Povestea tristă a unui tânăr…

masina car

Se povesteşte că un tânăr, singur la părinţi, urma să-şi încheie cu brio studiile academice. De luni de zile admirase o maşină expusă în vitrina unui magazin auto. Ştia că tatăl lui îşi poate permite să cumpere o astfel de maşină, aşa că şi-a exprimat dorinţa să o primească în dar la absolvire.

Ziua mult aşteptată se apropia, însă fără ca tânărul să poată depista vreun semn că maşina mult visată va intra în posesia sa. O uşoară dezamăgire începuse să i se cuibărească în inimă.

În seara dinaintea festivităţii de absolvire, tatăl şi-a chemat fiul în birou. L-a felicitat pentru anii de studiu şi i-a spus cât de mândru este de el şi cât de mult îl iubeşte. Apoi i-a întins o cutie frumos împachetată, rostind emoţionat: „Felicitări, fiule!”

Fiul a deschis cutia, sperând că va găsi în ea cheile maşinii. Însă în cutie se afla o biblie scumpă, îmbrăcată în piele, cu numele lui scris în litere aurite pe copertă. Dezamăgirea i s-a transformat în mânie.

– Cu banii pe care îi ai, tu îmi dai ca dar la absolvire o Biblie?

Trântind Biblia pe biroul tatălui, tânărul a ieşit furios din cameră, părăsind definitiv casa tatălui său.

Anii au trecut. Tânărul de odinioară avea de-acum o afacere prosperă şi o familie frumoasă. Într-un târziu, şi-a dat seama că vremea nu stă în loc şi a hotărât să-şi viziteze tatăl, pe care nu-l mai văzuse din ajunul absolvirii facultăţii.

Însă înainte ca să poată pleca la drum, o telegramă fulger îl anunţă că tatăl lui a decedat şi că toată averea i-a rămas lui, ca singur moştenitor.

Ajuns din nou acasă după ani de zile, inima i-a fost copleşită de tristete şi regrete. A intrat în biroul tatălui său. La un capăt al mesei grele din lemn de stejar se afla biblia pe care o primise în ajunul absolvirii – în aceeaşi poziţie în care o lăsase el înainte de a părăsi casa părintească. Cu ochii împăienjeniţi de lacrimi, fiul a luat-o, a deschis-o şi a început să citească în ea.

La un moment dat, întorcând încă o filă, un plic alb a fluturat la podea. S-a aplecat să ridice plicul, pe care se afla adresa magazinului auto de unde sperase cu ani în urmă să primească maşina mult visată. În plic, un contract de vânzare, datat în ziua absolvirii. ACHITAT – scria în litere mari peste termenii contractului. Maşina îl aştepta de ani de zile în garaj.

De câte ori nu trecem cu vederea binecuvântările lui Dumnezeu, doar pentru că nu sunt „împachetate” cum ne-am aşteptat ?

Magda Popescu – Iubire Iertare – Betel Bucuresti – Arhiva

Magda Popescu

Magda Popescu, o femeie cu o voce puternica si o credinta puternica. Azi, canta printre ingeri…. Multumim Domnului pentru Magda si pentru o viata traita frumos pana la capat! Dumnezeu sa fie cu Daniel, sotul Magdei si sa fie mangaierea si taria lui!

VIDEO by Dani si Magda Popescu

HOTUL – Official Trailer

Hotul trailer

New Vision Romania Production
http://newvisionromania.ro
http://adigliga.ro/

VIDEO by Adi Gliga

Autoritatea Judeteana Tromso: din 40 de cazuri Barnevernet s-au constatat abateri in 19 cazuri

seful Consiliului Municipal Troms

seful Consiliului Municipal Troms

Autoritatea Judeteana Troms: din 40 de cazuri Barnevernet s-au constatat abateri in 19 cazuri….Judetul atrage atentia unor condiții foarte grave în serviciu!

Traducere In Limba Romana: Agnus Dei Sursa – Article in – http://www.nordlys.no/barnevern/tromso/avdekket-svikt-i-19-av-40-barnevernssaker-dette-er-svart-alvorlig

Comisarul Brage Larsen Sollund spune in Nordlys ca fiecare piatra trebuie sa fie acum rasturnata din protecția copilului în Tromso dupa raportul alarmant al judetului.

– Acest lucru este foarte grav fără îndoială. Guvernatorul judetului a luat mostre și a revizuit 40 de cazuri de servicii de asistență socială a copilului în municipiul Tromsø. Tot la al doilea caz au gasit esecuri, a declarat comisarul Brage Sollund-Larsen ziarului Nordlys.

Supravegherea prin mass-media

Conform declaratiilor date de oficialii judetului Tromso, auditul a fost deschis după acuzațiile din mass-media despre manipularea periculoasa a cazurilor de anchetă, împreună cu rapoartele serviciilor de asistență socială a copilului care au arătat o reducere semnificativă și marcantă a numărului de încălcări ai termenilor.

Prin acest audit, județul a identificat două infracțiuni de servicii de asistență socială a copilului. Fylkesmannen înseamnă, printre altele, că municipalitatea nu a dovedit că investigatiile au fost  justificate privind bunăstarea copiilor în toate cazurile.

– Serviciul de protecție a copilului nu a dovedit întotdeauna că s-a efectuat investigația necesară în situații de îngrijire a copilului. Prin urmare, noi nu știm dacă deciziile de respingere au fost facute în mod rezonabil, spune directorul Educației Hilde Bremnes de la Judetul Guvernatorului din Troms.

Comisarul pentru Brage Larsen Sollund spune ziarului Nordlys că el este surprins de amploarea și gravitatea raportului.

– Dar acum îl avem pe masă și ne oferă posibilitatea de a lucra la el,

El promite că municipalitatea preia acum initiativa și va intra în toate aspectele pentru a se asigura că face o treabă bună.

– Cel mai important lucru sunt copiii. Ei trebuie să fie mai intai spune el.

Incalcarile gasite in cele 19 cazuri

Aceasta a fost în ianuarie cand guvernatorul districtului din Troms a notificat nevoia de supraveghere legata de studiile asupra bunăstării copilului. Cazurile în cauza sunt  incepand din iunie până în luna noiembrie 2015.

În 19 din aceste cazuri județul indica eșec. În trei dintre cazuri a fost nevoie de o acțiune imediată. S-a descoperit  o cercetare slabă, lipsa de acțiune și eșecul de rutine. Au fost descoperite două infracțiuni. Cele două infracțiuni preocupa pentru faptul că municipalitatea nu are dovezi că investigațiile privind bunăstarea copiilor sunt justificate, în toate cazurile, și ca masurile necesare nu au fost luate in asa fel incat drepturile si nevoile legale ale copiilor sa fie protejate la timp util, în cazurile în care acestia au ajuns la concluzia că este necesară o acțiune.

– Judetul atrage atentia unor condiții foarte grave în serviciu. Cel mai important lucru este acum că ne asumăm responsabilitatea, punem în primul rând copiii și reparam lucrurile. Vom face acest lucru prin revizuirea întregului serviciu și vom lua măsurile necesare, astfel încât drepturile și nevoile legale ale copiilor sunt protejate în cel mai bun mod posibil. Trebuie  imediat, sa ne asiguram in mod sigur că se vor face cercetari bune  pe probleme individuale, urmate de actiune acolo unde acest lucru nu s-a facut, spune comisarul european pentru crestere in educație și sport, Brage Larsen Sollund, într-o declarație din partea municipalității.

Personalul de îngrijire a copilului a fost informat cu privire la raport într-o întâlnire separată din dimineața asta.

Ar trebui să se treacă prin întregul serviciu

– Vom revizui întregul serviciu. Acest lucru este de a se asigura că copiii primesc ajutor potrivit la momentul potrivit. Ceva ce trebuie luat în considerare este organizarea, autoritatea, procesele de lucru, controalele interne, gestionarea, proiectarea și expertiza, spune directorul interimar al protecției copilului, Aina Isaksen intr-un mesaj de presiune.

În conformitatea celor spuse de la județul Tromso  municipalitatea are practici bune, dar că acestea nu sunt urmate suficient de bine. Guvernatorul districtului subliniază de asemenea factori care fac apariția unor întârzieri inutile aferente ambelor decizii și măsuri.

– Este vorba, în general, despre un eșec al sistemului. Luăm măsuri rezonabile pentru a corecta situația cât mai repede posibil. Sunt îngrijorat de faptul că daca avem o calitate profesională în munca pe care o facem. Este responsabilitatea mea ca lider pentru a se asigura că acest lucru se întâmplă, și eu știu că angajații serviciului vor contribui la această sarcină importantă, spune directorul municipal de creștere și educație Kari Henriksen.

ENGLISH via Google Translate –

BREAKING: County representative in Troms has randomly chosen 40 barnevernet cases and found out serious malpractice in 19 cases, where they really acted against that „best interest of a child”! He ordered an inmediate careful investigation of local CPS.

GOOGLE TRANSLATE:

Commissioner Brage Larsen Sollund says to Nordlys that every stone now be turned in child welfare in Tromso by the alarming report the county has made.

– This is very serious, no doubt about it. County Governor has taken samples and reviewed 40 cases of child welfare services in Tromsø municipality. In every other case they have found failure, says commissioner Brage Sollund-Larsen told Nordlys.

Supervision by media coverage

The audit was according to the County of Troms opened after allegations in the media about unsafe handling of investigation cases, together with the reports of child welfare services showed a significant and marked reduction in the number of breaches of deadlines.

Through the audit, the County identified two offenses of child welfare services. Fylkesmannen mean among other things that the municipality has not proven that it is justifiable child welfare investigations in all cases.

– The child welfare service has not always proven that they have carried out the necessary investigation into child care situation. Therefore, we do not know whether decisions on dismissal is made on a reasonable basis, says Director of Education Hilde Bremnes at County Governor of Troms.

Commissioner Brage Larsen Sollund says to Nordlys that he is surprised by the extent and severity of the report.

– But now we have it on the table and it gives us the opportunity to work with this,

He promises that the municipality now taking hold and will go into all issues in order to ensure that it is doing a good job.

– The most important thing is the children. They must come first, he says.

Failure of the 19 cases

It was in January that the County Governor in Troms notified supervision related to studies in child welfare. The cases that have gone through is from June to November 2015.

In 19 of the cases pointing the County of failure. In three of the cases required immediate action. It is revealed for poor research, lack of action and the failure of routines. They were revealed two offenses. The two offenses concerns that the municipality does not have evidence that it is justifiable child welfare investigations in all cases, and that the child has not provided child support measures in a timely manner in cases where they have concluded that action is needed.

– The County points to very serious conditions in service. The most important thing now is that we take responsibility, puts children first and fix things. We will do this by reviewing the whole service and take the necessary measures so that the children’s legal rights and needs are safeguarded in the best possible way. We must immediately make sure it gets done good research on individual issues, and follow up with action where this is not done, says commissioner for upbringing, education and sports, Brage Larsen Sollund in a statement from the municipality.

The staff in child welfare was briefed on the report in a separate meeting this morning.

Should go through the whole service

– We will review the whole service. This is to ensure that children receive the right help at the right time. Something that must be considered is the organization, authority, work processes, internal controls, management, design and expertise, says Acting Director of Child Welfare, Aina Isaksen pressure message.

According to the county has Tromsø municipality good practices, but that these are not followed well enough. The county governor also points out factors that make the emergence of unnecessary delays related to both decisions and measures.

– It is generally about system failure. We take reasonable steps to correct the situation as quickly as possible. I am concerned that we have professional quality in the work we do. It’s my responsibility as a leader to ensure that this happens, and I know that the employees of the service will contribute to this important task, says municipal director of upbringing and education Kari Henriksen.

 

 

 

SUEDIA:Tineretul suedez recidivează: după incest și necrofilie, vrea „drept la avort” și pentru bărbați

„Aripa tânără” liberal-populară are un istoric de propuneri radicale…..

Ciprian I. Bârsan


Militanții pro-viață au deplâns dintotdeauna tragedia taților cărora le este negat dreptul de a-și apăra copiii de avort. Din păcate, dacă femeia dorește să avorteze, bărbatul nu o poate împiedica să avorteze copilul lor comun.

Iată însă că tinerii radicaliști suedezi din cadrul Partidului Liberal Popular (LUF Väst), care au observat aceeași „inegalitate de gen”, susțin o soluție periculoasă pentru această problemă. The Independent relatează că aceștia doresc ca bărbații să își poată înceta drepturile parentale asupra copilului nenăscut până la 18 săptămâni de sarcină (același termen până la care avortul este permis pentru femei în Suedia).

Președintele LUF Väst, Marcus Nilsen, a declarat pentru The Local că propunerea ar promova egalitatea între bărbați și femei cu privire la puterea de a decide când și dacă să fie părinți. Conform lui Nilsen, propunerea lor le-ar permite bărbaților să își renege obligațiile și drepturile aferente paternității, pentru a aproxima libertatea femeii…

Vezi articolul original 372 de cuvinte mai mult

Din stralucire ce istorisire

Dumitru Bojonca - Din stralucire ce istorisire

1. Din stralucire, ce istorisire!
Jos, D-l a venit; Isus El S-a numit.
Nascut in paie, in umile straie,
Om al durerii si de chin zdrobit.

R: /: O, ce-ndurare! O, Doamne mare,
Esti al meu soare, si Te iubesc!
Tu Creatorul, esti Salvatorul!
Cum pot, o, Doamne, sa-Ti multumesc? :/

2. Ce bunatate! M-a iertat de toate
Si-n bezna noptii grea, eu am lumina Sa!
Sa-mi de-a iertarea, a lasat splendoarea;
A rabdat chinul, pentru vina mea.

Dumitru Bojonca – Din stralucire ce istorisire

VIDEO by Biserica Speranta

Toată Ființa Lui este plină de farmec

Jesus Christ

  Suprema frumusețe a lui Isus are forța de atracție asupra tuturor. Iubirea pe care o stârnește ea este mai puternică decât admirația. El este mai mult decât plăcut și frumos; El este fermecător. Cu siguranță că poporul lui Dumnezeu poate justifica folosirea acestui cuvânt, fiindcă El este obiectul iubirii lor înflăcărate, iubire întemeiată pe excelența intrinsecă a persoanei Sale și pe perfecțiunea completă a desăvârșirilor Sale.

Ucenici ai lui Isus, uitați-vă la buzele Mântuitorului și spuneți dacă nu sunt ele cele mai dulci? Nu vi se aprinde inima când vorbiți cu El pe cale? Închinători ai lui Emanuel, priviți-i capul din aur de preț și spuneți-mi dacă gândurile Sale nu vă sunt scumpe. Nu este adorația voastră amestecată cu afecțiune în timp ce vă închinați în fața Celui care este „ca Libanul, un tânăr ales ca cedrii” (Cântarea Cântărilor 5:15)? Nu este farmec în fiecare trăsătură a Sa, și împrăștie întreaga Lui persoană o mireasmă aleasă, astfel încât toate fecioarele să-L iubească? Există o parte a trupului Său slăvit care să nu fie desăvârșită, o însușire a persoanei Sale care să nu fie ca un izvor răcoros pentru sufletele noastre, o îndatorire a Lui care să nu fie legată de inima ta?

Dragostea noastră nu este un sigiliu care Îi pecetluiește doar inima. Ea se așează și pe brațele puterii Sale. Nu este nici o parte a ființei Sale pe care să nu o iubim. Îi ungem întreaga ființă cu nardul prețios al iubirii noastre arzătoare. Vrem să-I imităm întreaga viață; vrem să-I copiem întregul caracter. În orice altă ființă vedem un cusur; în El totul este perfect. Până și cei mai buni dintre sfinții Săi au o pată pe veșminte, o cută pe frunte. El nu are decât farmec. Toți sorii pământești au petele lor. Cea mai frumoasă lume are pustiul ei. Nu putem să iubim toate lucrurile frumoase, dar Hristos Isus este aurul fără amestec, lumina fără întuneric, gloria fără nori – „toată ființa lui este plină de farmec” (Cântarea Cântărilor 5:16). Charles Spurgeon

Sursa – Resurse Crestine

Cine este Isus?

Adi Mocan la Biserica Happy Valley AZ 3:16

CLik poza pentru video

Cine este Isus?

Biserica Penticostală Română Happy Valley, Phoenix – Arizona.

Data: 13 Martie, 2016

Who Did Jesus Claim to Be?

Many people wonder if Jesus really claimed to be the Messiah, the Son of God. In this program Dr. Ankerberg and Dr. William Lane Craig discuss why the balance of scholarly opinion has tipped in favor of accepting that Jesus really did claim to be the Messiah and the unique Son of God.

VIDEO by John Ankerberg Show

VIOREL IUGA: Rugaţi-vă pentru părinţii disperaţi!

Rugaţi-vă pentru părinţii disperaţi!

Viorel IugaM-a contactat o mamă din diaspora aproape disperată. În ultima perioadă chiar nu mai ştie ce să facă. Zilnic, copiii vin de la şcoală foarte tensionaţi. Nu se mai înţelege cu ei, dar nici ei nu se mai înţeleg. Mereu sunt iritaţi, nervoşi, irascibili. Nu se mai pot juca, nu se mai pot atinge deoarece iese un adevărat scandal. M-a întrebat ce ar trebui să facă. Femeia se roagă, dar se vede depăşită de situaţie. Am sfătuit-o, cu bun simţ, să continue să se roage cu credinţă şi să facă doar ceea ce ştie că este bine. Nădejdea ei, la fel ca şi a noastră, trebuie să fie în ajutorul lui Dumnezeu.

M-am gândit că ar bine să împărtăşesc cu voi. Sper să vă rugaţi pentru familia aceasta şi pentru toţi cei care sunt în situaţii similare. Oare câţi părinţi se văd depăşiţi de situație şi chiar nu mai ştiu ce să facă? Ne rugăm bunului Dumnezeu să le lumineze mintea şi să îi întărească. Numai El îi poate ajuta să fie ce trebuie şi să ia decizii înţelepte.

În acelaşi, timp m-am întrebat: oare nu există un anume interes în spatele acestor copiii? Oare este ceva natural sau ceva provocat? Nu ştiu şi nici nu vreau să merg pe presupuneri. Totuşi, văzând ce se întâmplă în lume şi conştient de faptul că mulţi copii sunt „vânaţi”, aş vrea să vă chem la mai multă rugăciune pentru familiile care au copii. Să cerem Părintelui ceresc să îi ajute să ofere copiilor o educaţie biblică. Să cerem insistent ocrotire. Trăim într-o lume în care copiii sănătoşi, frumoşi şi inteligenţi sunt vânaţi. Sistemul este atât de complicat încât nu îi putem face faţă uşor. Şi nu este vorba doar de copiii mici. Ştim bine că şi cei mai mari sunt atacaţi. Domnul să ne ajute pe toţi părinţii să facem ce putem pentru a păstra copiii lângă El şi lângă noi!

Rugăciune pentru familia Brădean! 

Dumnezeu sa binecuvinteze si sa insoteasca aceasta familie in campul de misiune in Uganda!

Ciprian I. Bârsan


Uganda sau oficial Republica Uganda, este o țară în estul Africii care se învecinează la est cu Kenya, la nord cu Sudanul de Sud, la vest cu Republica Democrată Congo, în sud-vest cu Ruanda iar în sud cu Tanzania. Partea de sud a țării include o porțiune importantă a Lacului Victoria. Numele țării vine de la regatul Buganda, regat care controlase o parte din sudul țării, incluzând capitala Kampala.

(Sursa:

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Uganda)
Aici familia Bradean a primit din partea lui Dumnezeu chemarea de a sluji ca misionari.

Va invit să mijlocim și să ne rugăm pentru acestă minunată familie!

Să cerem

* PUTERE

* PROTECȚIE

* PURTARE de GRIJĂ, spiritual și material

Cu dragoste,

Ciprian Bârsan

Vezi articolul original

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari