VIDEO – Antena 3 Cazul Bodnariu Noiembrie 17 Invitati: Ben Oni Ardelean si Titus Corlatean + Marius si Ruth Bodnariu

Stiri recente:

VIDEO by Raluca Olteanu

Mircea Lubanovici: Protest adresat tuturor organismelor internaţionale în materie de drepturile omului

Barnevernet

În calitatea mea de parlamentar al României, reprezentant al românilor din Diaspora, de Preşedinte al Comisiei pentru românii din afara graniţelor ţării şi de Preşedinte al Subcomisiei pentru Demnitate Umană din cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale ale Camerei Deputaţilor şi nu în ultimul rând în calitate de creştin practicant, mă văd nevoit să mă adresez organismelor internaţionale pentru protecţia drepturilor omului pentru a semnala încălcările grave ale dreptului internaţional şi chiar a propriei Constituţii şi legislaţii naţionale de către autorităţile pentru protecţia copilului din Norvegia – Barnevernet – în cazul familiilor de români separate abuziv de propriii copii, din care cel mai cunoscut şi recent caz este cel al familiei Bodnariu.

Photo ziare.com

Photo ziare.com

Abuzurile Barnevernet şi ale sistemului judiciar din Norvegia au reuşit să nemulţumească un mare număr de cetăţeni de diverse naţionalităţi, cărora le-au fost luaţi copiii în mod abuziv, sub pretextul respectării interesului superior al copilului, potrivit Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului (semnată de Norvegia la data 26 ianuarie 1990 şi ratificata la 8 ianuarie 1991). Acţiunile oficialităţilor norvegiene pentru protecţia copilului, ale poliţiei norvegiene, precum şi deciziile instanţelor norvegiene în astfel de cazuri au ajuns să încalce atât Constituţia Norvegiană, legile interne ale Norvegiei, dar – mai ales – obligaţiile Norvegiei din tratatele europene şi internaţionale la care această ţară este parte.

Aceste violări ale drepturilor omului – ridicate la rang de politică de stat, atât prin sentinţe nedrepte date de Curtea Supremă a Norvegiei, care încalcă art.8 din Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului şi alte tratate internaţionale, precum şi promovarea de către Ministerul Familiei, Copiilor si Afacerilor Sociale a unei legi care – sub masca propunerii unui standard nou de evaluare a grijii faţă de copii – restrânge de facto şi de jure dreptul părinţilor naturali asupra educaţiei propriilor copii, au condus, după cum arată chiar statistici din Norvegia (publicate pe site-ul utrop.no) la separarea şi darea spre adopţie sau internarea în centrele de plasament a peste 200.000 de copii, în ultimii ani. Conform raportului oficial publicat pe site-ul amintit, numai în 2010, peste 11300 de copii au fost luaţi de la părinţii lor biologici. Conform Biroului de Statistică al Norvegiei, numai în 2011, un număr de 12492 de copii au fost separaţi de familiile lor, fiind internaţi în “instituţii“ specializate sau daţi spre adopţie altor familii norvegiene, fără posibilitatea de a mai comunica vreodată cu părinţii lor biologici.

Ca urmare a abuzurilor comise de statul norvegian, s-au declanşat numeroase incidente diplomatice cu ţări precum Cehia, India, s-au înregistrat demonstraţii de protest, în luna mai a acestui an, precum şi numeroase luări de poziţie critice ale parlamentarilor europeni, dintre care amintim doar Declaraţia de protest a Parlamentului ceh, Declaraţia pentru salvarea copiilor cehi reţinuţi în Norvegia (Declaration for Saving the Czech Children Held in Norway) adresată – în 9 decembrie 2014 – Premierului Norvegiei de către numeroşi membri ai Parlamentului European, Declaraţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr.589 (documentul nr.13759) intitulat “Removal of children from immigrant families in Norway”. Mai mult chiar, preşedintele ceh Miloş Zeman a adresat o scrisoare şefului statului norvegian, regele Harald al V-lea, pentru rezolvarea cazului copiilor cehi îndepărtaţi abuziv de mama lor în 2011.

Abuzurile de putere şi de drept săvârşite de autorităţile pentru protecţia copilului şi de poliţie din subordinea Guvernului Norvegiei violează – prin modul lor discreţionar de a acţiona – mai multe norme din legislaţia naţională a Norvegiei şi din legislaţia internaţională în domeniul drepturilor omului, după cum vom detalia în cele ce urmează.

Prin modul său de operare, în cazurile când însoţeşte oficialii Barnevernet pentru a interveni în separarea copiilor de părinţi, Poliţia norvegiană încalcă art.99 din Constituţia Norvegiei, ducându-i la secţia de poliţie pe părinţi, pentru cercetări, fără a prezenta vreun mandat sau vreun alt document legal justificativ. Articolul citat prevede că: “ Nici o persoană nu poate fi reţinută, cu excepţia cazurilor determinate de lege şi în modul prevăzut de lege. Pentru arestarea fără mandat ori detenţia ilegală ofiţerul implicat răspunde în justiţie faţă de persoana reţinută. (No one may be taken into custody except in the cases determined by law and in the manner prescribed by law. For unwarranted arrest, or illegal detention, the officer concerned is accountable to the person imprisoned.)

Totodată – în cazul copiilor separaţi abuziv de părinţii care sunt imigranţi – se încalcă Immigration Act din 15 Mai 2008, care la art.43, prevede, între altele că : Este o condiţie a obţinerii permisului de reşedinţă în Norvegia ca minorul să locuiască împreună cu părinţii săi. (a se vedea textul în limba engleză alăturat):
˝Section 43 Family reunification between a child with a residence permit under sections 28 or 34 and the child’s parents and siblings
Applicants who are parents of a child under the age of 18 who is resident in the realm under sections 28 or 34 shall be entitled to a residence permit. It is a condition that the applicants shall live with the child. If the applicant is a single mother or father, the parent who had parental responsibility and with whom the child lived permanently in the country of origin shall have priority to reside in Norway. The same applies to siblings under the age of 18 who have no spouse or cohabitant and who live with their parents or with the parent who is granted a residence permit.˝

În plus, în conformitate cu legislaţia locală din Norvegia, copiii sunt luaţi de autorităţi de la părinţii lor fără nici un fel de documente legale ale vreunei instanţe judecătoreşti, aşa cum se întâmplă în toate ţările democratice, ci doar în baza hotărârii unei aşa-numite “fylkesnemnda” (County Committee for Social Affairs), o comisie administrativă pentru chestiuni familiale, asimilată în Norvegia instanţelor, care dispune dacă copiii luaţi vor fi daţi forţat spre adopţie, dacă părinţii biologici îi vor mai vedea vreodată şi cât de des au aceştia dreptul să-i viziteze!

De asemenea, atât Poliţia, cât şi reprezentanţii Barnevernet încalcă sistematic – prin abuzurile împotriva familiilor emigranţilor, ori rezidenţilor cu permis de şedere în Norvegia – Convenţia Europeană pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (din 04/11/1950), articolele 6 (alin.2), art. 8 şi art.9 coroborat cu art.13 şi art.14, după cum urmează:
“Art.6, alin.( 2). – Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită.

ARTICOLUL 8
1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului sau şi a corespondenţei sale.
2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsura care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţă publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.

ARTICOLUL 9
1. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie; acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea în mod individual sau în colectiv, în public sau în particular, prin cult, învăţământ, practici şi îndeplinirea ritualurilor.
2. Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.

ARTICOLUL 13
Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.

ARTICOLUL 14
Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţa la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie. “

Acţiunile serviciilor sociale pentru protecţia copilului – Barnevernet – din cazul Bodnariu violează drepturile copilului de a-şi prezerva identitatea etnică, inclusiv naţionalitatea, numele şi relaţiile de familie, precum şi, implicit, apartenenţa sa religioasă, culturală şi lingvistică, încălcând următoarele tratate europene şi internaţionale la care Norvegia este parte:
•articolele 18, 23 şi 24 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (din 16.12.1966 intrat în vigoare la 20.11.1974) – semnat cu rezerve la 20.03.1968 si ratificat la 13.09.1972:

“PREAMBUL
Statele parti la prezentul Pact,
considerind ca, in conformitate cu principiile enuntate in Carta Natiunilor Unite, recunoasterea demnitatii inerente tuturor membrilor familiei umane si a drepturilor lor egale si inalienabile constituie fundamentul libertatii, dreptatii si pacii in lume.
recunoscind ca aceste drepturi decurg din demnitatea inerenta persoanei umane,
recunoscind ca, in conformitate cu Declaratia universala a drepturilor omului, idealul fiintei umane libere, bucurindu-se de libertatile civile si politice si eliberata de teama si de mizerie, nu poate fi realizat decit daca se creeaza conditii care permit fiecaruia sa se bucure de drepturile sale civile si politice, ca si de drepturile sale economice, sociale si culturale,
considerind ca, potrivit Cartei Natiunilor Unite, statele au obligatia de a promova respectarea universala si efectiva a drepturilor si libertatilor omului, luind in considerare faptul ca individul are indatoriri fata de semenii sai si fata de colectivitatea careia ii apartine si este dator a se stradui sa promoveze si sa respecte drepturile recunoscute in prezentul pact,
au convenit asupra urmatoarelor articole:
Art. 18.
1. Orice persoana are drept la libertatea gindirii, constiintei si religiei; acest drept implica libertatea de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa, precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerea, individual sau in comun, atit in public cit si in particular, prin cult si indeplinirea riturilor, prin practici si prin invatamint.
2. Nimeni nu va fi supus vreunei constringeri putind aduce atingere libertatii sale de a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa.
3. Libertatea manifestarii religiei sau convingerilor nu poate fi supusa decit restrictiilor prevazute de lege si necesare pentru ocrotirea securitatii, ordinii si sanatatii publice ori a moralei sau a libertatilor si drepturilor fundamentale ale altora.
4. Statele parti la prezentul pact se angajeaza sa respecte libertatea parintilor si, atunci cind este cazul, a tutorilor legali, de a asigura educatia religioasa si morala a copiilor lor in conformitate cu propriile convingeri.
Art. 23.
1. Familia este elementul natural si fundamental al societatii si are drept la ocrotire din partea societatii si a statului.
Art. 24.
2. Orice copil, fara nici o discriminare intemeiata pe rasa, culoare, sex, limba, religie, origine nationala sau sociala, avere sau nastere, are dreptul din partea familiei sale, a societatii si a statului la masurile de ocrotire pe care le cere conditia de minor.

Articolul 10 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (din 16.12.1966, intrat în vigoare de la 20.11.1974) – semnat cu rezerve la 20.03.1968 si ratificat la 13.09.1972:
“Art. 10.
Statele parti la prezentul pact recunosc ca:
1. O ocrotire si o asistenta cit mai larga cu putinta trebuie acordate familiei, elementul natural si fundamental al societatii, in special pentru intemeierea sa si in rastimpul cit are responsabilitatea intretinerii si educarii copiilor care sunt in sarcina sa. (…)
2. O ocrotire speciala trebuie acordata mamelor intr-o perioada de timp rezonabila, inainte si dupa nasterea copiilor. Mamele salariate trebuie sa beneficieze, in decursul acestei perioade, de un concediu platit sau de un concediu beneficiind de alocatii de securitate sociala adecvate.
3. Masuri speciale de ocrotire si de asistenta trebuie luate in favoarea tuturor copiilor si adolescentilor, fara nici o discriminare din motive de filiatiune sau din alte motive. (…).“

• Art.8 alin. 1 si 2 coroborat cu art. 14 din Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului
“ARTICOLUL 8
1. Statele parti se obliga sa respecte dreptul copilului de a-si pastra identitatea, inclusiv cetatenia, numele si relatiile familiale, astfel cum sunt recunoscute de lege, fara nici o imixtiune ilegala.
3.In cazul in care un copil este lipsit in mod ilegal de toate sau de o parte din elementele constitutive ale identitatii sale, statele parti vor asigura asistenta si protectia corespunzatoare pentru ca identitatea acestuia sa fie restabilita cat mai repede posibil.
ARTICOLUL 14
1. Statele parti vor respecta dreptul copilului la libertatea de gandire, de constiinta si religie.
2. Statele parti vor respecta drepturile si obligatiile parintilor sau, dupa caz, ale reprezentantilor legali ai copilului de a-l indruma in exercitarea dreptului sus-mentionat, de o maniera care sa corespunda capacitatilor in formare ale acestuia.
3. Libertatea de a-si manifesta propriile convingeri religioase sau alte convingeri nu poate fi ingradita decat de restrictiile prevazute in mod expres de lege si care sunt necesare pentru protectia securitatii publice, a ordinii publice, a sanatatii publice si a bunelor moravuri sau a libertatilor si drepturilor fundamentale ale altora. “

În afară de calităţile de parlamentar român şi de cetăţean român, mai am şi calitatea de cetăţean al Statelor Unite ale Americii – care constituie încă de la înfiinţarea sa un model de toleranţă şi de respectare a libertăţilor religioase a cetăţenilor săi. Şi în această calitate trebuie să constat că abuzul comis de autorităţile norvegiene la adresa minorei din familia Bodnariu, care intona un cântec religios în pauza cursurilor de la şcoală, constituie o încălcare a exerciţiului dreptului la libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă – drepturi fundamentale stipulate de art.18 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului la art… şi de art 5, pct.7 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (din 21.12.1965, în vigoare de la 28.07.1970), precum şi de art.14 din Convenţia ONU privitoare la drepturile copilului, amintită mai sus.
Art 5, pct.7 din Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială stipluează că:
“ARTICOLUL 5 – În conformitate cu obligaţiile fundamentale enunţate în articolul 2 al prezentei convenţii, statele părţi se angajează să interzică şi să elimine discriminarea rasială sub toate formele şi să garanteze dreptul fiecăruia la egalitate în faţa legii fără deosebire de rasă, culoare, origine naţională sau etnică, în folosinţa drepturilor următoare: (…) vii. dreptul la libertate de gîndire, conştiinţă şi religie; (…).”

În încheiere, doresc să îmi exprim şi pe această cale compasiunea pentru suferinţele îndurate de familia Bodnariu, precum şi pentru toţi părinţii, indiferent de naţionalitate, care au fost supuşi abuzurilor din partea autorităţilor pentru protecţia copilului din subordinea Guvernului norvegian.

Totodată adresez acest protest viguros tuturor organismelor pentru apărarea drepturilor omului de la nivel mondial pentru a lua măsurile cuvenite împotriva Norvegiei, pentru încălcarea tratatelor pe care le-a semnat, dar pe care nu le respectă! Românii de pretutindeni condamnă orice demers îndreptat împotriva familiei care este celula de bază în dezvoltatrea societății omenești și prima instituție constituită de Dumnezeu pe pământ. Cerem în mod ferm ca această instituție (Barnevernet) așa zisă de protecție a copilului, să returneze copiii preluați fără drept familiei Bodnariu.

Deputat Mircea Lubanovici
Preşedintele Comisiei pentru românii din afara graniţelor ţării
Preşedinte al Subcomisiei pentru Demnitate Umană din cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale

București, 14 decembrie 2015

Mircea Lubanovici

CITESTE si –

Protest la Ambasada Norvegiei din Bucuresti 19 decembrie Strada Atena nr 18, Bucuresti Sector 1 (zona Piata Victoriei)

Screen Shot 2015-12-17 at 7.06.56 AM
Sambata, 19 Decembrie 2015, ora 12:00 – 15:00
Locatia: Strada atena nr. 18, Bucuresti Sector 1 (zona Piata Victoriei)

Acesta este evenimentul oficial sustinut de familia Bodnariu. Orice alt eveniment creat pe Facebook nu este in colaborare si corelare cu actiunile familiei Bodnariu.

Va rugam sa distribuiti acest eveniment si sa ignorati actiunile neoficiale ale unor oameni care refuza sa tina cont de recomandarile familiei Bodnariu.

Familia Bodnariu, cu sprijinul Aliantei Familiilor din Romania (AFR) si Asociatiei Politistilor Crestini din Romania (APC) va organiza un protest autorizat in fata Ambasadei Norvegiei la Bucuresti, Sambata, 19 Decembrie, intre orele 12:00 – 15:00. Toti cei interesati sa sprijine familia Marius si Ruth Bodnariu si recuperarea celor 5 copii confiscati de catre autoritatile norvegiene sunt invitati sa se alature acestui demers autorizat, pasnic.

Prin acest protest in fata Ambasadei Norvegiei la Bucuresti dorim sa atragem atentia asupra abuzurilor facute de Barnevernet (Protectia Copilului din Norvegia) in cazul familiei Marius si Ruth Bodnariu si in cazul zecilor de familii ai caror copii au fost confiscati de catre aceasi institutie in ultimii ani. Norvegia, Europa si intreaga lume trebuie sa cunoasca dramele pe care Barnevernet le produce in randul familiilor prin abuzurile pe care le face. Autoritatile norvegiene trebuie sa primeasca acest mesaj si sa intervina institutional pentru a stopa metodele folosite de catre aceasta institutie de “protectie a copilului”, metode prin care distrug familia, deopotriva parintii si copiii.

La acest moment, copiii sunt tinuti nejustificat in trei familii surogat, iar in data de 15 Decembrie 2015, in urma unei intalniri cu Barnevernet, parintilor li s-a comunicat ca autoritarea de protectie a copilului vrea sa ii cunoasca mai bine si sa-i consilieze abia in luna Februarie 2016, dar ca in acelasi timp demareaza procedura de adoptie pentru toti cei 5 copii ai familiei.

Va rugam sa luati act de recomandarile de conduita privind participarea la acest protest autorizat, accesand link-ul: https://www.facebook.com/notes/norway-return-the-children-to-bodnariu-family/protest-la-ambasada-norvegiei-din-bucuresti-romaniaprotest-at-the-norwegian-emba/753775354728592

Ambasada Norvegiei Bucuresti Romania

Ambasada Norvegiei Bucuresti Romania Photo Google Maps

Protest la Ambasada Norvegiei din Bucuresti,

Romania/Protest at The Norwegian Embassy

in Bucharest, Romania

Sambata, 19 Decembrie 2015, ora 12:00 – 15:00
 • Saturday December 19th, 2015 between: 12:00 noon and 3:00 pm
Locatia: Ambasada Norvegiei, Str. Atena nr 18, Sector 1 Bucuresti
 • Location: Norwegian Embassy, Atena Street, No 18, Sector 1, Bucharest
Familia Bodnariu, cu sprijinul Aliantei Familiilor din Romania (AFR) si Asociatiei Politistilor Crestini din Romania (APC) va organiza un protest autorizat in fata Ambasadei Norvegiei la Bucuresti, Sambata, 19 Decembrie, intre orele 12:00 – 15:00. Toti cei interesati sa sprijine familia Marius si Ruth Bodnariu si recuperarea celor 5 copii confiscati de catre autoritatile norvegiene sunt invitati sa se alature acestui demers autorizat, pasnic.
 • The Bodnariu family, with the support of the Romanian Family Alliance and the Association of Christian Police in Romania, will hold an authorized protest in front of the Norwegian Embassy in Bucharest on Saturday December 19, starting at 12:00 noon. All those interested in supporting the family of Marius and Ruth Bodnariu, and the recovery of their 5 children confiscated by the Norwegian “child protection” services (Barnevernet) are invited to join in this peaceful and authorized endeavor.
Scopul protestului/The goal of the protest
Prin acest protest in fata Ambasadei Norvegiei la Bucuresti dorim sa atragem atentia asupra abuzurilor facute de Barnevernet (Protectia Copilului din Norvegia) in cazul familiei Marius si Ruth Bodnariu si in cazul zecilor de familii ai caror copii au fost confiscati de catre aceasi institutie in ultimii ani. Norvegia, Europa si intreaga lume trebuie sa cunoasca dramele pe care Barnevernet le produce in randul familiilor prin abuzurile pe care le face. Autoritatile norvegiene trebuie sa primeasca acest mesaj si sa intervina institutional pentru a stopa metodele folosite de catre aceasta institutie de “protectie a copilului”, metode prin care distrug familia, deopotriva parintii si copiii.
 • To draw attention to the abuses made by the Barnevernet against Marius & Ruth Bodnariu and many other families whose children were seized by the same institution. Norway, Europe, and the rest of the world must be made aware of the trauma and grief that the Barnevernet inflicts upon families, through its abusive and manipulative tactics. Norwegian authorities should receive this message and intervene to halt the actions and methods used by this so called „child protection” institution to destroy the family, parents as well as children.
In data de 16 Noiembrie 2015, toti cei 5 copii ai familiei Marius si Ruth Bodnariu, cu varste cuprinse intre 3 luni – 9 ani au fost luati in mod abuziv si nejustificat din sanul familiei in urma unui denunt facut de directoarea scolii unde merg cele doua fete mari, denunt care exprima ingrijorari legate de educatia religioasa pe care copiii o primesc in familie, dar un denunt care nu sustine in niciun fel evidenta vreunui abuz fizic sau psihic si care nu indica faptul ca exista un pericol iminet privind siguranta copiilor. In aceste circumstante nu se justifica o actiune radicala si in forta a Barnevernet. Actiunile acestei institutii sfideaza orice mod de gandire rational si uman, denotand doar abuzul de putere pe care il practica atat in cazul familiei Bodnariu, cat si in cazul altor zeci de familii.
 • On November 16th of this year five children, ages 3 months to 9 years old, have been taken away from their family in an abusive and in an unjustified manner following a denouncement made by the school principal where the older girls are attending, a denouncement with a religious tint that doesn’t support at all any evidence of family abuse or any sort of endangerment in order to explain this institution’s radical and brute action. Its behavior defies any way of rational or human thinking, it only denotes abuse of power, an abuse that this institution is continuing to show and has shown in many similar cases.
De asemenea, acest protest are menirea de a transmite un mesaj de solidaritate cu Marius si Ruth Bodnariu, parinti care si-au educat copiii in spirit moral, crestin, o familie care isi doreste ca cei 5 copii pe care ii iubeste, sa ii fie dati inapoi de catre autoritatile norvegiene cat mai curand.
 • To convey a message of solidarity with Marius and Ruth Bodnariu: parents who have offered their children a good moral and Christian education, and a Christian family who wants the return of their five children by the Norwegian authorities as soon as possible.
La acest moment, copiii sunt tinuti nejustificat in trei familii surogat, iar in data de 15 Decembrie 2015, in urma unei întalniri cu Barnevernet, parintilor li s-a comunicat ca autoritarea de protectie a copilului vrea să ii cunoască mai bine si sa-i consilieze abia in luna Februarie 2016, dar ca in acelasi timp demareaza procedura de adoptie pentru toti cei 5 copii ai familie.
In vederea desfasurarii in cele mai bune conditii a protestului pentru sprijinirea familei Marius si Ruth Bodnariu, va rugam sa tineti cont de urmatoarele aspecte privind conduita participarii la protest. Actiunea noastra va fi una publica, mediatizata prin intermediul presei, a internetului si de aceea va invitam sa ne insusim urmatoarele aspecte:
 • In order to ensure the effectiveness of this protest, please consider the following aspects regarding the conduct of those willing to participate. Our actions will be publicized through the media, Internet, and social media; therefore, we invite you to adhere to the following guidelines:
1. Acces la locatie/Location * mai jos veti gasi o harta cu locatia unde va avea loc protestul, indicatii de orientare, de transport * la statia de metrou “Piata Victoriei” (cea indicata pe harta) se vor afla persoane cu banderole de culoare alba ce va vor ghida spre locatia protestului
 • below you will find a map of the protest site, as well as directions, and available ways of transportation
 • at the metro station „Victory Square” (as indicated on the map) you will be greeted by people wearing white bands , who will guide you to the protest location
2. Atitudine/Attitude * vom fi punctuali * vom manifesta pasnic, dand dovada de educatie si principii crestine * vom comunica intre noi politicos, fara iesiri zgomotoase * nu ne vom facem poze, selfie, nu vom intra in polemici cu trecatorii * vom respecta atat indicatiile organizatorilor, cat si a fortelor de ordine (daca este cazul) * nu vom scanda lozinci decat la initiativa organizatorilor * orice initiativa personala va fi comunicata organizatorilor * vom purta haine potrivite pentru acest demers si in concordanta cu starea vremii * vom pastra curatenia in jurul nostru
 • we will be punctual * we will be peacefully protesting in accordance with our Christian principles * all communication between us will be made quietly, and politely * we will not take pictures, selfies, and we will not enter into conversations with any of those observing the protest * we will respect and follow the instructions given by the protest organizers and the security forces (if applicable) * we will display placards provided by the organizers * any personal initiative will be communicated to the organizers * we will wear clothes suitable for this approach and suitable for the weather * we will maintain cleanliness around us
una dintre pancardele pregatite pentru protestul in fata ambasadei norvegiene

una dintre pancardele pregatite pentru protestul in fata ambasadei norvegiene

3. Materiale/Materials * vom avea pancarte cu mesaje de sustinere pe care le vom distribui la fata locului * in subsolul acestui anunt sunt disponibile materiale, daca doriti sa le descarcati si sa le printati dvs. (va recomandam sa le printati in format A4, A3, color) * la plecare, materialele/pancartele se vor preda organizatorilor

 • the organizers will have placards of support for the protest, which will be distributed on the spot * also, following this announcement (below these instructions) there are materials available for downloading; you can print them yourself (I recommend that you print in A4, A3, color) * upon your departure from the protest, please return the materials / placards to your organizers
4. Relatia cu presa/ Media Communication * DOAR persoanele mandatate vor acorda interviuri * eventuale solicitari de interviuri vor fi directionate catre Daniel Bodnariu
 • ONLY appointed people will grant interviews. Please direct ALL media to: Daniel Bodnariu
Ne dorim ca acest protest sa-si atinga scopul, fara a fi perturbat de evenimente neplacute sau de catre persoane care se afla acolo pentru alt motiv. Ne bazam pe ageritatea si intelepciunea dvs. pentru a evita situatii de acest gen.
 • We would like to ensure that this protest reaches its purpose, without being interrupted or ended by unpleasant events, or due to people that show up for personal reasons, other than for showing support for the Bodnariu family. In order to avoid such situations, we rely on your wisdom and collaboration.
Va multumim pentru ca sunteti alaturi de noi in toate aceste demersuri si in acelasi timp continuam sa ne si rugam ca familia Marius si Ruth Bodnariu sa fie reunita cu cei 5 copii.
 • Thank you for joining us in this protest, while continuing to pray for the reunion of Marius and Ruth Bodnariu with their 5 little children.
Avand in vedere faptul ca locatia ambasadei este intr-o zona rezidentiala inghesuita, cu strada ingusta, s-a emis o autorizatie pentru 60 de persoane; in sensul acesta ii rugam pe cei ce sunt din alte localitati sa nu vina la Bucuresti acum. Daca situatia familiei Bodnariu din Norvegia nu se va rezolva, la inceputul lunii ianuarie va fi organizat un alt protest in Piata Victoriei din Bucuresti unde exista suficient spatiu pentru o demonstratie ce-i poate implica si pe cei din alte orase. Pentru luna Ianuarie sunt deja programate si in curs de obtinere a aprobarilor pentru: protest in fata ambasadei Norvegiei de la Washington in 8 ianuarie 2016 si in fata ambasadei Norvegiei de la Brussels, in 9 ianuarie 2016.
Harta/Map Statia de metrou/Metro station “Piata Victoriei”; Autobuz/Bus: 205, 783, 300, 381

Inima are formă de iesle ~ Nicolae.Geantă

Fă-ți inima Betleem, spune un colind de-al nost’ ce ne-arată că inima are formă de iesle.

Christmas luke 2:11

Ca și ieslea, inima e de cele mai multe ori un simbol al abandonului. ISUS s-a născut într-o iesle pentru că la palat nu avea loc. Și nici în alte „căși” îngrijite… Acolo avea nevoie de aprobare! La iesle însă avea acces oricine!

Nicolae GeantaNici ieslea, nici inima, nu pot atrage atenția asupra lor însuși. Fără ISUS ieslea e un snop de paie. Cu El e diamantul cel mai de preț al lumii. Fără ISUS inima e doar o pompă de sânge. Plină cu El e ca Dumnezeu printre muritori…

Inimă murdară. Iesle întunecată. Inimă rea. Iesle rece. Inimă goală. Iesle abandonată. Dar ambele sunt transformate de prezența Mântuitorului…

Și inima și ieslea sunt nevrednice să-L găzduiască pe Prunc. El e curat. Ele sunt murdare… Inimă, prund de păcate, spunea Lucian Blaga… Plină de toxine, zic eu.

Și totuși, și-n iesle, și-n inimi, Fiul trebuie să se nască! Pentru că ambele au fost alese de Dumnezeu pentru a-Și releva Întruparea! La tine, a avut loc?
PS : Știu că știți, dar înc-o dată atenție prieteni: de Crăciun, Dumnezeu nu la straie se uită, la pavoazări, ci la inimi! 

Nicolae.Geantă

http://nicolaegeanta.blogspot.ro/2015/12/inima-are-forma-de-iesle-nicolaegeanta.html

Florin Ianovici – Minciuna numita Mos Craciun (Predica)

Minciuna numită moș Crăciun!

Florin IanoviciGalateni 1:8 „Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! ”
2 Corinteni 11:14 „Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. ”

Minciună nu este doar atunci când cineva îți ia ceea ce este al tău. Minciună este și atunci când cineva îți dă ceea ce nu ai nevoie.

De multă vreme primim jucării, dulciuri, luminăm brazi și răsar crăciuni și crăciunițe la tot pasul, timp în care adevărata istorie biblică se bagatelizează.

Crăciun fericit spun oamenii! Dumnezeu spune: Luca 2:14 „„Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” ”

Cine are dreptate?

Predica de la Seara de Tineret 15 decembrie 2015

VIDEO by Biserica Betel

Jubileul de 25 de ani al Bisericii Penticostale Emanuel Din Bucuresti

Biserica Penticostala Emanuel Bucuresti

Photo Google maps

Reportaj AOTV:

Biserica Penticostală Centrul Creștin „Emanuel„ din București, a celebrat pe data de 28 noiembrie 2015, 25 de ani de existență.

Organizatia Centrul Crestin Emanuel a fost infiintata in anul 1990, de catre pastorul Nelu Bochian.Pana sa dispuna de o cladire proprie, timp de 3 ani si doua luni, organizatia si-a desfasurat activitatea intr-un cort, urmand ca, in 26 august, 1996, sa inceapa primele sapaturi pentru un corp de cladire, care avea sa adaposteasca prima sala de inchinare.

Ioan Bochian - Biserica Penticostala Emanuel Bucuresti

Ioan Bochian – Biserica Penticostala Emanuel Bucuresti

Totodată, organizația a înființat și a dezvoltat numeroase proiecte care au vizat atât bătrânii singuri și abandonați , cât și în ajutorarea copiilor străzii.

Tot pentru copii, Biserica Penticostală Centrul Creștin „Emanuel„ a înființat Liceul Penticostal Emanuel. În 15 septembrie 2001 s-a tăiat panglica și s-au inaugurat primele 2 săli de clasă pentru cei 50 de elevi admiși în cele 2 clase de a IX-a aprobate încă din start.

În zilele de 28, respectiv 29 noiembrie 2015, au avut loc mai multe evenimente, cum ar fi: S-a realizat o masă festivă, în cadrul căreia au fost invitați mai mulți colaboratori, care s-au implicat de-a lungul anilor în susținerea și ajutorarea proiectelor organizației.

De asemenea, un alt eveniment care a marcat celebrarea, a fost simpozionul „Pagini de istorie contemporană evanghelică in București„ având ca invitați personalități de marcă ale spațiului evanghelic bucureștean.

Evenimentul s-a incheiat cu un concert aniversar de laudă și închinare cu ocazia căruia s-a înregistrat primul album „live„ al Bisericii, iar finalul a culminat cu un tort cu un tort ce a simbolizat cei 25 de ani de existență și cu urarea de La mulți ani din partea invitaților.

VIDEO by Alfa Omega TV

Foto – Viaţă, nu droguri (Conferinţă pentru Liceeni, cu Marian Mocanu şi Nicolae Geantă)

Foto - Viaţă, nu droguri (Conferinţă pentru Liceeni, cu Marian Mocanu şi Nicolae Geantă)

Foto – Viaţă, nu droguri (Conferinţă pentru Liceeni, cu Marian Mocanu şi Nicolae Geantă)

Miercuri 16 dec. 2015, de la ora 13, în Amfiteatrul Colegiului Constantin Istrati Câmpina a avut loc o nouă Conferinţă pentru liceeni. De data aceasta, tema evenimentului au constituit-o… drogurile! „Am ales această temă deoarece teribilismul stupefiantelor face multe victime printre tineri”, ne-a declarat dr. Nicolae Geantă, promotorul evenimentului. „De multe ori în licee, vin medici sau poliţişti să vorbească despre droguri. Numai că dânşii vorbesc doar tehnic. Adică din cărţi, din ce au citit sau au văzut.

De data aceasta am adus pe cineva care 12 ani a stat cu cocaina în nas. Când medicii i-au spus că peste două săptămâni va muri, prietenul meu a fost salvat de Hristos. E o minune. Marian poate vorbi tinerilor din experienţă, nu din citite”, a mai declarat Geantă. În audienţa a peste 80 de tineri, a unor profesori şi a directorului colegiului, domnul Ion Necula, Marian Mocanu şi-a mărturisit experienţele vieţii „de şmecher” dar şi pe cele ale vieţii schimbate. Absolvent al liceului de muzică şi Conservator, bucureşteanul Marian Mocanu este unul dintre marii violonişti ai României. „E Paganini de România”, l-a prezentat Nicolae Geantă publicului prezent la manifestare. După o oră de mărturisiri, a urmat o jumătate de oră de întrebări ale tinerilor şi altă jumătate de oră de recital la vioară. Colindele domnului Mocanu au fost acompaniate de copiii liceeni, care au gustat la maxim evenimentul. „A fost una dintre cele mai reuşite conferinţe organizate în liceul nostru de domnul Geantă”, a declarat Tudor Georgeta, cl. XIIB, care a şi prezentat colegilor o comunicare despre „moartea albă”. (ziarul Oglinda Câmpinei)

Aflaţi mai multe »

ATENȚIE! PRELUAȚI ȘI MEDIATIZAȚI! MARI DEMERSURI PUBLICE PENTRU CAZUL FAMILIEI BODNARIU!

POPAS PENTRU SUFLET

La 21:30 ora României, la emisiunea Sinteza Zilei (Antena 3), senatorii Benoni Ardelean și Titus Coelățeanu susțin cazul familiei Bodnariu!

Ei vor promova participarea în număr cât mai mare la marea demonstrație de protest de Sâmbătă, 19 Ianuarie, în fața Ambasadei Norvegiei din București, strada Atena nr. 18, de la 12:00 la 15:00 ora României!

Tot în acest Weekend sunt și alte acțiuni de protest din care menționăm pe cel din Dublin, Irlanda!

De asemenea, se preconizează expunerea unui mare afiș de protest la meciul de handbal România – Norvegia, în cadrul semifinalelor Campionatului Mondial din Danemarca! Meciul este televizat mâine de la 21:45 ora României! Sperăm să se poată și să capteze atenția camerelor de luat vederi!

Slăvit să fie Domnul, mergem înainte cu toate pânzele sus!

Vezi articolul original

Atacul satanist aspura familiei Bodnariu

Mariana Goron descrie foarte bine planul diabolic al Barnevernetului in cazul familiei Bodnariu.

Viorel Iuga – Dracii toți, creștinii unii…

Viorel Iuga 1

Fiindcă mă tem ca nu cumva, la venirea mea, să vă găsesc aşa cum n-aş vrea să vă găsesc, şi eu însumi să fiu găsit de voi aşa cum n-aţi vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pizmă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngâmfări, tulburări. – 2 Corinteni 12:20

Viorel Iuga – Dracii toți, creștinii unii…

Intr-un anumit sens, sa stiti ca ma tem in dimineata asta, sa nu aud de la voi ce ma tem ca o sa aud. Pentru ca in dimineata aceasta o sa va pun cateva intrebari. Pentru ca am fost introdusi in cartea Faptele Apostolilor, as vrea sa va aduc aminte, adica, din cap. 1, doctorul Luca spune: „Isus a venit si a facut lucrarea. A suferit pentru noi. Ne-a invatat. A inviat. Se intalneste cu ucenicii si consolideaza invatatura despre Imparatie si apoi le spune: Ramaneti in cetate. Va veni Duhul Sfant peste voi. Veti face o lucrare. Dar, nu uitati ca asteptam un mare eveniment. Va reveni acest Isus, care S-a inaltat la cer. Va reveni.” Cam, cele mai multe s-au implinit. Asa-i? Au mai ramas doua.

 1. Mai trebuie sa revina Domnul Isus Hristos.
 2. Si pana la revenirea Lui, trebuie sa se mai intample ceva. Cu noi. Trebuie sa ne implinim noi menirea. Sa ne traim menirea.

Ma gandeam la revenirea Domnului Isus Hristos si indiferent ce spun teologii, indiferent  ce simtim, ce credem noi, exista un cuvant care se repeta in Scriptura pe care nu-l putem scoate. Sunt cuvintele Mantuitorului: Iata, Eu vin curand. Si, oricum am interpreta noi ‘curand’, curand este tot curand. Chiar daca noua nu ne place lucrul acesta. Nu ma intrebi ce va fi la venirea Domnului Isus Hristos, ca stiu ce va fi la venirea Domnului Isus Hristos. Biblia imi spune clar ce va fi la venirea Domnului Isus Hristos, cum se va face impartirea, cum pentru unii va fi bucurie, pentru altii va fi durere. Stiti ce ma intreb eu? Unde vom fi noi si casele noastre in ziua aceea?

Exista in Vechiul Testament un pasaj care ar trebui sa ne dea foarte mult de gandit. De fapt, sunt lucruri pe care nu le intelegem si totusi ne uimesc. Va aduceti aminte de Rahab? Stiti ca a fost o zi a judecatii pentru neamul ei? Si in timp ce altii mureau de groaza si  erau in chinuri, stiti unde era Rahab si familia ei? In siguranta, in liniste, pentru ca au venit trimisii lui Iosua si au scos-o afara si au dus-o in locul de siguranta. Si e atat de frumos sa vezi ca in timp ce altii pier, o familie se adaposteste in Domnul.

In dimineata aceasta, o sa va provoc la o cercetare poate un pic mai deosebita. De multe ori, noi suntem indemnati sa ne verificam viata vizavi de sfinti si sa vedem unde suntem noi vizavi de cei inaintea noastra, macar pe urmatoarea idee. Am vrea sa fim impreuna in acelasi cer. Asa-i? Si ma intreb, daca vreau sa fiu in cer cu Petru, cu Pavel, cu alti sfinti, unde este viata mea, trairea mea, vizavi de viata lor? Caci stiti, nu mi se pare cinstit sa fiu in acelasi loc cu ei si sa am aceeasi rasplata ca ei, dar, daca am trait diferit de ei, nu mi se pare logic, nu mi se pare normal. Si ascultati-ma, Dumnezeu este drept. Si bun, dar si drept. Alteori, suntem provocati sa ne verificam in relatia noastra vizavi de chipul Domnului Isus Hristos. Si spunem: frati si surori, sa nu ne verificam unii cu altii, ca totdeauna gasim unul mai slab ca noi. Haideti sa ne verificam cu modelul suprem, cu Isus Hristos, pentru ca, adevarul este ca trebuie sa fim asemenea Lui, sa devenim ca El. Si in fata Domnului Isus Hristos, palim. In fata oamenilor, avem ganduri palite.

Vreau in dimineata aceasta sa nu va pun in fata nici tabloul lui Hristos, nici tabloul sfintilor. S-ar putea sa ramaneti suprinsi:  in dimineata aceasta, as vrea sa ne comparam putin cu dracii. Bine ar fi sa iesim bine. Ma tem sa nu fie altfel. Daca unii v-ati speriat, vreau sa va spun ca Domnul Isus Hristos vorbeste despre lumea demonilor mai mult decat vorbeste oricine. Si ascultati-ma, demonii sunt reali si ar trebui sa ne gandim la ei si daca nu am putea sa invatam de la nimeni altii, ar trebui sa invatam cateodata de la ei. Ca, ascultati-ma, chiar avem ce a invata si n-ar trebui sa invatam de la ei. Si stiti ce o sa va rog in dimineata aceasta?

CRED IN DUMNEZEU si IN ISUS HRISTOS – dracii toti, crestinii unii

O sa incep asa, foarte simplu. Crestinismul, in sute de ani, a reusit sa-si formeze un crez. Si noi toti stim, in mare, macar crezul crestin. Sicrezul crestin incepe cu ‘Dumnezeu’. Si am zis: sa-i verific un pic si pe demoni vizavi de crezul nostru crestin. Si mi-am pus intrebarea: care este atitudinea demonilor fata de Dumnezeu? Spuneti-mi, cred demonii in Dumnezeu? Scrie in Biblie. Dracii cred si se infioara. Sa inteleg de aici ca dracii cred ca Dumnezeu exista, ca Dumnezeu este suveran, ca Dumnezeu se manifesta in Sfanta Treime, ca Dumnezeu nu se schimba? Sa inteleg ca dracii cred toate lucrurile acestea? Si am o intrebare atunci foarte practica, nu vreau sa intru in adancimile Satanei. Cati din draci cred in Dumnezeu? Toti. Dar, sa va obisnuiti cu urmatoarea intrebare: cati dintre crestini cred cu toata inima in Dumnezeu? Putini? Pai, deja incep sa ma cutremur, pentru ca se pare ca unii ati vrea sa-mi spuneti astazi: Viorele, Dracii toti, crestinii unii…

Adica, acesta este adevarul. Sunt astazi crestini care nu mai cred in Dumnezeu. Sau daca ei cred in Dumnezeu in general, cand este vorba de autoritatea lui Dumnezeu, sfintenia lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, dreptul lui Dumnezeu asupra noastra, pentru viata si pentru moarte, cand este vorba sa credem tot despre Dumnezeu, nu mai credem tot. Noi credem ce ne convine, ce ne place. Si daca ne-am compara cu dracii, ascultai ce spune Iacov: dracii cred si se infioara. Eu nu stiu cati ne mai infioram astazi cand ne gandim la Dumnezeu. Dar stiti ce inteleg? Credinta dracilor este autentica pentru ca Iacov spune: credinta fara fapte este moarta. Iar, dracii spun: noi credem in Dumnezeu si se vede asta in teama, in groaza care o avem fata de El. Noi credem in Dumnezeu, dar nu cred ca ne mai apuca groaza pe tare multi. Dracii toti, crestinii unii…

Haideti sa luam al doilea lucru. Isus Hristos- Crezul crestin vorbeste despre Isus Hristos. Spuneti-mi, dracii cred in Isus Hristos? Da? Vreti sa spuneti ca dracii cred ca Isus s-a nascut din fecioara Maria? Cred ca Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Pai, ei strigau in gura mare: „Te stim cine esti! Esti Fiul lui Dumnezeu!” Dracii cred in lucrarea Domnului Isus Hristos. Dracii cred in jertfa Domnului Isus Hristos.  Ei cred ca nimeni altul nu e mantuire, salvare, decat in Isus Hristos. Uitati-va din nou la comportamentul dracilor fata de Isus Hristos. Ajungea Isus Hristos intr-un loc si ce faceau dracii? Alergau la El si se inchinau. Ei erau interesati: ce ai tu cu noi, Isuse? Daca doreau sa faca ceva… stiti ce fac dracii? Stiti ce fac dracii? Ii cer voie . Nici macar intr-o turma de porci nu-si permit dracii sa intre, daca nu le permite Domnul Isus Hristos. Ei cred in El. Ei I se inchina. Ei Ii cer voie. Si cand Domnul le spune: Plecati! Ce fac dracii? Pleaca. Deci, daca te uiti la draci, ei cred, ei asculta, , ei se inchina, ei respecta. Ati gasit vreun demon, undeva, sa-si bata de Isus Hristos? Sa-si permita sa-L ia la rost pe Domnul Isus Hristos?

1. SCRIPTURA, O CRED – dracii toti, crestinii unii

Dar, stiti ca nu asta e intrebarea mea? Care este intrebarea mea? Cati draci cred in Isus Hristos? Toti. Cati Il asculta pe Isus? Care este [ar fi] urmatoarea intrebare? Crestinii – cati crestini cred in Isus Hristos? Toti? Pai, sa nu mai vorbim de oamenii de rand. Dvs. stiti cati teologi in generatia noastra, nu mai cred ca Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Nu cred ca Isus Hristos s-a nascut din fecioara. Nu cred ca Isus Hristos este singura cale. Nu cred ca Isus Hristos face minuni si  a facut minuni.  Sunt teologi care mereu incearca sa ne dea o explicatie  logica, orice alta explicatie la minunile lui Dumnezeu, dar nu ca ele vin din puterea lui Dumnezeu. Nu mai cred in moarte, nu mai cred in inviere. Se pare ca astazi vom face refrenul unei cantari. A unei cantari tragice. Dracii toti, crestinii, unii.

Spuneti-mi, dracii cred in Duhul Sfant? Haideti sa va pun o intrebare mai practica: cred dracii in Scriptura? Cred demonii ca toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos? Pai, eu vreau sa va spun un lucru. De ce credeti ca demonii dau o lupta asa de mare impotriva Scripturii? De ce incearca demonii sa ne faca pe noi sa nu credem asta, asta, asta, celalta? De ce? Pentru ca demonii stiu ca noi prin Cuvant putem gasi lumina si izbavirea. Slavit sa fie Domnul. Ei stiu solutia lui Hristos.  Stiti, Hristos vestea mereu Cuvantul. Vestea Cuvantul , vestea Cuvantul. Cand este vorba de mantuire, El spune: Semanatorul, in bunatatea Lui, a facut sa ajunga Cuvantul in inima. De ce vine dracul si-l fura? Ca sa n-aduca rod, pentru ca stie ca daca aduce Cuvantul rod,  Cuvantul este puterea lui Dumnezeu pentru mantuirea fiecaruia care crede. Lupta diavolului impotriva Scripturii ne arata convingerea demonilor  ca toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos.

Dracii toti, crestinii? Mai cred toti crestinii Biblia? Mai isi fac timp crestinii  sa citeasca Cuvantul, sa memoreze Cuvantul? Mai credem noi ca Biblia  este suficienta si pentru mantuirea iudeului si a evreului? Si pentru sfintirea celui care s-a sfintit si pentru casele noastre? Pai, nu va suparati, daca cineva ne-ar numi azi oamenii cu o singura carte, ne-ar jigni foarte mult. Adica, e buna si Biblia, daca stii ce sa faci cu ea. Adica, daca alegi din Biblie ce iti convine. Si de obicei, stiti ce ne convine? Promisiunile Domnului. Nu conteaza ca sunt pentru noi, nu sunt pentru noi, unde-i vorba de  o promisiune, subliniem pana se rupe pagina. Unde-i vorba de mustrare, astea nu sunt pentru noi.

Imi aduc aminte, chiar la inceput, am fost odata in America, stateam intr-o familie, familie de americani. Si sora vine cu o cutiuta si zice: „Hai sa vedem ce ne vorbeste Domnul astazi. Trage un bilet.” Eu ma uit la ea si-i spun: „Eu stiu fara sa trag un bilet.” A zis, ca de unde stii? Pai, zic, „Acolo, sigur ca e o cutie de promisiuni.” Pai, care ar fi atat de prost, m-am gandit eu, sa cumpere o cutie cu mustrari? De aia le face, ca sa le vanda. Eu, si asa ma feresc de lucruri care nu imi plac in Biblie. Dar, sa-mi fac si o cutie, ca in fiecare dimineata sa imi stric ziua? Nu, d-le, numai promisiuni. Pui acolo, orice ar fi, promisiuni. Mai greu imi e cand iau Biblia intreaga. Si asa imi vine sa tai din ea. Asta sa o scot, asta sa o scot, ca stiti ce ne invata lumea teologica. Asta o fost pentru Timotei, asta a fost pentru…. asta a fost pentru….se pare ca pentru noi cam nimic n-a mai ramas in afara de ce ne place. Dragii mei, dracii nu-si permit sa scoata un cuvant. Dar, voi ei pe noi sa ne intunece. Si cand este vorba de Scriptura, se pare ca avem aceeasi concluzie: dracii toti, crestinii unii..

2. Tot ce vine bun si desavarsit, vine de la Dumnezeu- dracii cred, crestinii unii..

Haideti sa venim un pic mai aproape de noi. Stiti ca dracii au o teologie buna si cand este vorba de sursa binecuvantarilor materiale- ca sa venim asa un pic cu picioarele pe pamant, – noi toti credem in binecuvantari materiale si ni le si dorim. De ce sa fim fatarnici? Le dorim, ne rugam pentru ele. Spuneti-mi, ce cred dracii despre sursa binecuvantarilor? Cine este sursa? Dumnezeu. Dati-mi un exemplu din Biblie. Iov- auzi, chiar de la inceput. cand iese discutia aceea, Dumnezeu vorbeste despre Iov, ca Iov este.. Iov este.. Si Satana spune: Doamne, stai sa ne intelegem. Pe mine nu ma duci de nas. Stii de ce are Iov, stii de ce are Iov? Pai, eu stiu, normal ca stiu, hai sa recunoastem: nu L-ai binecuvantat Tu? Deci, pe mine, sa nu incerci sa-mi spui ca Iov e istet, ca Iov e smecher, ca Iov ARE pentru ca L-ai binecuvantat. Intinde-ti mana, trage de acolo si sunt convins ca nu mai are nimic. Si sunt convins si de urmari. Dracii cred ca tot ce vine bun si desavarsit, vine de la Tatal. Ei nu cred intr-o alta sursa de binecuvantari.

Dar crestinii? De cate ori am auzit fratii zicand: am pentru ca  muncesc. Am pentru ca… Am pentru ca… Serios? Si de ce muncesti? Zice: frate, pe mine m-a invatat tata si mama. Si cine te-a asezat in familia respectiva? Ah, nu ti-ai pus problema asta. Muncesti pentru ca ai sanatate. Cine-ti da sanatate? Ca sa o scurtam asa, ca sa nu o lungim, stiti de ce avem unii, ca muncim si toate? Pentru ca se pare ca inca Dumnezeu ne tine in viata. Ca daca v-as canta eu provodul de seara cred ca s-ar termnia cu toata teologia aceea si filosofia ca „am pentru ca…”. D-le, noi crestinii, avem convingerile noastre despre – Demonii, pai, ar trebui sa ne dea ei lectie de teologie. Ei spun: in lumea aceasta nu exista nici o alta sursa de binecuvantare, decat bunul Dumnezeu. Vrea El sa te ridice, te ridica. In mijlocul saraciei, te poate face sa stralucesti ca print. Uita-te a Iov, care ajunge nr. 1 in generatia lui. Si intr-o zi, Dumnezeu spune: Daca vrei sa-ti arat, il fac si zero. Il ridic usor, il cobor usor pentru ca El e Dumnezeu si face tot ce vrea. Dracii toti, crestinii unii.

3. Colaborarea – Dracii toti, crestinii unii

Aseara vorbeam un pic despre colaborarea ce ar trebui sa existe intre noi, copiii lui Dumnezeu. Dar pana ajungem la colaborarea noastra, haideti sa va intreb: dracii cred in colaborare? Haideti sa va dau un caz. La un moment dat, spune Scriptura ca duhul necurat iese din om. Ar trebui sa ne intrebam de ce iese. Iese dintr-un om, umbla prin locuri pustii. Se duce, nu gaseste. Se intoarce. Unde? Inapoi. Si gaseste casa maturata, curata. Stiti ca diavolul nu se teme de curatenie? Si o gaseste si goala. Acuma, as vrea sa te gandesti la urmatorul lucru. Cum ajunge o casa murdara, curata? Cum ajunge o casa, posedata de un duh necurat, goala? Cum ajunge? Exista o singura explicatie: trece Hristos pe acolo. Hristos are putere sa-l scoata afara pe Satana si sa faca viata noastra curata. Slavit sa fie El. Numai ca, unii am invatat urmatorul lucru: mie imi trebuie Isus Hristos ca Mantuitor. Hristos sa-mi ierte pacatele, Hristos sa ma elibereze. Dar cand se pune problema domniei lui Hristos si  eu sa devin sluga lui Hristos si El sa domneasca, spunem: „Doamne, Tu ocupa-te de iertarea pacatelor. Tu esti Mantuitorul Meu. Lasa ca incolo ma descurc eu. Si cand vine inapoi diavolul si gaseste casa goala ii vine o ideie. Mai trimite niste sms-uri, niste emailuri. Nu stiu, o fi discutat pe fax, pe mess: „baieti, am nevoie de inca sapte, cu o conditie- mai rai decat mine.” Pai, de ce? Sa ne batem? Sa ne scoatem ochii? Nu. Stiti ce spune un demon? Eu trebuie sa distrug omul acesta si daca nu pot singur, mai iau sapte. Si daca nu pot cu barbatul acesta din Gadara, cu sapte, mai luam saptezeci. Si daca nu putem noi 70 sa facem din el ceea ce dorim, atata ne adunam pana exista o legiune.

Acuma, eu nu cred ca dracii se inteleg prea bine. Ar fi si culmea sa vorbesti despre partasia dracilor si unitatea lor. Dar, un lucru interesant. Ca sa-si bata joc de un om, ca sa-si bata joc de o familie, ca sa-si bata joc de o regiune, ca sa-si poata implini planurile, ei stiu sa vina impreuna, sa stea impreuna si sa lucreze impreuna. Ma gandesc la crestini.

(din primele 20 de minute)

VIDEO by elimbrisbane

„Vestea Buna” la Izvorul Vieții alături de Misiunea Hristic

000000000000000

Mai mult aici – https://dininimapentrutine.wordpress.com/2015/12/17/vestea-buna-la-izvorul-vietii-alaturi-de-misiunea-hristic/

Lee Strobel – Archaeological and Historical Records – Case for Christmas # 3, Birth of the Son of Man Case for Christmas # 4

Archaeological and Historical Records

Case for Christmas # 3 – Lee Strobel

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari