Aurel Gheorghe – Cântări de laudă pe zidul de apărare – Neemia. cap. 11 și 12

Aurel Gheorghe – Cântări de laudă pe zidul de apărare – Neemia. cap. 11 și 12

Împărţirea noilor locuitori
1 Căpeteniile poporului s-au aşezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorţ, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea* sfântă, iar ceilalţi să locuiască în cetăţi.
2 Poporul a binecuvântat pe toţi cei ce au primit de bunăvoie* să locuiască la Ierusalim.
3 Iată* căpeteniile ţinutului care s-au aşezat la Ierusalim. În cetăţile lui Iuda, fiecare s-a aşezat în moşia lui, în cetatea lui Israel, preoţii şi leviţii, slujitorii** Templului şi fiii† robilor lui Solomon.
4 La Ierusalim* s-au aşezat unii din fiii lui Iuda şi din fiii lui Beniamin. Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Şefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui** Pereţ,
5 şi Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Şiloni.
6 Toţi fiii lui Pereţ, care s-au aşezat la Ierusalim, au fost patru sute şaizeci şi opt de oameni viteji.
7 Iată fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,
8 şi, după el, Gabai şi Salai, nouă sute douăzeci şi opt.
9 Ioel, fiul lui Zieri, era căpetenia lor şi Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetăţii.
10 Din preoţi*: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin,
11 Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu,
12 şi fraţii lor, care făceau slujba Casei, opt sute douăzeci şi doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia,
13 şi fraţii săi, capii caselor părinteşti, două sute patruzeci şi doi şi Amaşai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meşilemot, fiul lui Imer,
14 şi fraţii lor, oameni viteji, o sută douăzeci şi opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor.
15 Din leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, fiul lui Buni,
16 Şabetai şi Iozabad, însărcinaţi cu treburile* de afară ale Casei lui Dumnezeu şi făcând parte din căpeteniile leviţilor;
17 Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, şi Bacbuchia, al doilea din fraţii săi, şi Abda, fiul lui Şamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.
18 Toţi leviţii din cetatea* sfântă erau două sute optzeci şi patru.
19 Şi uşierii: Acub, Talmon şi fraţii lor, păzitorii porţilor, o sută şaptezeci şi doi.
20 Cealaltă parte din Israel, din preoţi şi din leviţi s-a aşezat în toate cetăţile lui Iuda, fiecare în moşia lui.
21 Slujitorii* Templului s-au aşezat pe deal şi aveau de căpetenii pe Ţiha şi Ghişpa.
22 Căpetenia leviţilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Haşabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreţii însărcinaţi cu slujba Casei lui Dumnezeu,
23 căci era o poruncă* a împăratului cu privire la cântăreţi şi li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi.
24 Petahia, fiul lui Meşezabeel, din fiii lui Zerah*, fiul lui Iuda, era dregătorul** împăratului pentru toate treburile poporului.
25 Cât despre sate şi câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au aşezat la Chiriat-Arba* şi în locurile care ţin de el, la Dibon şi în locurile care ţin de el, Iecabţeel şi în satele care ţin de el,
26 la Ieşua, la Molada, la Bet-Palet,
27 la Haţar-Şual, la Beer-Şeba şi în locurile care ţin de ea,
28 la Ţiclag, la Mecona şi în locurile care ţin de ea,
29 la En-Rimon, la Ţoreea, la Iarmut,
30 la Zanoah, la Adulam şi în satele care ţin de el, la Lachis şi în ţinutul lui, la Azeca şi în locurile care ţin de el. S-au aşezat astfel de la Beer-Şeba până la valea lui Hinom.
31 Fiii lui Beniamin s-au aşezat de la Gheba la Micmaş, la Aia, la Betel şi în locurile care ţin de el,
32 la Anatot, la Nob, la Hanania,
33 la Haţor, la Rama, la Ghitaim,
34 la Hadid, la Ţeboim, la Nebalat,
35 la Lod şi la Ono, valea* lucrătorilor.
36 Au fost unii leviţi care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.
Capitolul 12
Numărătoarea preoţilor şi leviţilor
1 Iată preoţii* şi leviţii care s-au întors cu Zorobabel, fiul lui Şealtiel, şi cu Iosua: Seraia**, Ieremia, Ezra,
2 Amaria, Maluc, Hatuş,
3 Şecania, Rehum, Meremot,
4 Ido, Ghinetoi, Abia*,
5 Miiamin, Maadia, Bilga,
6 Şemaia, Ioiarib, Iedaia,
7 Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceştia au fost căpeteniile preoţilor şi ale fraţilor lor, pe vremea lui Iosua*.
8 Leviţi: Iosua, Binui, Cadmiel, Şerebia, Iuda, Matania, care cârmuia împreună cu fraţii săi cântarea* laudelor;
9 Bacbuchia şi Uni, care îşi împlineau slujbele lângă fraţii lor.
10 Iosua a născut pe Ioiachim, Ioiachim a născut pe Eliaşib, Eliaşib a născut pe Ioiada,
11 Ioiada a născut pe Ionatan şi Ionatan a născut pe Iadua.
12 Iată care erau pe vremea lui Ioiachim preoţii, capi de familii: pentru Seraia, Meraia; pentru Ieremia, Hanania;
13 pentru Ezra, Meşulam; pentru Amaria, Iohanan;
14 pentru Meluchi, Ionatan; pentru Şebania, Iosif;
15 pentru Harim, Adna; pentru Meraioat, Helcai;
16 pentru Ido, Zaharia; pentru Ghineton, Meşulam;
17 pentru Abia, Zicri; pentru Miniamin şi Moadia, Piltai;
18 pentru Bilga, Şamua; pentru Şemaia, Ionatan;
19 pentru Ioiarib, Matnai; pentru Iedaia, Uzi;
20 pentru Salai, Calai; pentru Amoc, Eber;
21 pentru Hilchia, Haşabia; pentru Iedaia, Netaneel.
22 Pe vremea lui Eliaşib, lui Ioiada, lui Iohanan şi lui Iadua, leviţii, capi de familii, şi preoţii, au fost scrişi sub domnia lui Darius, Persanul.
23 Fiii lui Levi, capi de familii, au fost scrişi în Cartea* Cronicilor până pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliaşib.
24 Căpeteniile leviţilor, Haşabia, Şerebia şi Iosua, fiul lui Cadmiel, şi fraţii lor împreună cu ei, stând unii în faţa* altora, erau însărcinaţi să mărească şi să laude pe Domnul, după rânduiala** lui David, omul lui Dumnezeu.
25 Matania, Bacbuchia, Obadia, Meşulam, Talmon şi Acub, uşieri, făceau de strajă la cămările de la porţi.
26 Ei trăiau pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi pe vremea lui Neemia, dregătorul*, şi pe vremea preotului şi cărturarului** Ezra.
Sfinţirea zidurilor
27 La sfinţirea* zidurilor Ierusalimului, au chemat pe leviţi din toate locurile în care locuiau şi i-au adus la Ierusalim, ca să prăznuiască sfinţirea şi sărbătoarea cu laude** şi cântări, în sunet de chimvale, alăute şi harpe.
28 Fiii cântăreţilor s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor Templului,
29 din Bet-Ghilgal şi din ţinutul Ghebei şi din Azmavet, căci cântăreţii îşi zidiseră sate împrejurul Ierusalimului.
30 Preoţii şi leviţii s-au curăţit şi au curăţit şi pe popor, porţile şi zidul.
31 Am suit pe zid pe căpeteniile lui Iuda şi am făcut două coruri mari. Cel dintâi a pornit pe partea* dreaptă a zidului, spre** Poarta Gunoiului.
32 În urma acestui cor mergeau Hosea şi jumătate din căpeteniile lui Iuda,
33 Azaria, Ezra, Meşulam,
34 Iuda, Beniamin, Şemaia şi Ieremia,
35 unii din fiii preoţilor cu trâmbiţe*, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Şemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf,
36 şi fraţii săi, Şemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, Iuda şi Hanani, cu instrumentele* de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu. Cărturarul Ezra era în fruntea lor.
37 La Poarta* Izvorului, s-au suit drept înainte pe treptele** cetăţii lui David, pe ridicătura zidului, deasupra casei lui David, până la Poarta† Apelor, spre răsărit.
38 Al doilea cor* a pornit spre stânga. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor, pe zid. Trecând pe deasupra Turnului** Cuptoarelor, au mers până la zidul† cel lat;
39 apoi pe deasupra* porţii lui Efraim, pe deasupra porţii** celei vechi, pe deasupra Porţii† Peştilor, pe deasupra turnului†† lui Hananeel şi pe deasupra turnului Mea, până la Poarta*† Oilor. Şi s-au oprit la poarta†* temniţei.
40 Cele două coruri s-au oprit în Casa lui Dumnezeu, şi tot aşa şi eu şi dregătorii care erau cu mine,
41 şi preoţii Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania, cu trâmbiţe,
42 şi Maaseia, Şemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam şi Ezer. Cântăreţii şi-au înălţat glasul, cârmuiţi de Izrahia.
43 În* ziua aceea s-au adus multe jertfe şi a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau şi femeile şi copiii, şi strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe.
Aşezarea dregătorilor Templului
44 În ziua aceea, s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele dintâi roade şi zeciuieli. Ei au fost însărcinaţi să adune în ele, din ţinutul cetăţilor, părţile hotărâte de Lege preoţilor şi leviţilor. Căci Iuda se bucura că preoţii şi leviţii erau la locul lor,
45 păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu şi a curăţirilor. Cântăreţii şi uşierii îşi împlineau şi ei slujbele după rânduiala lui David şi a fiului său Solomon.
46 Căci odinioară, pe vremea lui David şi* lui Asaf, erau căpetenii peste cântăreţi şi cântări de laudă şi de mulţumire în cinstea lui Dumnezeu.
47 Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel şi Neemia părţile cuvenite cântăreţilor şi uşierilor, zi de zi; au dat* leviţilor lucrurile sfinţite, iar leviţii** au dat fiilor lui Aaron lucrurile sfinţite cuvenite lor.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: