ÎMPUTERNICIŢI DE DUHUL SFÂNT (3) Chuck Smith

Citeste

  1. Capitolul 1 aici – MODELUL LUI DUMNEZEU PENTRU BISERICÁ
  2. Capitolul 2 aici – CONDUCEREA BISERICII

CAPITOLUL TREI din Cartea Calvary Chapel Distinctives:

ÎMPUTERNICIŢI DE DUHUL SFÂNT

„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori
în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, şi până la marginile Pământului.”
Fapte 1:8

Un alt aspect distinct al mişcării „Calvary Chapel” este poziţia cu privire la Duhul Sfânt. Noi credem că există o experienţă a împuternicirii cu Duhul Sfânt în viaţa credinciosului, distinctă şi separată de locuirea Duhului Sfânt care are loc la convertire.
Pavel i-a întrebat pe Efeseni dacă au primit Duhul Sfânt când au crezut, sau de când au crezut. Nu are importanţă ce traducere foloseşti, Scriptura spune clar că există o experienţă cu Duhul Sfânt care este separată şi distinctă de cea a mântuirii.

Când Filip s-a dus în Samaria şi a predicat pe Hristos Samaritenilor, mulţi au crezut şi au fost botezaţi. Când Biserica în Ierusalim a auzit că Samaritenii au primit Evanghelia, i-au trimis pe Petru şi pe Ioan. “Aceştia au venit la Samariteni şi s-au rugat
pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se coborâse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus.” (Fapte 8:15-16). Încă odată, vedem o experienţă a Duhului Sfânt care a fost separată şi distinctă de convertire.

În capitolul doi din Fapte, când poporul a spus: „Fraţilor, ce să facem?” „Pocăiţivă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Fapte 2:37-38). Pavel s-a convertit pe drumul Damascului, dar Anania a venit la el şi şi-a pus mîinile peste el ca să-şi primească vederea şi să primească Duhul Sfânt (Fapte 9). Noi credem că este o experienţă de împuternicire cu Duhul Sfânt care este separată şi distinctă de convertire. Noi recunoaştem o relaţie în trei dimensiuni între Duhul Sfânt şi credincios, relaţie reprezentată prin prepoziţiile greceşti ‘para,’ ‘en’ şi ‘epi.’

În Ioan 14, Isus le-a spus ucenicilor: “Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor (greceşte: paraclet, apărător, ajutor), care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L
cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi.” (Ioan 14:16-17). ‘Cu voi’ vorbeşte de o relaţie ‘para,’ a veni alături de credincios. ‘En’ în expresia ‘în voi’ este echivalent cu expresia ‘El va locui în voi.’

Noi credem că Duhul Sfânt locuieşte cu o persoană înainte de convertire. El este Cel care convinge de păcat, convinge că Isus Hristos este singurul răspuns. Duhul Sfânt mărturiseşte constant despre păcat, neprihănire, şi judecata care are să vină. Noi credem de asemenea că în momentul în care o persoană primeşte mărturia Duhului Sfânt, Isus ia păcatele acelei persoane. Când cineva îl invită pe Isus să intre în inima lui, să domnească şi să controleze viaţa lui, noi credem că atunci Duhul Sfânt vine în viaţa acelei persoane. El este cu fiecare din noi pentru a ne aduce la Hristos, şi când venim la Hristos, El începe să locuiască în noi.

Pavel a spus: “…Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Cor. 6:19-20). El le-a spus, de asemenea, şi Efesenilor: “Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.” (Efeseni 5:18). Astfel, noi credem că orice copil al lui Dumnezeu născut din nou are Duhul Sfânt care locuieşte în el şi este sub cerinţa Scripturilor să-şi lase trupul controlat de Duhul Sfânt şi de a fi umplut constant cu Duhul Sfânt.

Noi credem de asemenea că Duhul Sfânt aduce putere în viaţa credinciosului pentru victoria asupra păcatului şi asupra firii pământeşti. Biblia ne învaţă să umblăm după îndemnurile Duhului şi nu după cele ale firii. Cel care umblă condus de Duhul nu va împlini poftele firii pământeşti. Duhul Sfânt dă puterea necesară pentru biruinţa asupra unei vieţi carnale, asupra naturii noastre decăzute. El este puterea în viaţa noastră care ne ajută să ne transformăm în asemănarea lui Hristos. “Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” (2 Cor. 3:18). Deci, vedem puterea dinamică a Duhului în noi care vine atunci când îl acceptăm pe Isus. El începe această lucrare de transformare în noi în asemănarea lui Isus Hristos.

Noi credem că există o a treia relaţie pe care credinciosul poate s-o aibă, relaţie care este separată şi distinctă de primele două. În Fapte 1:8 avem această promisiune: “Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în
Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, şi până la marginile Pământului.” (Fapte 1:8). Această relaţie este atunci când Duhul Sfânt vine peste tine. Termenul folosit în greacă este ‘epi’ care înseamnă ‘pe’ sau ‘peste.’ Eu prefer traducerea ‘umplerea peste măsură’ pentru că este convingerea mea că această experienţă permite Duhului Sfânt să curgă afară din viaţa noastră. Vieţile noastre, deci, nu sunt numai vase care conţin Duhul Sfânt, ci sunt şi canale prin care curge Duhul Sfânt în aşa fel încât lumea din jurul nostru este atinsă. Cred, de asemenea, că aceasta este lucrarea obiectivă a Duhului Sfânt. Prima lucrare este subiectivă, şi anume atunci când are loc schimbarea şi transformarea în viaţa mea. Această experienţă de ‘venire peste’ oferă evidenţe obiective ale puterii dinamice ale Duhului Sfânt, capacitându-ne să fim martori eficienţi pentru Isus Hristos. Acesta este planul ideal al lui Dumnezeu, şi anume, ca viaţa mea să fie instrumentul prin care El să atingă lumea din jurul meu, în timp ce Duhul curge prin mine şi se manifestă în exterior. Găsim în Noul Testament relatat faptul că Domnul Isus a suflat peste ucenici spunând: “Primiţi Duhul Sfânt.” (Ioan 20:20). Cred că atunci când Isus a suflat peste ei şi le-a spus: “Primiţi Duhul Sfânt” ei au primit Duhul Sfânt.

Unii spun: “Aceasta a fost doar o acţiune simbolică.” Arată-mi unde în Scriptură se spune că aceasta a fost doar o acţiune simbolică! De ce Ioan nu a spus: “Vedeţi, El a făcut ceva simbolic aici.” Nu există suport biblic care să ne îndreptăţească să spunem că a fost doar o acţiune simbolică. Cred că în acel moment ucenicii au fost născuţi din nou prin Duhul lui Dumnezeu.

Apoi Isus le-a spus ucenicilor că trebuie să aştepte în Ierusalim pînă vor primi promisiunea Tatălui despre care El le-a vorbit: “Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt”.” (Fapte 1:5). El a spus de asemenea: “Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, şi până la marginile Pământului.” (Fapte 1:8). Ei aveau nevoie de această revărsare a Duhului ca să poată sluji pe Domnul în mod efectiv.

Noi credem că aceasta este experienţa la care Isus s-a referit în Ioan 7 când, la Sărbătoarea Corturilor, a stat în picioare şi a strigat în faţa mulţimii: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge rîuri de apă
vie, cum zice Scriptura.” (Ioan 7:37-38). Comentând asupra acestui lucru, Ioan a spus: “Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.” Această ‘venire peste’ este recunoscută de unii credincioşi ca fiind botezul cu Duhul Sfânt, sau revărsarea Duhului. Ce fel de revărsare poate fi aceasta? Este ca un torent de apă vie care curge din viaţa unui credincios.

Deci, pe de o parte avem umplerea cu Duhul Sfânt, iar pe de altă parte avem o revărsare a Duhului prin viaţa credincioşilor, lucruri care sunt distincte între ele. Plinătatea Duhului este puternică şi dinamică, dar trebuie să existe şi o revărsare a Duhului prin viaţa mea ca să afecteze şi să atingă vieţile celor din jurul meu. Isus ne-a făcut trei promisiuni cu privire la Duhul Sfânt – “El este cu voi, El va fi în voi, şi voi veţi primi puterea când EL vine peste voi.” Duhul Sfânt este cu noi înainte de convertire. Duhul Sfânt este Acela care convinge lumea de păcat, neprihănire şi judecată. Duhul Sfânt este cel care te convinge de păcat în viaţa ta. Duhul Sfânt este Cel care te atrage spre Isus Hristos şi-ţi arată că Isus este singurul răspuns pentru păcatul tău.

Odată ce eşti atras la Hristos, şi-ţi deschizi inima, Duhul Sfânt vine în viaţa ta şi locuieşte în tine. Puterea Duhului Sfânt care locuieşte în tine îţi transformă caracterul în asemănarea Domnului Isus. Duhul Sfânt te ajută să trăieşti viaţa creştină şi să te
conformezi caracterului Lui. El face pentru tine ce tu nu poţi face pentru tine. Pavel a spus, “Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” (2 Cor. 3:18). El a spus, de asemenea: “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” (1 Cor. 6:19-20). Prin lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu trupul meu a devenit templul Duhului Sfânt. El locuieşte în mine. El are puterea să mă schimbe în asemănarea Domnului Isus.

Este dorinţa Domnului ca El să fie vizibil în viaţa mea. Este un lucru să torni apă într-un pahar, şi este cu total altceva ca apa să curgă în afară. Este un lucru să ai Duhul Sfânt în viaţa ta, şi este alt lucru ca Duhul Sfânt să se reverse din viaţa ta. Aceasta este
dinamica necesară pentru lucrare. Chiar şi ucenicilor li s-a interzis să se implice în lucrare pînă vor primi această dinamică a Duhului. “Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.” (Fapte 1:4). Promisiunea Tatălui este această dinamică a Duhului.

Este această experienţă ‘epi’ adică venirea peste. Această experienţă este de obicei separată de experienţa mântuirii, dar poate avea loc şi o dată cu mântuirea, ca în cazul lui Corneliu. În timp ce Petru vorbea, Duhul Sfânt a venit peste ei, ‘epi’, şi ei au început să vorbească în limbi. Deci, apostolii au decis să îi boteze şi cu apă, dacă Dumnezeu i-a botezat cu Duhul. (Fapte 10).

Deci, noi credem că este o experienţă cu Duhul Sfânt care este distinctă de convertire şi locuirea Duhului în noi. Unii numesc lucrul acesta botez. Unii vorbesc despre a fi umplut cu Duhul. Oricare ar fi formula folosită, această experienţă vorbeşte despre umplerea pînă la revărsare cu Duhul Sfânt. Poţi să umpli un pahar, dar dacă continui să torni în acel pahar, va ajunge să dea peste el. Lucrul acesta este distinct de umplerea propriu zisă. Aceasta este o revărsare a Duhului. Unii numesc lucrul acesta darul Duhului. Unii îl numesc împuternicirea cu Duhul. Nu are importanţă cum îl numeşti, lucrul important este că îl ai. Putem să dezbatem termenii teologici, dar experienţa este descrisă ca o revărsare de torente de apă vie din fiinţa noastră. Deci, nu are importanţă cum numeşti experienţa aceasta. Întrebarea principală pe care trebuie să ne-o punem referitor la această experienţă necesară pentru lucrare este simplă: O AI ÎN VIAŢA TA?

Va urma…ZIDIREA BISERICII DUPÁ MODELUL LUI DUMNEZEU

Vezi o alta carte de Chuck Smith –  Apa Vie – Carte online de Chuck Smith – Lucrarea Duhului Sfant

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: