Presa Norvegiana despre reintregirea familiei Bodnariu

Presa Norvegiana despre reintregirea familiei Bodnariu

..a crushing defeat of child welfare in Naustdal

Comentariu: CPS sau dat posibilitatea de a alege între o hotărâre împotriva lui în cadrul Consiliului Județean, sau o așezare generoasă cu părinții. Municipalitatea a trebuit să renunțe și copiii sunt din nou cu părinții lor. Până în ultima perioadă a insistat Municipalitatea Naustdal de preluare de îngrijire, în cazul în care Consiliul Județean a examinat chestiunea săptămâna trecută. Dar când Tribunalul a spus că a fost, sau a fost, baza pentru comenzi de ingrijire a fost de peste alerga. Copiii au venit acasă la mama și tata „, scrie Bjarte Ystebø într-un comentariu în ziarul Norvegia în Ziua după înfrângerea zdrobitoare a bunăstării copilului în Naustdal

posturi de azi Timp de mai mult de o jumătate de an, are municipalitatea Naustdal strîngînd cinci copii ai familiei sale, și a folosit aproape orice ocazie pentru a complica situația pentru părinți. Era mult ca neclară, în acest caz, de la început. Slap că a fost poliția și în îngrijire prin decizii de urgență. Relationship Manager de protecție a copilului cu mama copiilor. Conflictul cu școala despre mărturia creștină a copiilor lor. Rector, care a trimis îngrijorare, dar nu înseamnă că copiii ar trebui să fie luate de către CPS. Bunăstarea copilului și poliția se concentreze pe credința și educația creștină.

Și, ca și mai multe informații a ieșit, a devenit evident pentru mulți că țara se confruntă cu un atac publice împotriva unei familii bune și care funcționează bine. Realizarea, de asemenea, cred că CPS a ajuns destul de devreme. Dar a fost cu adevărat cazul. Iar municipalitatea Naustdal limp și a mers în toate termenele, plasate copiii pe trei adrese în două județe și a făcut o situație deja dificilă complet inuman pentru ambii părinți și copii.

La începutul lunii aprilie, părinții înapoi cel mai mic copil. Nu a fost inițiată de către CPS, să-l puneți blând. A fost instanța care ia condamnat să-l întoarcă. Iar când această problemă săptămâna trecută a fost de gând Consiliului Județean, municipalitatea să-și păstreze contestata toți copiii și să ia înapoi cel mai puțin.

Dar, Consiliul Județean a venit rapoartele experților pe masă. Ei au pictat o imagine de părinți buni, care au fost pe deplin capabili de a oferi copiilor tăi îngrijire bună. CPS a încercat din obținerea rapoartelor de expertiză poartă pentru că nu au ca concluziile.

Dar acest lucru nu sa întâmplat. Astfel, a concluzionat Consiliul Județean că niciodată nu a existat o bază pentru comenzi de îngrijire. Apoi a stat municipalitatea Naustdal confruntat cu două opțiuni. Fie că este judecat de Consiliul Județean pentru a oferi copiilor înapoi, sau intră într-o așezare.

Astfel, decontarea. Continutul așezării sunt atât de favorabile cu ochii familiei, care servește drept o confirmare a impresia că municipalitatea a recunoscut înfrângerea, și că acestea nu ar trebui divorțat părinții și copii, așa cum au făcut-o, și că, Consiliul Județean a ajuns la fel.

Acum vine un proces important pentru familie, în cazul în care ei vor încerca să vindece rănile și răni pe care le-au suferit de municipalitate. Va fi nevoie de timp, iar unele dintre ele nu vor fi în stare să se vindece. Trauma va însoți copiii și părinții o viață întreagă. Dar acum ei sunt din nou împreună.

Atunci când familia vine recuperate sunt cele două lucruri trebuie să se întâmple. În primul rând, acestea ar trebui să ia în considerare procedurile judiciare municipalității Naustdal. O compensație financiară poate oferi oportunități de familie de a lua timp off de la locul de muncă, de călătorie sau de a face alte lucruri pe care le pot ajuta în viitor. Un erstatningsdom ar descuraja și alte municipalități care ar putea fi tentați să aleagă aceeași abordare. Nu există familii ar trebui să experimenteze o akuttsak slab motivată duce la șase luni de întârziere lung război cu un copil care nu ia considerente umanitare.

Al doilea este că istoria familiei ar trebui să fie carte. Mai este încă mult pe această temă, care nu a ajuns la public. O parte din ea ar trebui să fie în continuare protejate, dar unele fac parte din conversație publică despre bunăstarea copilului. Există, de asemenea, sunt unii care au vorbit public despre această problemă pe o bază nesănătoasă. Acestea au ajutat să transforme povestea dizgrației părintești. Povestea trebuie să fie remediată.

Dar, mai întâi trebuie să ne bucurăm cu fericit. O familie care a fost spart de până sunt aduse din nou împreună și este singurul lucru care contează în această vară. Dar ultimul cuvânt nu se spune.

Prin Bjarte Ystebø

Google Translate in ENGLISH:

COMMENT: The CPS were given the choice between a judgment against him in the County Council, or a generous settlement with the parents. The municipality had to give up and the children are back with their parents. Until lately insisted Naustdal Municipality of care takeover, when the County Council considered the matter last week. But when the Tribunal said that it was, or had been, the basis for care orders was over run. The kids did come home to Mom and Dad, „writes Bjarte Ystebø in a commentary in the newspaper Norway in Day after the crushing defeat of child welfare in Naustdal

Today posts For over half a year has Naustdal municipality clutching his family’s five children, and used almost every opportunity to complicate the situation for parents. It was much like blurred in this case from the beginning. Slap that was the police and into care by emergency decisions. Child welfare manager’s relationship with the children’s mother. The conflict with the school about their children’s Christian testimony. Rector who sent concern, but did not mean that children should be taken by CPS. Child Welfare and police focus on Christian faith and upbringing.

And as more and more information came out, it became evident to many that the country faces a public assault against a good and well-functioning family. The realization I also believe CPS reached quite early. But it was truly the case. And Naustdal municipality limp and went in all deadlines, placed the children on three addresses in two counties and made an already difficult situation completely inhuman for both parents and children.

In early April, the parents back the smallest child. It was not initiated by the CPS, to put it mildly. It was the court which sentenced them to return it. And when that issue last week was going to the County Council, litigated municipality to retain all the kids and to take back the least.

But County Council came the experts’ reports on the table. They painted a picture of good parents who were fully able to give your children good care. CPS tried so getting disallowed the expert reports because they did not like the conclusions.

But that did not happen. Thus concluded the County Council that there never was a basis for care orders. Then stood Naustdal municipality faced with two options. Whether be judged by the County Council to deliver the children back, or enter into a settlement.

Thus the settlement. The contents of the settlement are so favorable with the family’s eyes that it serves as a confirmation of the impression that the municipality has acknowledged defeat, and that they should never divorced parents and children, as they did, and that the County Council has come to the same.

Now comes an important process for the family, where they will try to heal the wounds and injuries they have sustained by the municipality. It will take time, and some of them will never be able to heal. The trauma will accompany children and parents a lifetime. But now they are back together.

When family comes recovered are the two things should happen. Firstly they should consider legal proceedings Naustdal municipality. A financial compensation can provide family opportunities to take time off from work, travel or do other things that can help them in the future. A erstatningsdom would also deter other municipalities which might be tempted to choose the same approach. No families should experience a thinly reasoned akuttsak leads to a six-month long delaying war with a child who does not take humanitarian considerations.

The second is that family history should be book. There is still much on this issue that has not reached the public. Some of it should still be protected, but some belong in the public conversation about child welfare. There are also some who have spoken out publicly about this matter on an unsound basis. They have helped to turn the story of parental disfavor. The story needs to be rectified.

But first we must rejoice with the happy. A family that was broken up are brought together again and it’s the only thing that matters this summer. But the last word is not said.

By Bjarte Ystebø
08/06/2016 9:31 Retrieved from newspaper Norway in Day

5 comentarii (+add yours?)

 1. Valeria Iancu
  iun. 14, 2016 @ 01:50:37

  Reblogged this on Dumnezeu e în control.

 2. octavpelin
  iun. 14, 2016 @ 01:59:41

  Reblogged this on Octavpelin's Weblog.

 3. Ana
  iun. 14, 2016 @ 06:59:43

  Cum de nu am vazut si noi pana acum nici macar o poza cu familia Bodnariu reintregita?

 4. rodi
  iun. 14, 2016 @ 07:25:01

  nu avem timp sa traducem totul, din acest motiv am folosit google translate, traducere automata care macar sa ne dea o idee despre ce e articolul. Nici nu stim limba norvegiana, deci, fara traducerea asta automata nu am avea nimic..

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: