Aurel Gheorghe – Cântări de laudă pe zidul de apărare – Neemia. cap. 11 și 12

Aurel Gheorghe – Cântări de laudă pe zidul de apărare – Neemia. cap. 11 și 12

Împărţirea noilor locuitori
1 Căpeteniile poporului s-au aşezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorţ, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea* sfântă, iar ceilalţi să locuiască în cetăţi.
2 Poporul a binecuvântat pe toţi cei ce au primit de bunăvoie* să locuiască la Ierusalim.
3 Iată* căpeteniile ţinutului care s-au aşezat la Ierusalim. În cetăţile lui Iuda, fiecare s-a aşezat în moşia lui, în cetatea lui Israel, preoţii şi leviţii, slujitorii** Templului şi fiii† robilor lui Solomon.
4 La Ierusalim* s-au aşezat unii din fiii lui Iuda şi din fiii lui Beniamin. Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Şefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui** Pereţ,
5 şi Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Şiloni.
6 Toţi fiii lui Pereţ, care s-au aşezat la Ierusalim, au fost patru sute şaizeci şi opt de oameni viteji.
7 Iată fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,
8 şi, după el, Gabai şi Salai, nouă sute douăzeci şi opt.
9 Ioel, fiul lui Zieri, era căpetenia lor şi Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetăţii.
10 Din preoţi*: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin,
11 Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu,
12 şi fraţii lor, care făceau slujba Casei, opt sute douăzeci şi doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia,
13 şi fraţii săi, capii caselor părinteşti, două sute patruzeci şi doi şi Amaşai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meşilemot, fiul lui Imer,
14 şi fraţii lor, oameni viteji, o sută douăzeci şi opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor.
15 Din leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, fiul lui Buni,
16 Şabetai şi Iozabad, însărcinaţi cu treburile* de afară ale Casei lui Dumnezeu şi făcând parte din căpeteniile leviţilor;
17 Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, şi Bacbuchia, al doilea din fraţii săi, şi Abda, fiul lui Şamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.
18 Toţi leviţii din cetatea* sfântă erau două sute optzeci şi patru.
19 Şi uşierii: Acub, Talmon şi fraţii lor, păzitorii porţilor, o sută şaptezeci şi doi.
20 Cealaltă parte din Israel, din preoţi şi din leviţi s-a aşezat în toate cetăţile lui Iuda, fiecare în moşia lui.
21 Slujitorii* Templului s-au aşezat pe deal şi aveau de căpetenii pe Ţiha şi Ghişpa.
22 Căpetenia leviţilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Haşabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreţii însărcinaţi cu slujba Casei lui Dumnezeu,
23 căci era o poruncă* a împăratului cu privire la cântăreţi şi li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi.
24 Petahia, fiul lui Meşezabeel, din fiii lui Zerah*, fiul lui Iuda, era dregătorul** împăratului pentru toate treburile poporului.
25 Cât despre sate şi câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au aşezat la Chiriat-Arba* şi în locurile care ţin de el, la Dibon şi în locurile care ţin de el, Iecabţeel şi în satele care ţin de el,
26 la Ieşua, la Molada, la Bet-Palet,
27 la Haţar-Şual, la Beer-Şeba şi în locurile care ţin de ea,
28 la Ţiclag, la Mecona şi în locurile care ţin de ea,
29 la En-Rimon, la Ţoreea, la Iarmut,
30 la Zanoah, la Adulam şi în satele care ţin de el, la Lachis şi în ţinutul lui, la Azeca şi în locurile care ţin de el. S-au aşezat astfel de la Beer-Şeba până la valea lui Hinom.
31 Fiii lui Beniamin s-au aşezat de la Gheba la Micmaş, la Aia, la Betel şi în locurile care ţin de el,
32 la Anatot, la Nob, la Hanania,
33 la Haţor, la Rama, la Ghitaim,
34 la Hadid, la Ţeboim, la Nebalat,
35 la Lod şi la Ono, valea* lucrătorilor.
36 Au fost unii leviţi care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.
Capitolul 12
Numărătoarea preoţilor şi leviţilor
1 Iată preoţii* şi leviţii care s-au întors cu Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi cu Iosua: Seraia**, Ieremia, Ezra,
2 Amaria, Maluc, Hatuş,
3 Şecania, Rehum, Meremot,
4 Ido, Ghinetoi, Abia*,
5 Miiamin, Maadia, Bilga,
6 Şemaia, Ioiarib, Iedaia,
7 Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceştia au fost căpeteniile preoţilor şi ale fraţilor lor, pe vremea lui Iosua*.
8 Leviţi: Iosua, Binui, Cadmiel, Şerebia, Iuda, Matania, care cârmuia împreună cu fraţii săi cântarea* laudelor;
9 Bacbuchia şi Uni, care îşi împlineau slujbele lângă fraţii lor.
10 Iosua a născut pe Ioiachim, Ioiachim a născut pe Eliaşib, Eliaşib a născut pe Ioiada,
11 Ioiada a născut pe Ionatan şi Ionatan a născut pe Iadua.
12 Iată care erau pe vremea lui Ioiachim preoţii, capi de familii: pentru Seraia, Meraia; pentru Ieremia, Hanania;
13 pentru Ezra, Meşulam; pentru Amaria, Iohanan;
14 pentru Meluchi, Ionatan; pentru Şebania, Iosif;
15 pentru Harim, Adna; pentru Meraioat, Helcai;
16 pentru Ido, Zaharia; pentru Ghineton, Meşulam;
17 pentru Abia, Zicri; pentru Miniamin şi Moadia, Piltai;
18 pentru Bilga, Şamua; pentru Şemaia, Ionatan;
19 pentru Ioiarib, Matnai; pentru Iedaia, Uzi;
20 pentru Salai, Calai; pentru Amoc, Eber;
21 pentru Hilchia, Haşabia; pentru Iedaia, Netaneel.
22 Pe vremea lui Eliaşib, lui Ioiada, lui Iohanan şi lui Iadua, leviţii, capi de familii, şi preoţii, au fost scrişi sub domnia lui Darius, Persanul.
23 Fiii lui Levi, capi de familii, au fost scrişi în Cartea* Cronicilor până pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliaşib.
24 Căpeteniile leviţilor, Haşabia, Şerebia şi Iosua, fiul lui Cadmiel, şi fraţii lor împreună cu ei, stând unii în faţa* altora, erau însărcinaţi să mărească şi să laude pe Domnul, după rânduiala** lui David, omul lui Dumnezeu.
25 Matania, Bacbuchia, Obadia, Meşulam, Talmon şi Acub, uşieri, făceau de strajă la cămările de la porţi.
26 Ei trăiau pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi pe vremea lui Neemia, dregătorul*, şi pe vremea preotului şi cărturarului** Ezra.
Sfinţirea zidurilor
27 La sfinţirea* zidurilor Ierusalimului, au chemat pe leviţi din toate locurile în care locuiau şi i-au adus la Ierusalim, ca să prăznuiască sfinţirea şi sărbătoarea cu laude** şi cântări, în sunet de chimvale, alăute şi harpe.
28 Fiii cântăreţilor s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor Templului,
29 din Bet-Ghilgal şi din ţinutul Ghebei şi din Azmavet, căci cântăreţii îşi zidiseră sate împrejurul Ierusalimului.
30 Preoţii şi leviţii s-au curăţit şi au curăţit şi pe popor, porţile şi zidul.
31 Am suit pe zid pe căpeteniile lui Iuda şi am făcut două coruri mari. Cel dintâi a pornit pe partea* dreaptă a zidului, spre** Poarta Gunoiului.
32 În urma acestui cor mergeau Hosea şi jumătate din căpeteniile lui Iuda,
33 Azaria, Ezra, Meşulam,
34 Iuda, Beniamin, Şemaia şi Ieremia,
35 unii din fiii preoţilor cu trâmbiţe*, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Şemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,
36 şi fraţii săi, Şemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Iuda şi Hanani, cu instrumentele* de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu. Cărturarul Ezra era în fruntea lor.
37 La Poarta* Izvorului, s-au suit drept înainte pe treptele** cetăţii lui David, pe ridicătura zidului, deasupra casei lui David, până la Poarta† Apelor, spre răsărit.
38 Al doilea cor* a pornit spre stânga. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor, pe zid. Trecând pe deasupra Turnului** Cuptoarelor, au mers până la zidul† cel lat;
39 apoi pe deasupra* porţii lui Efraim, pe deasupra porţii** celei vechi, pe deasupra Porţii† Peştilor, pe deasupra turnului†† lui Hananeel şi pe deasupra turnului Mea, până la Poarta*† Oilor. Şi s-au oprit la poarta†* temniţei.
40 Cele două coruri s-au oprit în Casa lui Dumnezeu, şi tot aşa şi eu şi dregătorii care erau cu mine,
41 şi preoţii Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu trâmbiţe,
42 şi Maaseia, Şemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam şi Ezer. Cântăreţii şi-au înălţat glasul, cârmuiţi de Izrahia.
43 În* ziua aceea s-au adus multe jertfe şi a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau şi femeile şi copiii, şi strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe.
Aşezarea dregătorilor Templului
44 În ziua aceea, s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele dintâi roade şi zeciuieli. Ei au fost însărcinaţi să adune în ele, din ţinutul cetăţilor, părţile hotărâte de Lege preoţilor şi leviţilor. Căci Iuda se bucura că preoţii şi leviţii erau la locul lor,
45 păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu şi a curăţirilor. Cântăreţii şi uşierii îşi împlineau şi ei slujbele după rânduiala lui David şi a fiului său Solomon.
46 Căci odinioară, pe vremea lui David şi* lui Asaf, erau căpetenii peste cântăreţi şi cântări de laudă şi de mulţumire în cinstea lui Dumnezeu.
47 Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel şi Neemia părţile cuvenite cântăreţilor şi uşierilor, zi de zi; au dat* leviţilor lucrurile sfinţite, iar leviţii** au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfinţite cuvenite lor.

Descopera.ro – Mitul ”Marelui Potop” ar putea fi real. Un grup de cercetători este convins că Arca lui Noe se află în acest loc

Noi credem ca nu este un mit, ci ca marele potop este ISTORIE asa cum Biblia relateaza in prima carte- Geneza capitolele 6-9.

Cercetătorul american, profesorul Paul Esprante, împreună cu echipa sa, sunt convinşi că Arca lui Noe a fost un vas real şi că rămăşiţele acestuia se găsesc pe Muntele Ararat, din estul Turciei, aproape de graniţa cu Armenia.

Se ştia de şapte ani de urmele unui vas de lemn pe acest munte, dar unii au pus la îndoială autenticitatea, scrie The Sun.

Profesorul Esperante a precizat în cadrul International Symposium of Mount Ararat and Noah’s Ark, unde au participat peste 100 de savanţi, că este nevoie de „studii mai riguroase” în regiune care să dovedească faptul că, într-adevăr, Arca lui Noe se găseşte aici.

„Rezultatele descoperirilor mele vor fi publicate în cărţi şi jurnale, dar în acest moment este prea devreme pentru a spune cu exactitate ce vom găsi”, a precizat acesta.

Mai mult decât atât, profesorul Oktay Belli de la Universitatea Istanbul a precizat că „Arca lui Noe şi Potopul nu sunt doar mituri, ci fapte reale menţionate în toate cărţile sfinte”.

Alt expert care a investigat regiunea este sceptic cu privire la această teorie: „Muntele Ararat nu s-a înălţat decât după ce apele oceanului s-au retras”, a precizat Andrew Snelling. Acest lucru ar fi imposibil, întrucât Muntele Ararat a început să se înalţe ca urmare a coliziunii tectonice dintre placa tectonică a Arabiei şi Laurasia care a avut loc în timpul Eocenului (56 -34 milioane de ani). Astfel, nu există comparaţie între zeci de milioane de ani şi mii de ani, vârsta probabilă a mitului (dacă într-adevăr oceanul a dus arca pe munte). În orice caz, pe vremea când „au intrat în corabie la Noe, două câte două, din orice făptură care are suflare de viaţă” (Facerea 7 – 15), muntele era de mult ridicat.

Dacă se va descoperi ceva remarcabil, rămâne de văzut, deşi urmele văzute până acum ar indica o astfel de descoperire. Este posibil ca aceasta să ridice şi mai multe semne de întrebare: cum a ajuns o arcă la o altitudine atât de mare şi dacă există semne rămase în geologia zonei care ar indica un potop în trecutul istoric al omului.

SURSA – http://www.descopera.ro/dnews/

IOSIF TON – LEGENDA SI OMUL

Fragmente din interviu -Care e sinteza dupa o viata atat de lunga, de zbuciumata, cu atatea experiente, cu sute de mii de oameni pe care i-ati intalnit. Cu milioane de oameni care v-au ascultat, care-i sinteza? Iosif Ton: Sinteza e ca L-am cunoscut de foarte tanar pe Domnul Isus Hristos si i-am dat Lui viata mea- neconditionat. Si am invatat sa-i aud vocea si sa traiesc sub calauzirea Lui. Asta e sinteza vietii mele. 

-Am avut si eu o cadere cand m-am intalnit cu teologia liberala germana…[..]Si cand am citit carti de felul acesta (la varsta de vreo 22 de ani)  m-au pacalit. M-am declarat necredincios. Si Dumnezeu a avut grija de mine si cand a iesit Wurmbrand din inchisoarea a doua – cand a venit la prima inchisoare, dupa 9 ani, mi-a devenit mentor. Si dupa a doua [oara venit din inchisoare] primul lucru care m-a intrebat: Ce s-a intamplat cu tine?

La minutul 15 Radu Moraru ii cere lui Iosif Ton sa faca o comparatie intre administratia Obama si comunismul stalinist pe care l-a cunoscut din Romania. Iosif Ton: Marxismul leninist a insemnat: cucerim puterea si dupa aceea schimbam omul. Rezultatul a fost lagarele de concentrare. La noi [in Romania], canalul. Si am stiut pe piele proprie ce inseamna  marxismul care vrea sa schimbe omul. Obama e fructul unui alt tip de marxism….. (continuare mai jos in articol)

La scurt timp dupa acest interviu, Nasul TV a fost inchis fortat, pentru mai multe informatii, vizionati interviul de mai jos cu Radu Moraru, realizat de Mihail Neamtu. Radu Moraru este un sustinator al Referendumului pentru familie si pe Nasul TV a fost o voce puternica profamilie. Deseori Radu Moraru a invitat crestini la televiziune precum dr. Ioan Panican pentru discutii din perspectiva crestina biblica. Ne-am bucurat nespus sa auzim in aceasta emisiune cu dr. prof. Iosif Ton, ca Radu Moraru este acum implicat in distribuirea bibliilor. 

Radu Moraru: Sigur, aceasta emisiune o fac pentru mama in primul rand pentru ca ea este un mare admirator al acestui om si-l urmareste de foarte multi ani. Si cred ca si dvs. ati auzit despre el pentru ca este o legenda. Titlul de astazi este Omul si Legenda: Iosif Ton (83 de ani + 4 zile)

IT: Buna seara, Nasule. In sfarsit am ajuns si aici sa-l cunosc in persoana, asta-i om legendar pentru ca de acuma televiziunea libera se identifica cu Nasul- Radu Moraru. Multumesc pentru invitatie. [..] Am auzit zilele trecute o noua evaluare pe varste. De la 80-90 [de ani] se fac marele sinteze. Mintea e cea mai productiva, mai coapta atunci, pentru cei care mai sunt in viata.

RM: Care e sinteza dupa o viata atat de lunga, de zbuciumata, cu atatea experiente, cu sute de mii de oameni pe care i-ati intalnit. Cu milioane de oameni care v-au ascultat, care-i sinteza ?

IT: Sinteza e ca L-am cunoscut de foarte tanar pe Domnul Isus Hristos si i-am dat Lui viata mea- neconditionat. Si am invatat sa-i aud vocea si sa traiesc sub calauzirea Lui. Asta e sinteza vietii mele.

RM: Din momentul din care Ii dati viata, poti sa iti pierzi viata de multe ori pana la o anumita varsta. Unii si-o pierd si nu o mai recapata.

IT: Am avut si eu o cadere cand m-am intalnit cu teologia liberala germana. Teologia liberala germana porneste de la un scotian pe nume David Hume, care pe la 1750 a spus: Minuni nu se mai intampla. Si o gramada de teologi germani au zis: Daca nu se mai intampla minuni, cumva sa scoatem si minunile din Biblie. Si s-a ajuns in cele din urma la expresia lui Bultmann: Demitologizarea Scripturii. Sa ai un Hristos care nu face minuni, care e om ca ceilalti.

Si cand am citit carti de felul acesta (la varsta de vreo 22 de ani)  m-au pacalit. M-am declarat necredincios. Si Dumnezeu a avut grija de mine si cand a iesit Wurmbrand din inchisoarea a doua – cand a venit la prima inchisoare, dupa 9 ani, mi-a devenit mentor. Si dupa a doua [oara venit din inchisoare] primul lucru care m-a intrebat: Ce s-a intamplat cu tine? Si i-am povestit cu teologia liberala. Si atunci el a facut niste calcule si mi-a spus:Mai, eu inca eram liber inainte de a doua puscarie. De ce n-ai venit atunci la mine? Iti salvam anii acestia, 10, de intuneric. Si intr-o ora am facut-o. M-a repus pe picioare.

Mi-ar place sa discutam odata despre cartea lui David Hume: Minuni care nu se mai intampla. Si ultimele noutati, am un prieten in America [Randy Clark] care si-a facut doctorat din minuni ca sa demonstreze stiintific  ca minunile se intampla. Si el s-a supus verificarii stiintifice si medicale cu cele mai extraordinare vindecari si alte minuni.

RM: Aici am vrut sa va intreb ca am vazut o intreaga controversa. Si dvs. ati fost atacat in momentul in care ati spus: D-le, stai un pic ca se intampla minuni. Stiti ce nu inteleg eu? De ce atata dezbatere daca sunt sau nu sunt minuni, cand va dau eu un exemplu de minuni care se intampla in fiecare zi? Deci, minune. Si v-o spune un om care poate pana acum 5, 7 ani nu vedea minunile care se intamplau, desi se intamplau. De vreo 5, 7 ani am inceput sa vad minunile care se intampla aproape zilnic. Si va dau un exemplu de minune ca m-a intrebat cineva cand am fost in Phoenix, Arizona acum cateva saptamani, zice: Tu mi-ai zis ceva de minuni. Uite, da-mi un exemplu. Ce minune se intampla astazi? Am zis: Fii atent. Ea merge incolo. El vrea sa o ia incolo si se razgandeste si o ia incolo [catre ea]. Se intalnesc, se cunosc, se iubesc, se casatoresc si din ei iese o minune, un copilSau chiar doua, trei minuni. Ce vreti minune mai mari decat doi oameni care vor sa o ia in directii diferite, face cumva Dumnezeu sa se intalneasca. Pai, ce mai mare minune asteptam, repet, pe care o vedem, o constientizam. Si aici vreau sa va intreb: De ce au sarit la dvs o groaza de teologi, o groaza de apropiati cand ati inceput sa luptati pentru a arata ca minunile se intampla?

IT: Pentru ca de la David Hume, 1750, ‘minuni nu se mai intampla’. Miscarea aceea s-a numit Miscarea Iluminista. Stiinta a dovedit ca nu exista minuni. Stiinta ne-a iluminat. A mai crede in minuni inseamna intunecime, obscurantism, inapoiere. Daca vrei sa fii modern trebuie sa nu mai crezi in minuni. Si am fost intunecati in numele luminii. Am fost rataciti in numele dreptatii pentru ca toata minciuna diavolului este minciuna. Si cand oamenii aud „minuni”, suntem deja conditionati ca si cainii lui Pavlov, de 300 de ani, ca minuni nu se mai intampla. Si chiar in domeniul religios foarte multi zic: Eu sunt crestin, dar eu nu pot crede in minunile acelea. Am fost indoctrinati. Am fost conditionati. Am fost manipulati sa nu mai credem in minuni. Acuma, daca eu as incepe sa va spun toata viata mea care e numai un sir de minuni incepand cu unul din primele cand am auzit o voce in 1968…. (notite din primele 11:20 minute)

La minutul 15 Radu Moraru ii cere lui Iosif Ton sa faca o comparatie intre administratia Obama si comunismul stalinist pe care l-a cunoscut din Romania.

Marxismul leninist a insemnat: cucerim puterea si dupa aceea schimbam omul. Rezultatul a fost lagarele de concentrare. La noi [in Romania], canalul. Si am stiut pe piele proprie ce inseamna  marxismul care vrea sa schimbe omul. Obama e fructul unui alt tip de marxism. Marxismul inceput de Gramsci in Italia si apoi scoala de marxisti, Scoala de la Frankfurt, care au spus: trebuie sa facem invers. In Europa nu putem intai cuceri puterea si apoi sa schimbam omul. Intai trebuie sa schimbam omul prin inginerie sociala, prin distrugerea crestinismului. Pentru asta trebuie sa distrugem familia. Pentru asta trebuie sa scoatem femeia din rolul ei de sotie si mama si sa o ducem in fabrica sa se implineasca. Pentru asta trebuie mai ales sa pervertim copiii si tineretul. Propaganda asta neomarxista a prins in America mai mult decat oriunde pentru ca marxistii aia de la Frankfurt  au stat vreo 10 ani in America la University of Columbia la New York. Si de acolo, cine a crezut ca intr-o generatie vom ajunge sa avem un candidat la presedintia Americii pe fata zicand: Eu sunt socialist. Socialist, pur si simplu. Cum, d-le, in America nu-l omoara cu pietrii pentru asta?  Obama a fost acelasi lucru, dar fara sa o spuna. Si fenomenul Trump, e omul care a inteles ca trebuie reversat. Si a spus evanghelicilor: Voi nu vedeti ca sunteti pe punctul de a fi zugrumati prin political correctness? Eu vin sa va scap. Si toata lumea stie ca pentru ca evanghelicii  au votat in masa cu el, a castigat alegerile. Deci, eram pe punctul de-a vedea biruinta ingineriei sosciale marxiste care de fapt se lucreaza la ea in Europa masiv. I-am vazut deja roadele in Obama.

RM: Da, nu intelegeam crestinii din America care doreau sao voteze pe Hillary.

IT: Stiti povestea cu broasca. Daca arunci o broasca in apa fierbinte, sare afara imediat. Dar pune-o intr-un vas cu apa rece si apoi incalzeste-l incet, incet, incet. Si broasca se destinde, se destinde pana cand fierbe pentru ca ea nu si-a dat seama ca apa aceea se incalzeste  primejdios. Asa se intampla cu toate ingineriile astea sociale. Nu spune ca-i indobitocesti. Spune-i ca-i luminezi. Nu spune ca vrei sa denaturezi femeia, eliberezi femeia, emancipezi femeia, inobilezi prin munca femeia. Atat de frumos suna. Si atatea femei sunt ca broasca care se incalzeste incet. (min 15-20:30)

RM: Cati ani ati fost la Europa Libera, 10 ani?
IT: 10 ani program continu de la 2:10 duminica, programul de slujba religioasa evanghelica. Si paralel lucram si la BBC si la Vocea Americii. Dar cel mai cunoscut am fost prin Europa Libera. Si asta a fost o minune, ca eu vre=oiam sa rezist, sa nu plec din tara […]

(notitele de mai sus sunt  selectate din primele 21:00 minute)

Minutul 31:00 – Radu Moraru: Eu nu inteleg de ce batalia aceasta exista acuma intre crestini, de ce in interiorul lumii crestine exista atata dezbatere intre lideri si mai ales intere lideri. Si va dau un exemplu. Cand am dat cautare ‘Iosif Ton’ pe internet am gasit o serie intreaga de valuri, de furtuni legate de minunile despre care vorbiti. Si am vazut acolo ca la un moment dat chiar cei din biserica dvs. v-au dat o lovitura sau au incercat sa va dea o lovitura si asta nu inteleg. De ce zbaterea asta in biserica?

Iosif Ton: Vezi, conducatorii cultelor religioase sunt obligati de meseria lor sa-si apere dogma cultului respectiv. Radu Moraru: dar unde scrie in Biblie de dogme?

Iosif Ton: Cultul baptist isi are dogmele lui. Si una din dogmele lui se numeste (a celui din Romania) Cesationism- minunile au incetat odata ce s-a terminat scrierea Scripturii. Toate darurile Duhului Sfant  miraculoase de atunci nu se mai dau. Si toate cultele pana la aparitia penticostalilor erau cesationisti. Si explozia a venit prin penticostali  care credeau in vindecari miraculoase. Si deci, cand eu am anuntat ca eu cred  in toate darurile Duhului Sfant inclusiv darurile de-a face minuni si de-a face vindecari, conducatorii Cultului Baptist au spus: Noi nu-l putem tolera intre noi aici. Baptistii din America  nu-s cesationisti cei mai multi. Deci, ei pot tolera. Si atunci, noi nu-i mai dam voie sa mai predice in bisericile noastre, sa nu propage invatatura care pentru noi e straina. 

Radu Moraru: Sincer, nu stiam despre aceste dogme ca sunt asa de fixe pentru ca eu stiu ca Biblia ne inapoi la Cuvant. Chiar si spune, pe vremurile de pe urma, intoarceti-va la Cuvant. Acuma, daca iei Cuvantul si citesti Biblia, .. de curand sunt implicat intr-un proiect mare cu mare efort, sa distribuim Biblii in lume, nu doar in Romania. Si am luat din nou Biblia la citit… dupa mult timp. Nu scrie nicaieri ca minunile se opresc la ora cutare, data cutare. Nu scrie nicaieri ca Duhul Sfant se imparte pana la anul 100 si dupa aia s-a terminat, nu mai exista.

Iosif Ton: [Ei cred ca] El se imparte, dar darurile astea nu le mai da. Radu Moraru: Dvs. stiti mult mai mult Biblia decat mine. Spune undeva ca e o limita? Iosif Ton: Nu, dar ce se intampla? In anul 1918, de la 10 ani de cand au aparut penticostalii in America, un profesor de la Princeton Seminary a scris cartea asta despre minuni, ca ele au incetat. Deci, cesationismul a fost formulat in 1918. Si l-au luat majoritatea cultelor de atunci  care se temeau de influenta penticostala care venea masiv din urma si deci atunci s-a formulat aceasta idee ca Duhul Sfant nu mai da daruri.

Radu Moraru: Aveti o experienta de o viata, chiar de doua vieti. Bun, care e rostul, Va intreb. Eu sunt un crestin amarat. Care-i rostul acestor batalii? Si ce daca vin penticostalii sau vin baptistii sau vin ortodocsii sau vin – tocmai sa vina. Asta e ideea lui Isus, sa vina. A zis si ‘lasati copiii sa vina la Mine”. Deci, care e…? Ca stiti ce m-a speriat? Am descoperit ca usor, usor si in zona asta ne ducem tot catre politica. Adica, eu nu vreau sa vad batalii din acestea in interiorul bisericii.

Iosif Ton: Acuma, stai putin. E un alt cult, eu nu mai numesc nume care crede foarte puternic ca Domnul Isus  si-a anulat sau si-a amanat toata invatatura despre Imparatia lui Dumnezeu care ar trebui sa fie aici si sa cucereasca toate tarile pentru Dumnezeu. Dar a venit unul din Anglia care a zis: Hristos si-a suspendat invatatura asta si asta nu va mai fi activata decat in mia de ani. Pana atunci, noi doar predicam Evanghelia mantuirii ca oamenii sa creada si sa mearga in cer. Cine il ia pe Domnul Isus in serios si zice „Evanghelia aceasta a Imparatiei va fi vestita la toate natiunile” si noi trebuie prin asta sa tintim la transformarea  tuturor natiunilor prin Evanghelia Imparatiei lui Dumnezeu- asta daca o accepti atunci zici: pe mine nu ma intereseaza numai sa mantuiesc suflete. Ma intereseaza sa mantuiesc si sufletul si trupul si tara, societatea. Si unul care avea cap bun a zis: Societatea e alcatuita de sapte munti: economia, invatamantul, politicul, economicul…sunt sapte munti care trebuie cuceriti prin Evanghelia Imparatiei lui Dumnezeu. Cultele care nu cred ca Imparatia e aici, astia pe mine ma socotesc primejdie. Noi asteptam numai rapirea. Noi n-avem misiune aici pe pamant. Abia asteptam sa ne rapeasca. Si cu cat e mai mare necazul aici, cu atat vom fi rapiti mai repede. Asta e o doctrina. O dogma care trebuie sa ne-o aparam ca altfel ne desfiintam fiinta.
Radu Moraru: Nu vi se pare ca ne ducem prea mult in filosofie? Biblia, daca e cartea cartilor e si pentru ca a fost scrisa asa ca sa poata sa fie inteleasa de oricine.

Si de multe ori, eu daca as sta sa ascult la teoriile asa zis teologice, pai nu as mai intelege nimic.Noroc ca am Biblia si ma uit acolo, ce zice, ca ziaristul.

Ce a zis dl pastor sau preot, ma duc la verset sa vad, zice versetul treaba asta?
Nu. Si am constatat ca si Biblia spune ca in vremurile de pe urma oamenii au luat-o pe langa Cuvant.
Iosif Ton: Asa-i. Trebuie sa fac o corectura foarte importanta. Totul trebuie facut in dragoste. Daca nu faci cu dragoste… de exemplu, acuma cand am vorbit, poate am vorbit cu putina ironie. A lipsit dragostea. Si daca cu un anchetator, totdeauna eu am vorbit ca sa vada ca eu il iubesc [nota ed. aici fr. Iosif Ton se refere despre felul in care a vorbit cu anchetatorii comunisti de pe vremea lui N. Ceausescu.] Cu adversarii mei de doctrina trebuie sa vorbesc la fel si toata lumea sa zica:

Dl Ton isi iubeste adversarii. Ii iubesc. Ei fac fata de credinciosie, fata de cultul lor. Isi apara fiinta. Si trebuie acelasi lucru cu toate cultele. Eu vreau sa lupt cot la cot cu biserica ortodoxa pentru biruinta referendumului pentru familie. Dar, ce s-a intamplat cu dl Ton? Sunt doua lucruri distincte. Unul e ce lucram pe domeniul religios si acolo ne mai ‘batem’ cateodata. Dar cand e vorba de-a salva omenirea – omenirea e in primejdie acuma- de-a salva societatea romaneasca, ne asociam toate cultele crestine , respectandu-ne cu diferentele noastre, dar intelegand ca la ora actuala Dumnezeu ne zice la toti: luptati pentru adevarul care salveaza societatea umana. Deci, una e lupta de idei si alta, sa nu uitam si cand luptam, sa luptam cu dragoste. Ca daca referendumul asta e referendumul urii, nu ne deosebim de cei care-s fara Dumnezeu.Noi trebuie sa emanam iubire. Trebuie in toate sa se vada ca ne respectam ca oameni, ca fiinte umane. Pentru toti a murit Domnul Isus Hristos si ne datoram unii altora cinstea, respectul, onoarea. Asadar, daca cu ceva mi-am suparat fratii, le cer iertare.

Radu Moraru: Ma asteptam totusi la mai multa intelepciune fiindca am constatat ca exact cei care ar trebui sa fie precum apostolii, pierd vremea in mici lupte si mici frecusuri, in loc sa-si puna energia in valoare pentru a cuceri cat mai multe inimi. Pentru a arata oamenilor adevarul. Si vroiam sa va intreb care credeti ca este solutia acuma pe final de lume pentru ca oamenii sa primeasca adevarul? Ce sa-r putea face, dar practic?
Iosif Ton: Acum doi ani eram la Suceava la Iulius Mall la o intalnire cu cititorii mei. Si un cititor la urma mi-a pus cea mai stranie intrebare care mi s-a pus vreodata. Dl Ton, daca ati fi Dumnezeu ce ati spune tineretului de astazi? Daca as fi Dumnezeu as spune tineretului de astazi: Ascultati-L pe Fiul Meu. Pentru ca la schimbarea la fata, El [Dumnezeu] a vorbit din nor: Acesta este Fiul Meu preaiubit, sa ascultati de El. Deci, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Sau pe pamant inainte de toate ca invatator. Invatatura Lui trebuie sa fie suprema in gandirea noastra. Abia in al doilea rand, El a murit pentru noi si a inviat pentru noi. In al treilea rand, El a fost inaltat si intronizat la dreapta lui Dumnezeu si astazi conduce destinele istoriei. Noi in toate trebuie sa-L inaltam pe Hristos si sa-i convingem pe oameni sa faca pe au facut polonezii, macar politic si teologic. Parlamentul poloniei l-a declarat pe Isus regele Poloniei.

Invitat: Iosif Ton – teolog Nasul – 04 octombrie 2017 @ Nasul TV

IOSIF TON – LEGENDA SI OMUL – Partea 1

IOSIF TON – LEGENDA SI OMUL – Partea 2

 

 

Mihail Neamtu si Radu Moraru despre inchiderea Nasul TV, situatia politica din Romania si Trump.

Mesaj Iulian Calistru

Iulian Calistru

Predica a avut loc la întrunirea anuală de pe muntele Țibleș, în localitatea Fiad, (Bistrița Năsăud), în anul 2017

 

Cor Tineret Poarta Cerului – Doamne Tu esti un foc

Cor Tineret Poarta Cerului – Doamne Tu esti un foc

Cor Tineret Poarta Cerului – Dirijori Cor: Lari Muntean & Daniel Bisorca
Solo: Eliza Pantea Alin Puscasu
Sunet: Ruben Petrovici Video: Media Poarta Cerului
Biserica Poarta Cerului Timisoara http://www.poartacerului.ro/

In Dialog Cu Pastori Penticostali din Europa – Viena, Paris si Frankfurt, Bruxelles


Iacob Berghianu Credo TVPrezentare a doua tari Europene, prin doua interviuri  cu pastori a doua biserici penticostale romane din Viena, respectiv din Paris.

Aceste vizite s-au desfasurat  in cadrul turneului UNITY – Unitate pentru ducerea la indeplinire a Marii Trimiteri organizat de conducerea Credo TV si partenerii, partenerii atat muzical cat si parteneri, bisericile locale.

Interviurile sunt realizate in vizita delegatiei Credo TV in Europa in anul 2015.

(Daca trebuie sa facem un update la informatiile de mai jos, va rugam sa ni le comunicati prin email la rodiagnusdei@gmail.com)

Citeste si –

Biserica Penticostala Elim Wien (Viena) Austria

Biserica Elim Viena, Austria - Pastor Ioan Vlas

website – www.elim.at/
LIVE – www.elim.at/transmisie-video.html
ARHIVA – www.elim.at/resurse/resurse-video.html

Iacob Berghianu la Biserica Penticostala Elim din Viena, Austria cu pastorul principal Ioan Vlas. Biserica a fost fondata de Pastorul Moise Gaode, actualmente pastor in Sacramento din America. Inca din anul 1984 cand multi romani se refugiau in Austria pentru a pleca mai departe in Australia, America, , Canada si in alte parti unde doreau ei sa emigreze. Un grup de misionari s-au gandit sa investeasca in partea romana si sa le creeze o biserica. Au apelat la fratele Moise Gaode care atunci era la Germania, fratele Moise a acceptat si in felul acesta s-a infiripat, putem spune, prima biserica romana in Austria, nestiind nimeni ca in ’89, spre sfarsit, va veni revolutia si apoi va urma un val mare  de credinciosi penticostali care vor veni si se vor stabili aici in Austria.

Photo credit Ion Paul

Photo credit Ion Paul (Click sa maresti imaginea)

Dar Dumnezeu care a stiut toate lucrurile, asa a ingaduit ca totul sa fie pregatit dinainte. Se formase deja biserica. Venise si aprobarea din partea autoritatilor. Eram recunoscuti sub forma de asociatie. Asadar, cand valul a inceput de frati penticostali si chiar alte  religii, sa vina in Austria, au gasit deja o biserica bine organizata. Intre timp, sigur, fiind valul mare, s-au mai deschis doua, trei puncte in Austria. Biserica a crescut aici in Viena. Sigur ca au mai fost alte doua locatii unde noi ne-am intalnit. Si eu le-am prins pe amandoua, eu am venit aici in octombrie ’91. Ma trag din Cluj, in biserica din cartierul Manastur am crescut. La varsta de 24 de ani am venit incoace, nu neaparat cu gandul sa raman. Am venit sa vad cu e, sa cumpar o masina pentru misiune in zona respectiva a Clujului. Dar asa au fost imprejurarile, am ramas si Dumnezeu m-a calauzit pana la urma in forma in care am decis sa raman. Dupa care fiind aici membru, lucrurile, asa au fost ingaduite de Domnul, dupa ce m-am casatorit am fost si ordinat diacon. Si dupa aceea, pas cu pas intrat in lucrare. [In prezent] suntem mai multi lucratori. Cei mai multi sunt crescuti aici, ordinati aici. Avem cateva cazuri fie ca au venit din Romania, fie din Italia. Sunt in jur de 1.700 membri majori. Copii avem de la 0-18 ani in jur de 1.000.

Cu privire la statul austriac, deocamdata se preda in scoli religia, sigur cu optiunea daca copilul vrea sa mearga la religie sau nu vrea. Aceasta, parintele trebuie sa decida la inceputul anului. Si daca doreste sa mearga, in ce ramura doreste sa mearga. Sigur, noi, ca si recunoastere oficiala deplina, nu o avem inca. Avem doar o treapta de mijloc, am putea-o numi, o recunoastere  religioasa din 2001. Pana in 2001 am fost doar o asociatie religioasa. Acuma, avem o alta treapta aici in Austria, o treapta de mijloc cum am numit-o. O recunoastere deja religioasa, dar nu religie de stat. Noi suntem de sine statatori, apartinem direct de Church of God pentru ca fratele Moise a fost sponsorizat, a fost membru in biserica Church of God si dansii fiindca s-au implicat de la bun inceput aici, practic, noi romanii suntem singura biserica in Church of God in Austria. Prin recunoasterea religioasa ne-a dat numele „Biserica de la Rusalii”. (Notite din primele 15:40 minute)

Biserica Penticostala Lumina Lumii

Paris, Franta

(A) Biserica Penticostala Lumina Lumii, pastor Daniel Todoran:
Rue du Vieux Chemin de St Denis
Bobigny, Île-de-France
website – www.luminalumii.fr/
LIVE – www.luminalumii.fr/#!live/c84l
Youtube – https://www.youtube.com/user/luminalumiiparis

Exact in anul 2002, undeva pe la jumatatea anului prin luna iulie am venit in Franta. Initial am venit pentru o perioada destul de scurta pentru a rezolva unele situatii financiare. Asta a fost prima intentie cu care am venit. Atunci eram o singura biserica. Era impreuna cu noi fratele pastor Gilbert Caristan. El a  fost omul care ne-a initiat, care a pus impreuna cu echipa de slujitori  de atunci, nu eram inca ordinat, consacrat ca si slujitor. Dar dansul impreuna cu fratele Grigore Creta, fratele Teo Pri–  au pus bazele bisericilor romane penticostale si de aici a plecat lucrarea. Mai tarziu, peste doi ani, in anul 2004, am fost ordinat ca si diacon si a inceput activitatea mea spirituala efectiva in biserica. Vin din Baia Mare. Initial n-am fost implicat  intr-un mod foarte masiv, puternic, acolo. Aveam o anumita implicare. Insa nu pot sa spun ca lucrul asta m-a facut sa sufar foarte mult. Dar faptul ca familia toata imi era acolo, suntem noua copii, parintii, neamul nostru. Tot a ramas acolo. Tot eram singurul care a venit si a existat o anumita frustrare. Dar, incet, incet, oameni de aici m-au facut sa ma simt bine ipreuna cu ei. Am intalnit o biserica dinamica, oameni faini care au dat posibilitatea tinerilor sa se afirme, sa se integreze in biserica.

In ciuda faptului ca este propagata o anumita libertate Europeana si in mod special in Franta, probabil alte tari nu cunosc detaliile care sunt acolo, dar desi in Franta toata lumea vorbeste de o anumita libertate, ca oamenii fac ce vor, se inchina la ce vor. Dincolo de fatatda asta  exista o anumita restrictie pentru bisericile evanghelice, tot ce exista in mediul evanghelic. Si asta e  o treaba bine gandita la nivel inalt. Sunt foarte multe biserici evanghelice franceze consacrate cu pastori, cu asociatie si cu federatii puternice care au probleme mari in a-si gasi un spatiu si in a putea a se dezvolta corect.

Pentru noi romanii care avem o evolutie destul de scurta totusi comparativ cu bisericile care-s consacrate de zeci de ani aici, cu pastori, congregatii si asociatii cu care ei le-au construit, pentru noi ca biserica romana au fost cateva incercari. Si am cautat, am incercat, am vazut ca momentan n-am primit raspunsurile care le-am vrut si momentan nu putem sa spunem ca am renuntat la acest proiect. Insa ne-am concentrat pe ideea si cred ca asta a adus un anumit beneficiu si dinamism in biserica. Am uitat oarecum de ideea de a construi, de a ne impune prin ceva, ca am vazut ca nu merge, nu am reusit treaba asta. Si ne-am concentrat foarte mult pe misiune, a iesi in afara bisericii, a evnagheliza oamenii. Am impartit biserica pe grupuri. Am incercat sa beneficiem totusi de lucrul asta.

Apoi, exista un alt lucru care eu cred ca e benefic pentru bisericile noastre. Atunci cand totul functioneaza perfect, cand avem cladiri, cand lucrurile-s puse in ordine, cand totu-i perfect, oamenii-s mult mai comozi, mai linistiti. Vin, pleaca. Noi in biserica, aproximativ, suntem in jur de 750 de persoane. Dintre acestia, aproape 300 de persoane sunt implicati activ in biserica. Ca prin coordonare, administratie, scoala duminicala, radio, toate proiectele, misiunile pe care le avem, avem oameni care sunt implicati in biserica. Asta aduce un dinamism foarte puternic in biserica pentru ca in momentul in care cineva pune mana si face ceva, priveste altcumva lucrarea respectiva.

Intotdeauna am crezut ca biserica nu este simpla intalnire care noi o facem duminica sau peste saptamana. Biserica inseamna mai mult de atat. Si am incercat sa creem departamente ca sa prindem toate activitatile de peste saptamana. Oamenii sa aiba contact tot timpul cu biserica. Asta ne-a facut sa creem departamente diferite, cu lideri, cu echipe, care ei la randul lor au avut intalniri saptamanale sau lunare in functie de nevoile sau de situatia respectiva in care ei se gaseau. (notite de la minutul 15 – 22, dialogul este pana la minutul 47:33, dupa care urmeaza o discutie (12 min) cu Mihai Creta, coordonatorul departamentului de misiune si de radio in cadrul bisericii Lumina Lumii).

In Dialog Cu Pastori Penticostali din Europa – Viena, Paris

Biserica Penticostala Filadelfia

Paris, Franta

(B) Biserica Penticostala Filadelfia, pastor Grigore Creta:
website – bisericafiladelfia.fr/
Facebook – https://ro-ro.facebook.com/BisericaFiladelfiaParis/
Youtube – https://www.youtube.com/user/filadelfiabiserica
Arhiva – http://bisericafiladelfia.fr/articole/

In Dialog Cu Pastori Penticostali din Europa –  Biserica enticostala din  Frankfurt si Biserica Evanghelica Romana din  Bruxelles

Biserica penticostala din Frankfurt, pastor Pastor/Gemeindeleiter : Gavril Salanţa (originar din Biserica carpati Cluj-Napoca)

http://elimfrankfurt.de

Alte biserici din Germania:

Betel, Straubing
Betel, Wiesbaden
Biserica Penticostală , Mannheim 
Betesda, Stuttgart 
Betel, München

In biserica din Bruxelles sunt crestini si baptisti si penticostali si crestini dupa Evanghelie

Decriere pe FB –

Biserica Elim este o biserica evanghelica cu caracter interconfesional, adunand impreuna frati penticostali, baptisti si crestini dupa Evanghelie. Ea a aparut ca un raspuns a nevoii de inchinare a crediniosilor evanghelici vorbitori de limba romana din orasul Buxelles si imprejurimile lui. Dispunem de propriul locas de inchinare ce include, printre altele:

1. Sala de cult
2. O sala de mese festive (acestea se organizeaza cu prilejuri precum: nunti, serbarea roadelor, ordinare de slujitori, comemorari, aniversari, botezuri, conferinte si alte evenimente deosebite)
3. Biblioteca cu peste o mie de documente (literatura crestina, carti educative pentru copii)

Biserica numara aproape 700 de membri; impreuna cu copii si vizitatori numarul participantilor la serviciile religioase depaseste uneori o mie de persoane.

In cadrul adunarii exista cor mixt, cor barbatesc, orchestra, grupuri de lauda.

Cei cateva sute de copii ai bisericii frecventeaza cursuri de scoala duminicala organizati pe grupe de varsta.

462. In dialog cu pastori romani penticostali din Europa (3): Frankfurt si Bruxelles

Live de la biserica IRIS CLUJ – CONCERT DE MUZICĂ CREȘTINĂ

Live de la biserica IRIS CLUJ – CONCERT DE MUZICĂ CREȘTINĂ Credo TV

Senatorul Titus Corlățean despre Legea Referendumului

Suceava Evanghelica

titus corlatean juramant cu mana pe biblieL-am rugat pe  Senatorului Titus Corlățean să spună de ce durează atât de mult trecerea Legii Referendumului prin Senat. Situația este una complexă și complicată de o contestare a legii la Curtea Constituțională.

Înregistarea este una defectuoasă. Florin Milici m-a ajutat să o recuperez. Deși nu se aude foarte bine am ținut să o public pentru că sunt aspecte lămuritoare în ceea ce privește blocajul care există în acest moment.

Mihai Gheorghiu pe 12 octombrie 2017 a concluzionat că nu crede că se mai poate face ceva deoarece nu mai există dialog pe tema referendumului. Senatorul Titus Corlățean pare să îl contrazică și are un mesaj care ne determină să mai tragem nădejde.

Vezi articolul original

Lazăr Gog – Neputinţă si vindecare

Marcu 2
După câteva zile, Isus S-a întors* în Capernaum. S-a auzit că este în casă
2 şi s-au adunat îndată aşa de mulţi că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul.
3 Au venit la El nişte oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi.
4 Fiindcă nu puteau să ajungă până la El din pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde era Isus şi, după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul.
5 Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!”
6 Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor:
7 „Cum vorbeşte Omul acesta astfel? Huleşte! Cine* poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?”
8 Îndată, Isus a cunoscut*, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei şi le-a zis: „Pentru ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre?
9 Ce* este mai lesne: a zice slăbănogului: ‘Păcatele îţi sunt iertate’ ori a zice: ‘Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă’?
10 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele,
11 Ție îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.”
12 Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Niciodată n-am văzut aşa ceva!”

Este un pasaj asa de cunoscut in bisericile Domnului, dar fiind Cuvantul Domnului este o portiune de Scriptrua care  trebuie sa ne vorbeasca si in seara aceasta si in ziua de astazi. Personal sunt impresionat oridecateori citesc pasajul acesta si de fapt Cuvantul Domnului trebuie sa ne impresioneze pentru ca este un Cuvant adevarat. Este un Cuvant profund, un Cuvant adanc, un Cuvant al puterii. Este un Cuvant de binecuvantare pentru noi. Am vorbit de multe ori din pasajul acesta. De data aceasta insa, Duhul Domnului m-a ajutat sa vin cu cateva ganduri noi in fata dvs. Ne vom uita la trei adevaruri, la trei lucruri din pasajul acesta asa cum rezulta ele. Sigur, sunt mai multe, dar in seara aceasta ne vom uita la trei lucruri in cadrul mesajului nostru- Neputinta si vindecare.

  1. NEPUTINTA UMANA

In slabanogul acesta, cum traduce Cornilescu in limbaj vechi, in omul acesta paralizat, daca vreti sa vorbim dupa limbaj mai nou, traducere mai literala. In omul acesta ne putem descoperi pe noi si anume: un om paralizat, un om care nu se poate misca are mai multe probleme. Prima problema care o are este dependenta totala de altii. Chiar daca suntem sanatosi, chiar daca putem sa umblamne putem misca, adevarul este acesta- noi nu suntem independenti niciodata. Noi depindem unii de altii. De aceea ne casatorim, de aceea avem familii. De aceea formam comunitati. De aceea formam o societate pentru ca ne-am invatat sa depindem unii de altii. Si lucrul acesta ne tine, ca sa folosesc expresia romaneasca: cu picioarele pe pamant. Nu ne credem ca toata lumea sta in noi, sta in mine sau sta in tine. Eu depind de cei de langa mine, depind de familie, depind de biserica, depind de societatea aceasta pentru ca asa ne-a creat Dumnezeu, sa fim fiinte care sa depindem. Deci prima mare problema a unui om paralizat, fara putere, este dependenta totala. Apoi, o alta problema este lipsa de actiune.

LIPSA DE ACTIUNE

Ce poate sa faca un om paralizat? Nu poate sa se antreneze in actiuni care se antreneaza un om care este sanatos, pentru ca daca trebuie sa mearga la spital, trebuie sa-l duca familia sau prietenii. Daca trebuie sa mearga imediat pentru nevoile fiziologice, are nevoie de familie, are nevoie de prieteni. Daca trebuie sa manance, are nevoie de ajutorul familiei, are nevoie de prieteni. Conditia in care se afla  il face lipsit de actiune. Dar totusi, un om neputincios  ca si paraliticul acesta, daca este dependent si daca este lipsit de actiune, totusi poate sa faca macar doua lucruri. 1.- Sa accepte sa auda despre Dumnezeu, daca i se spune despre Domnul Isus Hristos, daca i se deschide un post de radio sa auda Evanghelia, un post de televiziune sau internetul- acum este Evanghelia citita , poate sa o asculte in fiecare zi. Lucrul acesta il poate face. Si un om neputincios, un om care depinde de altii, parca ar fi greu de inteles  sa refuze sa faca ce poate sa faca totusi: Sa asculte Cuvantul. 2.- Al doilea lucru pe care poate sa-l faca este sa se roage. Sa se roage lui Dumnezeu. Si sa se roage in credinta ca Domnul Isus Hristos  intr-adevar, asa cum s-a revelat El in Scripturi, nu cauta la fata omului, ci se indura de toti cei cei cred in El.

In Chicago, cu cativa ani in urma, a fost facut la cunoscutul post [de radio] Moody, cazul unei doamne, a unei surori, care a dezvoltata aceasta boala cumplita, scleroza multipla, (scleroza in placi, parca ii zice in romaneste). Si in situatia ei, timp de 12 ani de suferinta, a ajuns in dureri groaznice. Nu mai putea sa se miste acuma, era numai in carucior. Era purtata de membrii familiei, hranita de membrii familiei  pentru ca boala aceasta i-a paralizat tot trupul, sistemul nervos si nu putea sa mai ajute de nimic. Si la radio, la Moody, au spus: „Ziua de maine este o zi care o dedicam rugaciunii pentru sora,” ia spus numele, „care este de 12 ani de zile in carucior cu scleroza multipla. E o femeie care a ajutat mult lucrarea Domnului si care are nevoie acuma de cei pe care ia ajutat, sa se roage pentru ea. Ne vom ruga in fiecare ora maineLa sfarsitul fiecarui program , fie ca-i parte muzicala, fie ca-i parte de cuvant sau interviu, facem rugaciune pentru sora aceasta.” Si maine, in jurul amiezii cand se rugau, nu stiu a cata oara pentru ea, a sunat telefonul la Moody. Si a spus: „Ma numesc …- ,” era sora. „In timp ce a inceput rugaciunea aceasta, acuma, am simtit ca un foc a trecut peste mine . Toate durerile mele au disparut. Am sarit din carucior ca arsa. Pot sa fug princ asa, pot sa umblu si stiu ca Domnul s-a atins de mine.” Este bine si astazi. Marit sa fie Domnul!

Deci, chiar daca esti dependent, chiar daca esti lipsit de putere de actiune, actiune fizica sau tipic unui om sanatos, macar doua lucruri poate sa faca un om paralizat, un om neputincios: Sa asculte Cuvantul Domnului pentru ca sunt modalitati de ascultarea Cuvantului lui Dumnezeu si sa se roage lui Dumnezeu. (11)

2. PUTEREA DRAGOSTEI FRATESTI

Deci, primul lucru pe care-l descoperim in aceasta istorie este neputinta omului, a omenirii. Al doilea lucru pe care il putem descoperi in aceasta istorie este puterea dragostei fratesti. Aici, Cuvantul Domnului spune: Au venit la el niste oameni care i-au adus un slabanog purtat de patru insi. Iata ca sunt doua grupuri de oameni. Au venit niste oameni care au facilitat sa ajunga in dreptul lui Isus Hristos alti patru care au purtat pe acest paralitic. Daca in viata de multe ori suntem paralizati de neputinta, poate e neputinta pacatului, poate neputinta unei boli cumplite, poate o neputinta psihica, depresie profunda, sunt multe neputinte care dau peste oameni- neputinta financiara, neputinta intelectuala. Sunt atatea situatii care paralizeaza existenta multora. Si nu stii la cine-i vine randul urmator. Daca am putut sa vedem neputinta omeneasca , al doilea lucru care putem vedea si este revelat in aceasta istorie este puterea dragostei fratesti. Iata ca un grup de frati, + 4, speciali, s-au gandit sa faca ceva. Au spus: „Omul acesta nu poate sa faca nimic. Dar puterea dragostei fratesti se remarca in cateva aspecte.

  1. COMPASIUNEA – Primul aspect este compasiune. De ce prietenii acestia patru  s-au dus sa ia pe prietenul lor paralizat, sa-l duca la Isus Hristos? Au avut mila, au avut compasiune. Puterea dragostei fratesti trebuie sa se vada in compasiune, in mila noastra fata de semenii nostri. David a avut dreptate cand a zis: Sageata mortii si sageata celui rau loveste azi pe unul si maine pe altul. Poate ca maine e randul meu. Si daca n-am avut compasiune pentru cel de langa mine, pe care l-am stiut ca este bolnav, l-am stiut ca este la criza, l-am stiut ca este in depresie, l-am stiut ca este neputincios si nu i-am intins mana, atunci de ce sa ma mir si sa ma plang atunci cand imi vine mie randul si nu m-a cautat nimeni si sa spun: Cum a ingaduit Dumnezeu sa vina asa ceva peste mine, sa imi faca asa ceva? Imi aduc aminte ca am fost la o nunta si mireasa si cu mirele  au sosit la timp, cu vreo 10 minute inainte de a incepe nuntaDar nu s-a putut incepe nunta decat peste 1 1/2 ora dupa timpul care era anuntat pentru inceperea nuntii. Sigur, lucrul acesta a ingreuiat apoi plecarea pentru masa, servirea mesii. Au intrat in conflict cu restaurantul, ca sunt multe. Lucrurile se leaga una de cealalta. Si mireasa a inceput sa planga si a venit la mine si a spus: Cum se poate sa se intample asa ceva la nunta mea, frate Gog? Cum a putut Dumnezeu sa ingaduie asa ceva? Si atunci i-am spus:  Uite, este ziua care ar trebui sa fie cea mai fericita din viata ta. Dar, eu am o intrebare pentru tine, care sa te linisteasca, nu sa te puna jos. Cand altcineva a avut nunta si tu ai fost chemata la nunta sau cand te duci la biserica, ajungi la timp? Esti prima care ajungi la biserica? Ai ajuns la timp la nunta? S-a uitat la mine si a zis: „Nu. Eu si la biserica si la nunta daca m-am dus, 20-30 de minute dupa ce a inceput serviciurile m-am dus.” Atunci am zis: „Dar atunci cum ai vrut ca la tine sa se intampla diferit?”Mi-a multumit. Si-a sters lacrimile si a zis: „Sper sa nu se mai intample cu mine asa ceva.” Daca ma uit la semenul meu si este in neputinta, este in necaz, sa nu am compasiune? Trebuie sa avem compasiune pentru ca asa ne invata Cuvantul Domnului. Cu ce masura masurati, cu aceea vi se va masura. Deci, primul lucru pe acre-l descoperim la fratii acestia in puterea dragostei fratesti este compasiunea.
  2. UNITATEA – Al doilea lucru pe care-l descoperim este unitatea. S-au unit impreuna. A zis unul: Eu n-am sa pot sa-l duc. Poate ca era distanta de unde se gasea prietenul acesta paralizat pana la casa unde Isus Hristos vestea Cuvantul Domnului. „N-am sa pot sa il duc pana acolo. Ca nu va fi un lucru simplu sa-l iau in spate si sa-l port asa cale lunga. Dar, ia sa imi chem prietenii. Este puterea unitatii fratesti. Cand fratii se unesc, in lucru bun, nu in lucru rau, cand fratii se unesc in lucru bun, acolo Dumnezeu da biruinta. Cuvantul Domnului spune in Psalmul 133 Iata ce bine si ce placut este sa locuiasca fratii impreuna. Si spune acolo: Acolo da Domnul binecuvantare. Domnul a remarcat unitatea acestor oameni. Faptul ca s-au unit, au putut sa duca pe acest paralitic in fata Domnului Isus Hristos. Au putut sa faca drumul, distanta. Au putut sa ramana sanatosi fizic, ca sa porti un om  distanta, pentru ca s-au unit patru, au facut lucrul acesta cu putere fizica, cu putere spirituala si cu putere emotiva. Deci este puterea compasiunii in dragostea frateasca. Este puterea unitatii in dragostea frateasca.
  3. CURAJUL – Apoi, un alt lucru care-l vedem in fratii acestia, in puterea dragostei lor, este curajul lor. Frati si surori, sa te duci si sa desfaci acoperisul  la cineva, iti trebuie curaj. Dar fiti siguri ca daca au avut curaj, au fost si responsabili. Nu s-au dus sa strice casa nimanui si s-o lase stricata, ca sa vina ploaia si sa strice tot ce e in casa. Un om cu cutaj este si responsabil. Si oamenii acestia au dat dovada de un curaj extraordinar. Au zis: Nu este obstacol peste care sa nu putem trece. Multimea nu simte ca omul asta e paralizat, sa se dea la o parte, sa-l ducem in fata Mantuitorului? Nici o problema. Avem curajul. Descoperim casa. Punem fiecare 25%  fiecare si 100% facem inapoi acoperisul. Poate ii cumparam si o canapea. Au fost oameni responsabili.
  4. CREDINTA – Si pe langa compasiune, si pe langa unitate, pe langa curaj si responsabilitate, au mai dat dovada de un lucru si anume Credinta. Uitati-va in vers. 5, ce spune Sfanta Scriptura: „Cand le-a vazut Isus credinta…” Nu spune ‘cand a vazut credinta slabanogului’, ci „cand le-a vazut Isus credinta, s-a intors catre slabanog.” Nu ca slabanogul nu avea credinta. Tocmai, eu ma gandesc ca ei au trimis vorba la prietenii lui: „Duceti-ma si pe mine la Isus ca am auzit de El. Pentru ca observam ca acesta este modelul in Evanghelie. Orbul Bartimeu a auzit ca trece Isus. Femeia care era bolnava cu pierderea de sange, cand a auzit ca trece Isus pe acolo, a auzit, a auzit, a auzit si a pus la inima lucrul acesta. Eu cred ca si paraliticul acesta a auzit: Este unul Isus care face minuni. Daca ai ajunge in fata acestui Isus Hristos, te-ai face bine. Si eu cred ca el a trimis vorba  la prietenul lui: Duceti-ma si pe mine acolo. Deci avea credinta. Dar aici, Evanghelia nu uita sa remarce din partea lui Isus Hristos credinta acestor oameni- „..cand le-a vazut Isus credinta..” Uitati-va la prima parte a vers. 5. (21)

3. PUTEREA MARELUI NOSTRU MANTUITOR

Deci iata, puterea dragostei fratesti se vede in compasiune, se vede in unitate, se vede in curaj si responsabilitate si se vede in credinta.  Si apoi, istoria aceasta atat de cunoscuta ne mai spune inca un mare adevar. Pe langa adevarul de neputinta umana, pe langa adevarul despre puterea dragostei fratesti, ne vorbeste despre puterea marelui nostru Mantuitor.  Acesta este al treilea mare adevar. Si uitati-va aici in Cuvantul Domnului, puterea lui Isus Hristos se vede in cateva aspecte speciale.

  • 1 – ISUS ARE PUTERE SA IERTE PACATELE – Primul aspect:  El are putere sa ierte. Vers. 5 – „Fiule, pacatele iti sunt iertate.” Are putere sa ierte. Avem un Mantuitor care poate sa ierte. Numele Lui este Isus Hristos. As vrea sa remarcati ce se intampla aici. Isus Hristos s-a intors catre slabanogul acesta si a zis: Fiule, pacatele iti sunt iertate. Evident, ca de catre El, de Domnul Isus Hristos. Toti au inteles lucrul acesta. Se refera Isus la El, ca El iarta pacatele. Dar uitati reactia pentru ca asta este important: Cum vorbeste omul acesta astfel, au spus carturarii si cei invatati in Scripturi (doctorii legii, cum ar fi preotii si pastorii si profesorii de teologie). Cum vorbeste omul acesta astfel? Huleste, blasfemiaza. Batjocoreste pe Dumnezeu. Cine poate sa ierte pacatele decat numai Dumnezeu?  Ce se intampla? In mersul istoric al bisericii, dragii mei, s-a degenerat invatatura despre iertarea lui Dumnezeu. Si anume, daca omul a pacatuit, s-a dus la preot, s-a spovedit si preotul a zis: Pacatele sunt iertate, fiule te iert.I se da un canon, o pedeapsa, fie o plata in bani, die sa faca ceva ori sa rosteasca o rugaciune, ori sa viziteze un bolnav, ceea ce nu este rau, sa-l faci pe om sa constient, sa se ocupe de lucruri bune. Si sa mearga linistit ca preotul, episcopul, pastorul i-a iertat pacatele. Dragii mei, nu se poate. Un preot, papa, patriarhu, episcopul, metropolitul, pastorul, nu pot sa ierte pacatele nimanui. Observati aici ce reactie au avut oamenii: Cum blasfemiaza omul acesta si zice ca iarta pacatele? Asta numai Dumnezeu o face. Deci tu trebuie sa intelegi ca Dumnezeu este singurul care iarta pacatele. Este bine sa te duci la preot. Este bine sa te duci la pastorTe incurajez. Si sa te marturisesti, dar spune-i sa se roage impreuna cu tine  ca sa ti se ierte pacatele. Nu sa astepti sa-ti spuna: Te-am iertat fiule, du-te acasa. Pentru ca asta este inselaciune. Dar daca se roaga cineva cu tine ca Dumnezeu sa-ti ierte toate pacatele , singurul care le iarta este Isus Hristos. Stiti de ce? Pentru ca singurul care a murit pentru pacatele noastre este Isus Hristos.
  • Apoi mai este un  adevar. Poate ai trait cum ai vrut si daca ai fost la preot si la pastor. Ai continuat sa faci pacatele in care ai trait si ai murit in pacat. Ai murit in faradelege. Ai murit, adica, neimpacat cu Dumnezeu. Dar pentru ca ai rude credinciaose, crestine bunaoara, s-au dus la preot si au spus: Sotul, tata, fiul, a murit. Parinte, puteti face o slujba pentru sufletul raposatului ca sa fie trimis la loc cu verdeata in Imparatia celor drepti. Si preotul se bucura pentru ca este platit bine. E un castig bun, mortul este un castig pentru biserica. Si n-ar trebui sa fie. Este nedrept si nebiblic. Dupa ce-ai murit, pot sa faca slujbe peste tine si pentru tine toti preotii din lume ca nimeni nu te mai iarta. De ce? Pentru ca, auzi ce spune aici Isus Hristos in acest pasaj  in versetul 10 – Dar ca sa stiti ca Fiul Omului are putere pe pamant sa ierte pacatele… Dargul meu, cand esti la 2 metri sub pamant, nu mai esti pe pamant. Ca sa te poata ierta trebuie sa fii inca pe pamant, dar viu. Puterea lui Isus de-a ierta este rezervata pentru cei ce sunt in viata pe pamant. De aceea, aici trebuie sa te impaci cu Dumnezeu. Nu sa astepti sa mori pentru ca resursele materiale pe care le lasi in urma, o sa permita rudelor sa faca slujbe si pomene pentru tine si pentru sufletul tau sa mearga in rai. Stii ce se va intampla cu tine? Este ca si in aceasta istorie  care suna in felul urmator: Doi frati locuiau intr-un oras. Amandoi niste derbedei si niste vagabonzi afemeiati, inselatori, jocuri de noroc. Dar mergeau la biserica. Unul a murit dintre ei. Si fratele care a ramas in urma lui s-a dus la pastor la biserica si a spus: D-le pastor, fratele meu a murit. Eu fac un contract cu dvs. Stiti ca noi am fost amandoi oameni instariti. Eu sunt instarit, l-am si mostenit pe fratele meu. Vreau sa-l inmormantati, dar vreau sa spuneti la inmormantare ca fratele meu a fost un sfant. Daca spuneti ca a fost un sfant, eu fac o donatie de $100.000 la biserica. Pastorul s-a uitat la el si cand a vazut cat este de perfid, a spus: Ada suta de mii, ca-l inmormantez si spun ca a fost sfant. Si a venit timpul inmormantarii si pastorul a zis asa: Cei ce sunteti din zona aceasta l-ati stiut pe cel ce-a murit. A fost un hot, un talhar, un inselator, un afemeiat, un vagabond de-o rautate extraordinara. Fratele lui cand a auzit, a zis: Ce face asta? Dar, a zis pastorul, in raport cu fratele lui care inca e in viata, asta totusi a fost un sfant.Sfinti din astia nu intra in Imparatia lui Dumnezeu. Nu sunt dolari, nu sunt bani ca sa cumpere mantuirea ta sau mantuirea mea. Daca va uitati in Psalmul 49 – Cei mari se lauda si se cred in avutiile lor , dar nu se vor putea rascumpara niciodata  pentru ca rasplata rascumpararii sufletului lor nu se poate plati in bani. Stiti de ce? Pentru ca rascumpararea este numai pe baza de sange. In epistola din Evrei, autorul spune acolo inspirat de Duhul Domnului: Fara varsare de sange este cu neputinta sa fim mantuiti si nu este sange de animale, ci este sangele sfant a Domnului Isus Hristos. Daca sub sangele Lui pui pacatul tau, pun pacatul meu si te rogi Domnului sa-ti ierte pacatul, sa-mi ierte pacatul, as vrea sa-ti spun o veste buna pe care poate n-ai stiut-o sau ai  uitat-o daca esti in biserica. Cand Dumnezeu te iarta, cand Dumnezeu ma iarta, El ne iarta si nu ne aduce aminte de pacatul nostru. Nu ti-l mai pune in fata. Asa zice Sfanta Scriptura: Eu te iert si nu-Mi voi mai aduce aminte de pacatele tale. Deci, acest adevar este in aceasta istorie: Isus  iarta cat suntem inca pe pamant. Si este singurul in putere sa ierte pentru ca este singurul care a murit pentru pacatul nostru al tuturora. El s-a facut pacat pentru noi, El cel fara de pacat. Deci primul lucru care-l invatam despre acest mare Mantuitor este puterea lui de iertare.
  • 2. ISUS HRISTOS DA PRIORITATE CUVANTULUI – Apoi al doilea lucru pe care-l putem invata despre acest mare Mantuitor este prioritatea pe care o da Cuvantului. vers. 2 – S-au adunat indata asa de multi ca nu putea sa-i mai incapa locul dinaintea usii. EL LE VESTEA CUVANTUL. Isus Hristos nu face vindecari divine  si iertari de pacat inainte de-a spune Cuvantul. Cuvantul ne constientizeaza de realitatea in care ne gasim. Cuvantul ne trezeste mintea sa vedem cine suntem, in ce pacate suntem. Cat de departe suntem de Domnul sau cat de aproape. Este Cuvantul lui Dumnezeu care este adevarul lui Dumnezeu, care trebuieste vestit. Este acest adevar pe care Dumnezeu ni-l spune prin Domnul Isus Hristos, un Mantuitor care da prioritate Cuvantului. Incurajez biserica sa dam prioritatea Cuvantului lui Dumnezeu. Daca vrem sa traim drept si daca vrem sa traim cu adevarat si sa ne bucuram de mantuire si de experiente cu Dumnezeu inclusiv vindecare divina, noi trebuie sa ne rezemam pe Cuvantul Sfintelor Scripturi.
  • 3. – ISUS BINECUVANTEAZA SI CU VINDECARE DIVINA – Si apoi este a treia mare lucrare pe care acest Mantuitor glorios o face pe langa iertarea pacatelor, pe langa prioritatea Cuvantului, El ne binecuvanteaza si cu vindecare divina. Aici (in pasaj) spune: Tie iti poruncesc , a zis El, scoala-te, ridica-ti patul si du-te acasa. Domnul Isus Hristos a vindecat pe acest paralitic. Sigur, a fost o minune extraordinara. Se fac vindecari din astea si in ziua de astazi? Se fac vindecari si astazi. Se fac vindecari spectaculoase si astazi pentru ca Domnul Isus este acelasi ieri, azi si in veci. Unul dintre marii predicatori de aici din Statele Unite in generatia noastra, a fost Adrian Rogers, pastor baptist (in Memphis, Tennessee) la o biserica mare de 24.000 de membrii. Dr. Adrian Rodgers a scris o carte „Eu cred in minuni si vindecarile lui Isus”si acolo vorbeste despre multe lucruri pe care le-a vazut cu ochii lui, minuni mari, si trebuie sa psunem fara sa ofensam pe cineva, biserica si teologia baptista se fereste ca sa vorbeasca despre vindecari divine prea mult. Se roaga pentru bolnavi, dar se fereste sa spuna ca prin puterea Duhului Sfant se fac vindecari divine si Domnul Isus Hristos face vindecari miraculoase chiar daca se roaga pentru bolnavi. Insa dr. Adrian Rogers a murit, dar fiind un om foarte popular, un om foarte influent si acum programele lui se transmit la televiziune duminica. Se transmit la televiziune programele lui  pentru ca a fost un invatator profund, un om deosebit a lui Dumnezeu. Si el spune ca in biserica pe care o pastorea acolo in Memphis, avea o sora batranacare se ruga foarte mult si spunea: Eu cred in minuni. Eu cred in vindecarile lui Dumnezeu. Cred in puterea Domnului Isus Hristos. Si spunea dr. Rogers: In cursul saptamanii, intr-una din zile aveau rugaciune si sora aceasta era nelipsita  la rugaciune. Dar era o femeie bolnava, avea o gusa foarte mare care ii atarna de la gat in jos, probabil o tumora.  Spunea dr. Rogers, de multe ori cand se termina timpul de rugaciune, spunea: Daca cineva crede ca a fost atins de puterea lui Dumnezeu si are ceva de marturisit, sa vina in fata si sa marturiseasca. Zice, prima care venea la marturisire in fata de fiecare data era aceasta sora batrana si spunea: Pe mine, Domnu lIsus m-a vindecat. Dar gusa era acolo. ‘Pe mine, Domnul Isus m-a vindecat. S-a atins de mine si astazi.Am simtit puterea. Mi-a facut bine.” Asa s-a intamplat, spunea dinsul, cativa ani la rand. „Oridecateori ma duceam la rugaciune si ma gandeam  ca daca chem in fata cineva sa vina sa marturiseasca, iara vine sora si spune acolo ca sa ne faca sa ne simtim incomozi. Era o ispita pentru toi care erau la rugaciune  sa vada pe femeia aceasta cu gusa atarnandu-i acolo, tumorul acela, si ea sa vina sa spuna: Domnul s-a atins de mine  si m-a vindecat. Si ne-am dus la biserica (iar) si am spus, daca cineva a fost atins de Domnul si vrea sa aiba ceva de marturisit, sa vina in fata. Cine a fost prima? Sora aceasta. S-a dus si a marturisit. Si spunea dr. Adrian Rogers in scrierile lui: Pentru ca stiam cine-i sora aceasta, nici nu m-am uitat la dinsa in seara aceea cand s-a dus in fata pentru ca m-am simtit deranjat in duhul meu ca iar se duce femeia aceasta in fata si iar vorbeste. Dar am pierdut. Pentru ca in seara aceea cand s-a dus in fata, a zis: Nu v-am spus eu ca m-a vindecat Domnul? M-a vindecat de mult. Ia vedeti, in seara aceasta a disparut complect. In timpul rugaciunii, la clipeala ochiului a disparut toata gusa, toata tumoarea. Si spunea: In momentul in care scriu cartea aceasta ea este sanatoasa si este bine. Pentru ca a marturisit credinta in Domnul Isus HristosA marturisit incredere in puterea Lui, a aceluia care poate toate lucrurile. Domnul poate.

AVEM UN MANTUITOR CARE IARTA, UN MANTUITOR CARE DA PRIORITATE CUVANTULUI, SI UN DUMNEZEU CARE FACE SI VINDECARI DIVINE. El a facut si in viata noastra. Si in viata mea, in casa mea, a facut in viata dvs., avem marturii despre puterea Lui. Oamenii de stiinta astazi, doctorii, se mira ‘Cum se poate? N-am crezut ca se mai poate ridica, se mai poate vindeca, se mai poate indrepta. Si iata ca se poate. De ce? Pentru ca Dumnezeu este bun.

Prin urmare, istoria aceasta chiar daca este veche, de cand a coborat Domnul Isus Hristos pe pamant, chiar daca o auzim mereu, este o istorie care de fiecare data trebuie sa ne invete ceva, sa ne aduca aminte. Ins eara aceasta ne-a adus aminte de trei lucurri in experienta neputintei umane: (1) Neputinta propriu-zisa a omenirii. In paraliticul acesta ne putem gasi pe noi, pe fiecare. Dependenti, lipsiti de actiune, dar totusi putand sa facem ceva- Sa ascultam Cuvantul Domnului si sa ne rugam Domnului pentru ca ne vine vremea ca Dumnezeu sa ne atinga si sa ne dea indurarea Lui. (2) Apoi descoperim un lucru care ar trebui sa ne fie de frunte in bisericile lui Dumnezeu si in casele noastre. Este puterea dragostei fratesti. Si aceasta se vede in compasiune. Sa nu ne uitam cu ura. Sa nu ne uitam cu judecata la semenul nostru: „Lasa, fie bolnav. Stiu de ce e bolnav. Asa ii trebuie., ca nici nu are cate merita, cate cred eu ca ar trebui sa aiba. Uita-te cu mila, uita-te cu compasiune la semenul tau. Apoi, sa stam in unitate pentru ca unitatea aduce binecuvantare. Sa fim oameni curajosi, dar si responsabili, nu numai curajosi. Si sa fim oameni ai credntei. Sa simtim cu cei bolnavi, cu cei in neputinta. Sa ne rugam pentru ei ca pentru noi personal pentru ca atunci vedem puterea marelui nostru Domn si Mantuitor- putere de iertare, putere de evidentiere a Cuvantului Sau care este viu si lucrator si o putere de vindecare divina. Ma rog Domnului ca aceasta putere a Lui sa se rasfranga peste noi in seara aceasta. Aceasta putere a Domnului Isus sa mearga cu dvs. in misiune si cand va rugati pentru cei bolnavi, Dumnezeu sa vada crednta, sa-i atinga si sa le dea indurare si sa mantuie. Cata vreme oamenii sunt pe pamant, Isus mantuie, daca-si intorc fata prin Cuvant catre Domnul Isus Hristos si cauta izbavirea Lui.

Răutatea nu poate sta la altar!

Dacă lucrează cineva cu răutate împotriva aproapelui său…, chiar și de la altarul Meu să îl smulgi, ca să fie omorât!” (Exod 21:14)

Dumnezeu nu ne ascunde nouă faptul că la altarele Sale uneori ajung oameni care n-au dezbrăcat haina răutății. Ei pot etala aere pioase și fețe ca de iconostase. Își fac din religie, din amvon, din sfințenie, subtertfugii prin care acționează cu viclenie. Distrug oamenii din locul de unde Dumnezeu repară. Chiar Fiul Său Isus a primit acest tratament.
Dar Dumnezeu ne avertizează: răul e pedepsit chiar dacă ar sluji la altar! Slujba Domnului se face fără compromis!
Smulgeți răul chiar dacă s-a urcat la altar! Dumnezeu Însuși acționează așa. Căci răutatea e arma Satanei!

Nicolae.Geantă

SURSA – http://nicolaegeanta.blogspot.ro/2017/11/rautatea-nu-poate-sta-la-altar.html

Contul lui Mihai Gheorghiu a fost reactivat de Facebook

Administratorii i-au închis contul lui Mihai Gheorghiu pentru un motiv surprinzător

Citeste si – Facebook a închis contul președintelui Comitetului de inițiativă cetățenească privind revizuirea Constituției

După ce Facebook a șters o postare a paginii Referendum pentru România ce cuprindea conținutul tradus al proiectului de lege privind combaterea discriminării persoanelor LGBT pus în dezbaterea Parlamentului spaniol de cei de la PODEMOS, precedat de un scurt comentariu critic (ceva gen „proiect totalitar”), rețeaua de socializare a suspendat a doua zi și contul reprezentantului Coaliției pentru Familie, Mihai Gheorghiu, care postase din nou, de data aceasta pe pagina proprie, același proiect de lege, fără alt comentariu.

„Se pare că un element de conținut postat de tine nu respectă standardele comunității noastre. Ștergem postările care atacă persoanele pe baza rasei, etniei, naționalității, religiei, orientării sexuale, sexului sau dizabilității”, a fost mesajul transmis de rețeaua de socializare.

O astfel de acțiune nu face bine nimănui, fie activist, fie opozant, fie neutru și indiferent de orientarea sexuală, sex, rasă sau religie.

Mihai Gheorghiu, președintele „Coaliției pentru familiei”, spune că a primit înștiințarea din partea Facebook „după postarea proiectului de lege spaniol pentru protecția comunității LGBT”.

Conform „standardelor comunității Facebook” pe această rețea de socializare nu sunt tolerate mesajele ce conțin amenințări directe sau despre autovătămare, organizațiile ce desfășoară activități cu caracter terorist sau de crimă organizată, intimidarea și hărțuirea, atacurile la adresa persoanelor publice, activitățile ilegale, exploatarea și violența sexuală, comerțul cu bunurile ce au regim special (medicamente eliberate pe bază de rețetă, marijuana, arme de foc sau muniție).

În cele din urmă, contul lui Mihai Gheorghiu a fost reactivat de administratorii Facebook.

SURSA – https://www.activenews.ro/stiri-social/Continua-cenzura-din-partea-Facebook-Administratorii-i-au-inchis-contul-lui-Mihai-Gheorghiu-pentru-un-motiv-surprinzator-147230

EVZ.ro – Au ÎNVINS TEMUTUL Barnevernet. Acum CÂNTĂ de BUCURIE. Familia Bodnariu LANSEAZĂ un IMN de SLAVĂ

Soții Ruth și Marius Bodnariu, împreună cu cei șase copii ai lor, au susținut un recital la Biserica Logos din Ploiești, pe data de 29 octombrie.

Familia Bodnariu și-a câștigat celebritatea începând cu noiembrie 2015 când Barnevernet, temuta Protecție a Copilului din Norvegia, le-a luat copiii.

În jurul dramei acestor oameni s-au coalizat mii de protestatari din întreaga lume și copiii le-au fost dați înapoi. Acum ei s-au întors în România, renunțând la viața în țările nordice.

În recitalul din 29 octombrie, a fost și următorul imn religios:

CONTINUARE aici – http://evz.ro/barnevernet-bodnariu-canta.html

România apără familia Cameliei Smicală 11 Noiembrie 2017 în faţa Ambasadei FINLANDEI

România apără familia Cameliei Smicală 11 Noiembrie 2017 în faţa Ambasadei FINLANDEI

între 12:00 – 15:00

PAGINA evenimentului pe FACEBOOK – https://www.facebook.com/events/1926140047651198/

(via Catalin Vasile)

Timișoara / Arad – Dumnezeu iubește România! 4 Noiembrie: “Ziua Națională de Evanghelizare” și “Rugăciune pentru națiune”.

Vă provoc să susțineți în rugăciune două evenimente care au loc astăzi: “Ziua Națională de Evanghelizare” și “Rugăciune pentru națiune”. Și în măsura în care puteți să vă implicați. Noi cei din Timișoara și din Lugoj vom fi astăzi pe străzi, în parcuri, prin sate și vom împărtăși Evanghelia lui Cristos. De la ora 9:00, se va pleca de la Biserica  Betel în mai multe sate misiune și în oraș în parcuri și Complexul studențesc. Între orele 15:00 -17:00, aproximativ 60 de tineri din Timișoara și Lugoj, coordonați de Ciprian Pleșa, vor împărtăși evanghelia în Lugoj. De la ora 18:00, tinerii din Timișoara vor sluji împreună cu cei din Lugoj la Biserica Harul. Nu uitați “Oricine poate ajunge la cineva, împreună putem ajunge la toată România!”
Dăcă sunteți din Arad sau din zonă veniți să fim parte la evenimentul “Rugăciune pentru națiune”, între orele 12.00-14.00. Vor participa peste 450 de fanfariști, din mai multe biserici și localități, inclusiv din Timișoara. Vom vorbi despre valorile în care credem, despre impactul Reformei protestante, vom susține Familia și ne vom ruga pentru România. Dumnezeu să binecuvânteze România!
Soli Deo Gloria!
Samy Tuțac
Sursa – http://www.baptist-tm.ro/dumnezeu-iubeste-romania/

VIOREL IUGA – Tu eşti pregătit să faci ceva frumos? Vino la 12.30 în faţa Primăriei Arad să ne rugăm ca tot românul să aibă o inimă bună, caldă, iubitoare de Dumnezeu, de ţară şi de familie!

Dumnezeu ne-a pregătit vreme bună, frumoasă.
Tu eşti pregătit să faci ceva frumos?
Vino la 12.30 în faţa Primăriei Arad să ne rugăm ca tot românul să aibă o inimă bună, caldă, iubitoare de Dumnezeu, de ţară şi de familie!
Dumnezeu iubeşte România!
Iubeşte-o şi tu!

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari