!„
27 El a răspuns: ,,Dacă nu te scapă Domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul ariei sau al teascului?„
28 Şi împăratul i -a zis: ,,Ce ai?„ Ea a răspuns: ,,Femeia aceea mi -a zis: ,Dă-mi pe fiul tău să -l mîncăm astăzi, şi mîne vom mînca pe fiul meu.`
29 Noi am fiert pe fiul meu, şi l-am mîncat. Şi în ziua următoare i-am zis: ,Dă pe fiul tău să -l mîncăm.` Dar ea a ascuns pe fiul ei.„
30 Cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei, şi -a rupt hainele, cînd stătea pe zid. Şi poporul a văzut că pe dinlăuntru avea un sac de păr pe trup.
31 Împăratul a zis: ,,Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă va rămînea astăzi capul lui Elisei, fiul lui Şafat, pe trupul lui!„
32 Elisei şedea în casă, şi bătrînii şedeau lîngă el. Împăratul a trimes pe cineva înainte. Dar înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrînilor: ,,Vedeţi că acest fiu de ucigaş trimete pe cineva să-mi ia capul? Ascultaţi! Cînd va veni solul, închideţi uşa, şi opriţi -l la uşă; nu se aude oare sunetul paşilor stăpînului său în urma lui?„
33 Pe cînd le vorbea el încă, solul se şi pogorîse la el, şi împăratul a zis: ,,Iată, răul acesta vine dela Domnul; ce mai am de nădăjduit dela Domnul?„

7 Elisei a zis: ,,Ascultaţi cuvîntul Domnului! Aşa vorbeşte Domnul: ,,Mîne, la ceasul acesta, se va vinde la poarta Samariei o măsuţă de floare de făină cu un siclu şi două măsuri de orz cu un siclu.„
2 Călăreţul pe braţul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: ,,Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s’ar putea întîmpla un asemenea lucru?„ Şi Elisei a zis: ,,Vei vedea cu ochii tăi: dar tu nu vei mînca din ele.„
3 La intrarea porţii erau patru leproşi, cari au zis unul către altul: ,,La ce să şedem aici pînă vom muri?
4 Dacă ne vom gîndi să intrăm în cetate, în cetate este foamete, şi vom muri; şi dacă vom sta aici, deasemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra Sirienilor; dacă ne vor lăsa cu viaţă, vom trăi, iar dacă ne vor omorî, vom muri.„
5 Au plecat dar în amurg, să se ducă în tabăra Sirienilor. Şi cînd au ajuns la intrarea taberii Sirienilor, iată că nu era nimeni.
6 Domnul făcuse să se audă în tabăra Sirienilor un vuiet de cară şi un vuiet de cai, vuietul unei mari oştiri, şi îşi ziseseră unul către altul: ,,Împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împăraţii Hetiţilor şi pe împăraţii Egiptenilor, ca să vină să lupte împotriva noastră.„
7 Şi s’au sculat şi au luat -o la fugă în amurg. Şi-au lăsat corturile, caii şi măgarii, tabăra aşa cum era şi au fugit ca să-şi scape viaţa.
8 Leproşii, ajungînd la intrarea taberii, au pătruns într’un cort, au mîncat şi au băut, au luat din el argint, aur şi haine, şi s’au dus şi le-au ascuns. S’au întors iarăş, au pătruns într’un alt cort şi au luat şi de acolo lucruri pe cari s’au dus şi le-au ascuns.
9 Apoi, şi-au zis unul altuia: ,,Nu facem bine! Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea şi dacă vom aştepta pînă la lumina zilei de mîne, vom fie pedepsiţi. Veniţi acum şi haidem să dăm de ştire casei împăratului.„
10 Au plecat, şi au chemat pe străjerii de la poarta cetăţii, şi le-au spus aşa: ,,Am intrat în tabăra Sirienilor, şi iată că nu este nimeni, nu se aude niciun glas de om; n’am găsit decît cai legaţi şi măgari legaţi, şi corturile aşa cum erau.„
11 Străjerii dela poartă au strigat, şi au trimes vestea aceasta înlăuntrul casei împăratului.
12 Împăratul s’a sculat noaptea, şi a zis slujitorilor săi: ,,Vreau să vă spun ce ne fac Sirienii. Fiindcă ştiu că sîntem flămînzi, au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare, şi şi-au zis: ,,Cînd vor ieşi din cetate, îi vom prinde vii, şi vom intra în cetate.„
13 Unul din slujitorii împăratului a răspuns: ,,Să se ia cinci din caii cari au mai rămas în cetate, -li se va întîmpla doar cum s’a întîmplat la toată mulţimea lui Israel care a mai rămas, toată mulţimea lui Israel care se istoveşte, -şi să trimetem să vedem ce se petrece.„
14 Au luat două cară cu caii lor, şi împăratul a trimes nişte soli pe urmele oştirii Sirienilor, zicînd: ,,Duceţi-vă şi vedeţi.„
15 S’au dus după ei pînă la Iordan; şi iată că tot drumul era plin cu haine şi lucruri pe cari le aruncaseră Sirienii în goana lor. Solii s’au întors, şi au spus împăratului.
16 Poporul a ieşit, şi a jăfuit tabăra Sirienilor. Şi s’a vîndut o măsură de floare de făină cu un siclu şi două măsuri de orz cu un siclu, după cuvîntul Domnului.
17 Împăratul încredinţase paza porţii în mîna călăreţului pe braţul căruia se rezemase atunci. Dar călăreţul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă şi a murit, după cuvîntul pe care -l rostise omul lui Dumnezeu, cînd se pogorîse împăratul la el.
18 Omul lui Dumnezeu spusese atunci împăratului: ,,Mîne, la ceasul acesta, se vor vinde la poarta Samariei două măsuri de orz cu un siclu şi o măsura de floare de făină cu un siclu.„
19 Iar călăreţul răspunsese omului lui Dumnezeu: ,,Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s’ar putea întîmpla un asemenea lucru?„ Şi Elisei zisese: ,,Vei vedea cu ochii tăi; dar tu nu vei mînca din ele.„
20 În adevăr aşa i s’a şi întîmplat: a fost călcat în picioare la poartă de popor, şi a murit.

VIDEO by Predici pentru vremuri grele – http://www.fiti-oameni.ro

Vezi –

 

Alin Jivan – Viata ca un meci de K1 la categoria grea!

2 Corinteni 4:7-11

Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentruca această putere nemai pomenită să fie dela Dumnezeu şi nu dela noi.
8 Sîntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strîmtoare; în grea cumpănă, dar nu desnădăjduiţi;
9 prigoniţi, dar nu părăsiţi; trîntiţi jos, dar nu omorîţi.
10 Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorîrea Domnului Isus, pentruca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru.
11 Căci noi cei vii, totdeauna sîntem daţi la moarte din pricina lui Isus, pentruca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor.

VIDEO by Biserica Betel 3 Iunie 2014

La Calvar (Superb) ♪ ♥ ♫◦° °◦°°◦

Compozitie Dan Damian. Canta Dana Romosan

Privesc la fratele ce tace – Traian Dorz

Privesc la fratele ce tace
cînd mulţi îi spun în faţă: tu!
– El poate îndura ocara,
el poate – dar eu încă nu!

Privesc la cel ce nu se plînge
cînd i se fură tot ce-avu.
– El poate duce nedreptatea,
el poate – dar eu încă nu.

Privesc la cel ce nu întoarce
cu rău, cui răul i-l făcu.
– El poate iertător să rabde,
el poate – dar eu încă nu!

Privesc la cel ce are milă
de blestematul ce-l bătu.
– El poate, paşnic, să se roage,
el poate – dar eu încă nu!

Privesc la cel ce moare-n pace
spre slava care şi-o ceru.
– El poate, Doamne, să Te vadă,
el poate – dar eu încă nu!

Isuse, Doamne, mi-e ruşine
cînd mă gîndesc la ce-ai spus Tu.
– De ce eu nu privesc la Tine,
de ce el poate – şi eu nu!?

David Wilkerson – Eliberare de sub puterea pacatului – Freedom from the dominion of sin

VIDEO by Gheorghe Aurel

Adam Crabb – Soldier On His Knees (Prayer Warrior)

 

VIDEO by SouthernGospelVideos.com

Christophany by Eric Ludy

Pentru traducere automata, fa click aici – Romanian

 Jesus ChristPastor Eric Ludy Church at Ellerslie, Windsor, Colorado VIDEO by SermonIndex.net

Christophany – I’m gonna define the word Christophany for you, because it is extremely difficult. I don’t care if you never use the word again and it’s not that I am trying to add a word to your vocabulary, I am adding a concept to your spiritual library. In fact, if you have a spiritual library that is missing this concept, what I would encourage you to do is liquidate it, start with one singular volume on your book shelf and have it be Christophany, and then begin to rebuild the book shelf. That’s how central, foremost and preeminent this particular message is. This has the potential to radically alter your perspective and yet, it might not teach you one new thing.

It has to do with positioning that which matters most into the right spot. For instance, if you’re building a house, you wouldn’t want to start with a chimney. And yet, a lot of us in our Christian life do exactly that. We are handed a chimney. We come to Jesus and someone has their pet doctrine, and the one who invited us into the presence of Christ, which was such a blessing to start with, they hand to us, first thing, the kitchen sink of Christianity or the sink of Christianity. Which, by the way, have a place and are very important, but what do you do with a kitchen sink? Could you imagine how awkward that is? Most of us are lugging around a kitchen sink and setting it down wherever we go. „Whew, this is exhausting!” We have no idea, we cannot make sense of it. It doesn’t work. You turn on the faucet and nothing comes out. You read in the Bible and it says that it’s supposed to work. There’s supposed to be rivers of living water that flows out of it and yet, nothing’s coming out of your sink. It’s frustrating.

Let’s make sure we build correctly. And that’s what this message is about.

Christophany – is a poetic word. This is my most simple definition:

Seeing Jesus in the Bible. Seeing Him here, seeing Him there, seeing Him everywhere! And not just in the symbols, such as the ark of Noah, the manna, the rock in the wilderness, the tabernacle, the high priest, the temple, the king of Israel- but in the themes, the circumstances, the characters, the stories, the literary styles. He is the histories of Israel re-enacted in a singular human life, the law of God incarnate, the proverbs come to life, the prophecies fulfilled… He is the word of God made flesh.

This is a quote from Charles Spurgeon and it was a young pastor coming to an elder wide known pastor who was (I’m guessing) his disciples. And so, he gave a sermon, and guess who was in the audience? That great elder pastor. And so, this is the conversation that flowed after the young man gave his sermon:

Charles Spurgeon: Upon finishing his sermon, the young man went to the old pastor to ask how he had done: „What do you think of my sermon, sir?” „A very poor sermon, indeed,” he said. „A poor sermon!” said the young man, „It took me a long time to study it.” „Ay, no doubt of it.”

„Why then, do you say it was poor; did you not think my explanation of the text to be accurate?” „Oh yes,” said the old preacher, „very correct indeed….”

…Well then, why do you say it is a poor sermon? Didn’t you think the metaphors were appropriate, and the arguments conclusive?” „Yes, they were very good, as far as that goes, but still it was a very poor sermon.”

„Will you tell me why you think it a poor sermon?” „Because,” he said, „THERE WAS NO CHRIST IN IT!” ….

„Well,” said the young man, „Christ was not in the text; we are not to be teaching Christ always, we must preach what is in the text.”

So the old man said, „Don’t you know, young man, that from every town, and every village, and every little hamlet in England, wherever it may be, there is a road to London?”

„Yes,” said the young man.

„Ah,” said the old preacher, „And so, from EVERY TEXT in Scripture there is a road to the metropolis of Scriptures, that is CHRIST!”

„And my dear brother, your business is, when you get to a text, to say, „Now, what is the road to Christ?”  and then preach a sermon, running along the roads towards the great metropolis- CHRIST.”

(24th minute) – I will give you the 7 great -ologies that we are facing as the Church of Jesus Christ and let me make something clear. Each of these -ologies  have validity. But, only under the banner of Jesus Christ as the center.

 1. Cosmology – the study of origins and beginning
 2. Eschatology – the study of what is to come, the ending.
 3. Theology – the study of all things pertaining to God.
 4. Soteriology – the study of salvation.
 5. Sabbatology – the study of the Sabbath and the particular day for honoring this rest.
 6. Etiquetteology – the study of moral excellence and appropriate behavior.
 7. Powerology – the study of enduement and the expected evidences of indwelling Grace.

The -ology of all -ologies: CHRISTCROSSOLOGY – The thing I want to emphasize is what Paul emphasized. It’s not just Christ, it’s Christ’s work. See, Jesus is enunciated in all the natures of the Father is enunciated in Him and in the work of the cross. The cross is the full enunciation of Him, His nature. Everything about God is revealed in and through the cross. And so, this is the study, this is the great focus and this is the great key that unlocks all the other -ologies. You wanna understand all the other -ologies. Get to know this -ology and suddenly, all the other -ologies have context in place to be understood.

CHRISTCROSSOLOGY:

The quest to intimately know Jesus Christ, to be found in Him, to win Him, to comprehend, understand, and intimately behold His work, to know the power of His resurrection, and know the fellowship of His sufferings. To deliberately make „Jesus and Him Crucified” the great centerpiece of reasoning and thought, the magnetic fixation of all philosophical deduction, and the central doctrine and interpretive key to all Life and Truth.

The Names of God(40):

 • The Almighty, which is, and which was, and which is to come (Revelation 1:8)
 • The Creator of all things (Colossians 1:16)
 • The Upholder of all things (Hebrews 1:3)
 • The Beginning of the Creation of God (Revelation 3:14)
 • The Father of Eternity (Isaiah 9:6)
 • The Beginning and the Ending (Revelation 1:8)
 • The Alpha and the Omega (Revelation 1:8)
 • The First and the Last (Revelation 1:17)
 • The Life (1 John 1:2)
 • The Eternal Life which was with the Father (1 John 1:2)
 • He that Liveth (Revelation 1:18)
 • The Express Image of His Person (Hebrews 1:3)
 • The Brightness of His Glory (Hebrews 1:3)
 • The Light (John 12:35)
 • The True Light (John 1:9)
 • A Great Light (Isaiah 9:2)
 • The Light of the World (John 8:12)
 • The Light of Men (John 1:4)
 • A Light of the Gentiles (Isaiah 42:6)
 • The Rock of my Salvation (2 Samuel 22:47)
 • The Captain of Salvation (Hebrews 2:10)
 • A Horn of Salvation (Luke 1:69)
 • The Author and Finisher of Faith (Hebrews 12:2)
 • My Redemption (1 Corinthians 1:30)
 • The Strength of the Children of Israel (Joel 3:12-16)
 • A Strength to the needy in distress (Isaiah 25:4)
 • A Refuge from the storm (Isaiah 25:4)
 • A Covert from the Tempest (Isaiah 32:2)
 • The Hope of Thy people (Joel 3:12-16)
 • The Lamb  of God (John 1:29)
 • A Lamb without  blemish and without spot (1 Peter 1:19)
 • The Lamb that was slain (Revelation 5:12)
 • The Lamb in the midst of a throne (Revelation 7:17)
 • The Savior of the World (1 John 4:14)
 • A Savior, which is Christ the Lord (Luke 2:11)
 • Messiah (John 4:25)
 • The Way (John 14:6)
 • The Door of the Sheep (John 10:7)
 • The Builder (Hebrews 3:3; Matthew 16:18)
 • The Foundation (1 Corinthians 3:11)
 • A Sure Foundation (Isaiah 28:16)

HE WAS and IS Perfect

 1. The Image of God (2 Corinthians 4:4)
 2. The Image of the Invisible God (Colossians 1:15)
 3. The Express Image of His Person (Hebrews 1:3)
 4. The Brightness of His Glory (Hebrews 1:3)
 5. Holy, Harmless (Hebrews 7:26)
 6. The Holy One and the Just (Acts 3;14)
 7. The Holy One of Israel (Isaiah 41:7)
 8. The Holy One of God (Mark 1;24)
 9. Holy, Holy, Holy (Isaiah 6:3; John 12:41)
 10. Merciful (Hebrews 2:17)
 11. Faithful (Hebrews 2:17)
 12. Undefiled (Hebrews 7:26)
 13. Separate  (Hebrews 7:26)
 14. The First-Born from the dead (Colossians 1:18)
 15. The First-Begotten of the dead (Revelation 1:5)
 16. The First-Born among many Brethren (Romans 8:29)
 17. The First-Fruits of them that slept (1 Corinthian 15:20)
 18. A Bundle of Myrrh (Song of Solomon 1:13)
 19. A Cluster of Henna Blooms (Song of Solomon 1:14)
 20. Yea. Thou art all together lovely. Thou art my Beloved and my Friend (Song of Solomon 5:16)

Jesus Christ and Him Crucified – the great focus, message, and meditation of the believer. Jesus Christ is-

 • The focus of our faith
 • The catalyst of our understanding
 • The object of our love and our affection
 • The wellspring of our joy
 • The source of our peace
 • The Power of God unto Salvation
 • The Root of our every doctrine

Everything is about Jesus, and Him Crucified:

 • Every message is about Jesus– exalting Him, glorifying Him, and increasing our faith in Him
 • Every message flows out of the exaltation of Him, His work, and the purchase of His work
 • Every discussion is about Jesus or increases our faith in His work
 • Every doctrine stems from the Person of Jesus, the work of Jesus, the victory of Jesus
 • Every thing that is not born out of this faith-focus on Jesus and His Great-CrossWork, increasing  the understanding of it, the adoration of Him, and the ever-increasing faith in Him and His work, is off-center and distraction from the Center.

There is much, much more in this 77 minute sermon…

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari