Poiema Iubirii: Dragostea Lui este steagul fluturat peste noi, in cintari si versete biblice

Sweet-love-songs

1 Ioan 4:10
Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne -a iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

Cintari:

 1. Poiema Iubirii – Lacrimioara Asandoaie
 2. Iubirea Eterna – Paradis
 3. Acel ce va Birui – Daniel Aschilean
 4. Pune-ma ca o Pecete – Fratii Sfara
 5. Am pus o Pecete – Nicu Wagner
 6. Daca Dragoste nu as Avea – Raul si Raluca Ursan
 7. Cintec de Dragoste – Virginia

photo credit jianzhan589.net

Romani 5:8 8Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.
Ioan 13:34-35 Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. 
35Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sînteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.„
Ioan 15:12-1312Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v’am iubit Eu. 13Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.
Galateni 5:22 22Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
Romani 13:8 8 Să nu datoraţi nimănui nimic, decît să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea.
1 Tesaloniceni 4:9 9Cît despre dragostea frăţească, n’aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţăţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii,
1 Petru 1:22 22 Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevar, v-ati curatit sufletele prin Duhul, ca sa aveti o dragoste de frati neprefacuta, iubiti-va cu caldura unii pe altii, din toata inima;
Ioan 15:5 5Eu sînt Viţa, voi sînteţi mlădiţele. Cine rămîne în Mine, şi în cine rămîn Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

Poiema iubirii – Lacrimioara Asandoaie

1 Corinteni 13

1Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n’aş avea dragoste, sînt o aramă sunătoare sau un chimval zîngănitor.
2Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încît să mut şi munţii, şi n’aş avea dragoste, nu sînt nimic.
3Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n’aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
4Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mîndrie,
5nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu se gîndeşte la rău,
6nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr,
7acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.
8Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfîrşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfîrşit.
9Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte;
10dar cînd va veni ce este desăvîrşit, acest ,,în parte„ se va sfîrşi.
11Cînd eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gîndeam ca un copil; cînd m’am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
12Acum, vedem ca într’o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
13Acum dar rămîn aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

1 Ioan 3:11, 23 11Căci vestirea, pe care aţi auzit -o dela început, este aceasta: să ne iubim unii pe alţii; 23Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne -a poruncit El.
1 Ioan 4:11-12 11Prea iubiţilor, dacă astfel ne -a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii. 12Nimeni n’a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămîne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvîrşită în noi.

Iubirea eterna – Paradis

Apocalipsa 2:1 – 7
1Îngerului Bisericii din Efes scrie -i: ,,Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mîna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: 2,,Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sînt apostoli şi nu sînt, şi i-ai găsit mincinoşi. 3Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, şi că n-ai obosit.
4Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintîi.
5Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintîi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti. 6Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele Nicolaiţilor, pe cari şi Eu le urăsc. 7Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ,,Celui ce va birui, îi voi da să mănînce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.„

Intoarce-te la dragostea dintai – Daniel Aschilean

Cintarea Cintarilor

2:8,11,12 Aud glasul prea iubitului meu! Iată -l că vine, sărind peste munţi, săltînd pe dealuri.
11Căci iată că a trecut iarna; a încetat ploaia, şi s’a dus.
12Se arată florile pe cîmp, a venit vremea cîntării, şi se aude glasul turturicii în cîmpiile noastre.

8:6-7. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău; căci dragostea este tare ca moartea, şi gelozia este neînduplecată ca locuinţa morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. 7Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, şi rîurile n’ar putea s’o înece; de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n’ar avea de cît dispreţ.

Pune-ma ca o pecete pe inima ta
si Cuvintul Meu sa-ti fie zilnic hrana ta

1 Ioan 4:10
Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne -a iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

Am pus o pecete – Nicu Wagner

Matei 5:43-47 

Aţi auzit că s’a zis: ,,Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.„
44Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru ceice vă asupresc şi vă prigonesc,
45ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
46Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?
47Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobicinuit faceţi? Oare păgînii nu fac la fel?

Caci daca Dragoste nu as avea
Raul si Raluca Ursan

Efeseni 3:16-19
16şi -L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru,
17aşa încît Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, avînd rădăcina şi temelia pusă în dragoste,
18să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adîncimea şi înălţimea;
19şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
1 Tesaloniceni 3:12
Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi 13ca să vi se întărească inimile, şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.

Virginia – Cintec de Dragoste

Beniamin Fărăgău – Aleși prin sfințire si Sfințirea prin suferință (Conferinta Sfânt Oradea)

 Beniamin Faragau Sfant

Aleși prin sfințire

Nu stiu de ce ati ales subiectul sfintirii. Cred ca e cel mai greu subiect  pentru tinerii din ziua de astazi si eu nu vreau sa va spun multe lucruri, dar ascultand cantarile voastre, am vazut ca ati vorbit despre doua lucruri: In primul rand despre sfintenia lui Dumnezeu si majoritatea cantarilor au fost despre EL- El este sfant. Dar in ultima cantare, practic, ati intregit imaginea cand ati spus ‘Fiti si voi sfinti – in toata viata noastra’. Aceasta este porunca lui Dumnezeu, „Fiti sfinti, ca Eu sunt sfant.”

Cand Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat dupa chipul si asemanarea Sa. Dumnezeu a zis, „Sa facem om dupa chipul nostru, dupa asemanarea noastra. Acum, Biblia spune ca Dumnezeul nostru e nevazut, Biblia spune ca Dumnezeu este dragoste. Niciunul dintre noi nu L-am vazut pe Dumnezeu. Nu poate un om sa-L vada, sa traiasca, spune Scriptura. De aceea, intrebarea este: Ce e aceea, sa fi creat dupa chipul lui Dumnezeu? Imaginati-va un om inaintea voastra si sunt trei coordonate esentiale pe care cred ca trebuie sa le asez in dreptul  chipului lui Dumnezeu:

 1. Nevoia de Dumnezeu (sau relatia cu Dumnezeu)
 2. Nevoia de semnificatie (sau relatia cu mine insumi)
 3. Nevoia de comuniune (sau relatia cu semenii)

„Care este cea mai mare porunca?” l-a intrebat odata un carturar pe Domnul Isus.  Si El a zis, „Sa-L iubesti pe Domnul Dumnezeul Tau, cu toata inima ta, cu tot cugetul tau, cu toata puterea ta, si pe aproapele tau  ca pe tine insuti. Observati, in lege, practic Dumnezeu intareste principiul creatiei: Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul Tau, si pe aproapele tau, ca pe tine insuti. De aicea deriva  cele 3 relatii fundamentale sau cele trei nevoi fundamentale. In 2 Petru 1:3 ni se spune ca: Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui Ce ne-a chemat prin slava şi virtutea Lui. Dragii mei, relatia cu Dumnezeu este prioritara. Omul se face sau se desface, plecand de la relatia cu Dumnezeu. Cand ma instrainez de Dumnezeu, cand Il pierd pe Dumnezeu, ma pierd pe mine insumi si pierd toate relatiile. Si daca sunt probleme in viata mea si sunt probleme in jurul meu, este din pricina relatiei mele cu Dumnezeu, care nu functioneaza. A fi sfant inseamna a fi pus deoparte pentru Domnul.

Acum, ca sa-L cunosc pe un Dumnezeu nevazut, eu nu pot urca la El. El este dincolo, El este transcendent. Dar El a coborat spre noi, a coborat spre fiecare dintre noi pe cateva mijloace:

 1. In primul rand e in constiinta noastra. Pavel spune in Romani: Ce se poate cunoaste despre Dumnezeu, le este descoperit in ei, caci le-a fost aratat de Dumnezeu.
 2. Dar apoi este descoperit in jurul nostru, in toata creatia lui Dumnezeu. In adevar, insusirile Lui nevazute, puterea Lui vesnica, Dumnezeirea Lui se vede lamurit cand te uiti cu bagare de seama la lucrurile facute de El. Asa ca nu se pt dezvinovati.
 3. Apoi, Dumnezeu se descopera pe Sine in felul in care guverneaza istoria. Noi am cantat: Esti Stapan pe-ntregul pamant. Este stapan in intreaga istorie. Dragii mei, El ridica si El coboara civilizatii si popoare. Cu alte cuvinte, istoria este in palma lui Dumnezeu. Daca cititi cartea Isaia, Isaia vorbeste despre un Dumnezeu care poate prevedea lucrurile, poate face sa se intample lucrurile.
 4. In al patrulea rand, Domnul Isus Hristos este chipul adevaratului Dumnezeu. Cand Filip spune, „Aratani-L pe Tatal si ne va fi deajuns.” Domnul Isus spune, „Cine M-a vazut pe Mine L-a vazut pe Tatal. „Cum zici tu, dar, Filipe, ‘Aratani-L pe Tatal?’ De atata vreme sunt cu voi si nu M-ati cunoscut?”
 5. Dar mijlocul special, daca vreti, sau primar, cea mai importanta sursa a revelatiei este Scriptura. Domnul Isus Hristos, vorbind la Sarbatoarea Corturilor cu Fariseii, le spune, „Cercetati Scripturile socotind ca din ele aveti viata vesnica. Dar, tocmai ele vorbesc despre Mine.” Toata Scriptura ni-L prezinta pe Domnul Isus. Si nu la intamplare spune El, „Si viata vesnica este aceasta, „Sa te cunoasca pe Tine, singurul Dumnezeu adevarat si pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.”

Dar Scriptura este complicata si grea, mai ales pentru voi. Traiti zile in care se citeste Biblia din ce in ce mai putin. Mintea noastra este formatata doar pentru reclame, daca-i mai mult de 3 randuri, nu mai putem citi si nici retine. Ce sa faci cu carti, daca esti la scoala si trebuie sa dati examane, probabil ca mintea voastra incepe sa functioneze mai bine. Cand vii la Scriptura este un tom de 1000 de pagini, scris marunt, pe foita subtire. Ce sa faci cu ea? De unde sa o apuc? Dragii mei, uitati-va la imaginea din fata voastra, cum anume ma apropii de Scriptura.

Istoria Binecuvantarii 26 carti

1. Cunoaste-l pe Dumnezeu prin Biblie. In primul rand, Dumnezeu S-a revelat pe Sine in 66 de carti ale Scripturii. Eu numesc Scriptura: Gradina in care Dumnezeu si-a lasat urmele pasilor. Sau s-o pun intr-un termen mai sofisticat: Este spatiul sacru al revelarii de Sine a lui Dumnezeu. Pentru ca in biserica noastra lucram cu studentii de foarte multi ani, ei vin si pleaca. Si cum facultatile s-au redus la 3 ani, eventual mai ai un masterat de 2 ani si un doctorat de 3 sau 6 ani, si daca te mariti sau te insori ramai in Cluj for good. Si noi ne bucuram de toti ce vin de peste tot din tara. Avem o multime de Oradeni la noi, ne-am pus o intrebare simpla: Cum asezi baza cea mai larga, in timpul cel mai scurt, in cunoasterea lui Dumnezeu. Dragii mei, am incercat in viata mea de toate. Am predicat 3 ani de zile, in fiecare Duminica din cartea Galateni. Trei ani din Galateni, 6 capitole mici. Le citesti in 15-18 minute toata cartea. Pe urma, am predicat 3 ani din Coloseni. Ne-a prins revolutia, am vorbit din Coloseni si m-am oprit dupa 6 ani si am zis: Cate vieti imi trebuiesc sa ajung sa-L cunosc pe Dumnezeu? Si a trebuit sa schimb vitezele. Si pe urma am incercat sa le inghesui mai mult si mi-am dat seama ca nu poti lua prea putin pentru o carte.

Eu consider ca Scriptura este ca o iubita. Iti faci timp pentru ea, o cunosti. Nu? Nu. Eu am una de 38 de ani si inca n-am ajuns s-o cunosc. Am croit prin Scriptura o carare si acesta este programul Istoria Binecuvantarii. Avem 26 de carti care compun coloana vertebrala a Scripturii. Toate cartile-s importante, dar unele, de pilda sunt mai importante ca altele. Isaia e mai importanta ca Naum in revelarea Domnului Isus Hristos. Apoi, in fiecare an avem o panorama asupra Scripturii. Dar intalnirea noastra este cu o carte a Scripturii. Ce e foarte important la o prajitura e sa pui ce trebuie in ea, cat trebuie si in ce ordine trebuie. Prajiturile, sau painea coapta dupa reteta lui Dumnezeu sunt cartile din Biblie, nu versetele, dragii mei. Biblia nu a avut nici capitole, nici versete. A avut texte. Sunt scrisorile iubirii lui Dumnezeu, catre noi, mireasa lui Hristos. Si de aceea, daca vrei sa-L cunosti pe Dumnezeu, trebuie sa iei painea coapta dupa reteta Lui, cate o carte din Biblie. De-alungul vietii mele am constat ca sunt cateva principii pe care nu le mai negociez si pe care incerc sa le transmit celor din jurul meu. Daca vrei sa-L cunosti pe Dumnezeu trebuie sa ai ambitia sa-L cauti in toata Scriptura. In 80 de ore citesti Biblia de la un capat la celalalt.

2. In al doilea rand trebuie sa iei carti din Scriptura, nu deschizi Biblia la intamplare. Biblia nu este o magazie de materie prima din care-ti cumperi ce vrei si faci ce vrei cu ele. Biblia este sacra, te descalti in fata ei, ca in fata rugului aprins.

3. In al treilea rand trebuie sa asezi o baza Vechi Testamentala solida, pentru ca altfel, nu intelegi nimic din Noul Testament. N-ai decat cuvintele, dar concepturile, greutatea, implinirea profetiilor, promisiunilor Nou Testamentale. (din primele 15 minute, mai sunt 2 ore din mesaj)

Sfânt? – OraDeo 9  www.oradeo.ro VIDEO by Conferința Oradeo

Sfinți prin suferință

Beniamin Faragau

Cati dintre noi suntem gata sa platim pretul sfinteniei? Toti ne-am bucura de bucuria ei, de placerea sfinteniei, dar nu ne prea intereseaza durerea si suferinta sfinteniei. Despre asta as vrea sa vorbesc in seara aceasta: Sfintirea prin suferinta. Dimineata, am vazut ca am fost alesi prin sfintirea  lucrata de Duhul Sfant. N-am fost alesi la sfintire, ci am fost alesi prin sfintire. Si asta inseamna ca sfintirea este obligatorie. Practic, sfintirea este modelarea prin care Dumnezeu, prin toti cei chemati, ii alege pe cei alesi. Cu alte cuvinte, daca nu urmaresti pacea si sfintirea nu vei vedea pe Dumnezeu. Mi-am pus apoi o intrebare, am interpretat corect primele doua versete si vresetele 3-9 ne-au vorbit despre o mantuire ca sfarsit al credintei. Am fost nascuti din nou prin invierea lui Hristos din morti, dar vom fi mantuiti doar daca credinta noastra ramane in picioare in modelul sfintirii, in cuptorul suferintei. Despre asta as vrea sa vorbesc in seara aceasta, despre sfintirea prin suferinta.

Daca va uitati la imaginea care urmeaza, tineti minte si duceti cu voi imaginea aceasta, Dumnezeu nu ne-a ales mai intai ca sa ne sfinteasca mai apoi. Ci ne sfinteste mai intai ca sa aleaga pe cei care doresc sfintirea cu toata inima lor si care platesc pretul sfintirii. Cu alte cuvinte, alegerea noastra este la sfarsit de drum, nu la inceput de drum. Si uitati-va cum prezinta Pavel mantuirea in imaginea urmatoare. Mantuirea este un inceput de drum, o intrare pe poarta, este o alergare pe cale, si o ajungere la tinta. Noi am fost nascuti din nou la o nadejde vie, la o mostenire nestricacioasa, neintinata care nu se poate vesteji, dar ea este pastrata in ceruri pentru noi. Si sunt foarte multi care cad pe drum, foarte multi care intorc spatele lui Hristos, foarte multi care se intorc inapoi la lucrurile pe care le-au varsat, cum spune Petru in a doua epistola, la viata lor trecuta. Faptul ca am fost nascuti din nou prin invierea lui Isus Hristos din morti, nu inseamna ca suntem si mantuiti. Noi trebuie sa trecem prin procesul sfintirii si aici sunt toate durerile si ispitirile noastre. De aceea, in Evrei 12:14 spune, „Urmariti pacea cu toti, si sfintirea, fara de care nimeni nu va vedea pe Domnul.”

Sfintirea, deci, dragii mei, nu este optionala si nu este nici pe un covor rosu, presarat cu petale de trandafir. Sfintirea este dupa ce covorul s-a strans, petalele s-au vestejit, sunt doar spinii. Si eu cred ca asta este durerea sfintirii pe care nici unul dintre noi nu o poate evita. Sfintirea noastra este scopul lui Dumnezeu pentru noi, inca inainte de intemeierea lumii, in El, in Hristos. „Dumnezeu ne-a ales inainte de intemeierea lumii ca sa fim sfinti si fara prihana inaintea Lui.” Cu late cuvinte, cand Dumnezeu a intocmit in Sine insusi planurile Lui, El a stiut exact ce fel de oameni vrea sa primeasca in prezenta Lui. Si neprihanirea mea nu-i suficienta, dragii mei, am nevoie de neprihanirea Domnului Isus Hristos. Si de aceea, Scriptura spune, „Toti cei care v-ati botezat in Hristos, v-ati imbracat cu Hristos.” Doar sfintenia si neprihanirea Lui ne sunt suficiente.

Dar Dumnezeu a facut absolut totul ca sfintirea mea sa nu ramana doar pe acte, sa fie si o sfintire in fapte. De pilda, Dumnezeu L-a dat pe singurul Sau Fiu ca sa ne rascumpere, ca sa ne ierte, ca sa ne infieze, ca sa ne pecetluiasca cu Duhul Sfant. In Efeseni 1:13 spune, „Si dupa ce ati auzit Cuvantul adevarului, Evanghelia mantuirii voastre, ati crezut in El si ati fost pecetluiti cu Duhul Sfant, care fusese fagaduit si am fost pecetluiti cu Duhul Sfant pentru rascumpararea pe care Dumnezeu a pregatit-o pentru noi. Sfintirea o face Duhul Sfant cu o singura conditie: Sa nu-L intristezi si sa nu-L stingi. Dragii mei, Dumnezeu nu da buzna in vietile noastre, nu intra cu cizmele in vietile noastre, El sta la usa si bate, Il poti primi sau Il poti refuza. La fel lucreaza si Duhul Sfant in viata noastra. Poti sa spui: Nu, multumesc; n-am nevoie de lucrarea Ta. Nu doresc sa fiu sfintit. Imi place pacatul, ma pot balaci in el mai departe. La urma o sa vad ce o sa fie. Dragii mei, la urma va fi ceea ce Scriptura ne spune ca va fi: Dumnezeu va alege graul de neghina, pe unii de altii. Va separa oile de capre. Va spune celor de la dreapta Lui, „Venit,” celor de la stanga, „Plecati de la Mine.”

De unde stiu ca sunt in procesul sfintirii, sau pe calea sfintirii? Nu cred ca e suficient sa organizati o conferinta. Problemele incep dupa ce coboram de pe munte, dupa ce ne intoarcem la viata de zi cu zi, dupa ce ispitele bat la usa in viata noastra. Spuneam ca Dumnezeu asteapta de la noi o sfintire de fapte. O sfintire in fapte, nu in acte. O sfintire, dragii mei, in viata  de zi cu zi. Ascultai inca odata textul de dimineata: Dumnezeu, in prestiinta Lui, in atotstiinta Lui  ne-a ales prin sfintirea lucrata de Duhul Sfant  spre ascultare. Ascultarea nu-i o idee, nu-i o teorie. Ascultarea este in conformitate cu poruncile Lui Dumnezeu, in lucrurile mici si lucrurile mari. Iar daca ascultarea s-a frant, slavit sa fie Domnul pentru sangele jertfei de ispasire a Domnului Isus Hristos, pentru mijlocirea Lui de Mare Preot. Si Dumnezeu poate restaura relatia mea, poate continua in felul acesta sfintirea in viata mea. (Din primele 7 minute, mai sunt 47 de minute din mesaj)

POZE de la CONFERINTA

Photo credit Facebook At Biserica Penticostală Maranata.

Photo credit Facebook At Biserica Penticostală Maranata.

Photo credit Facebook At Biserica Penticostală Maranata.

Video of Francis Schaeffer’s workshop on „The Question of Apologetics” 1983 (70 minutes)

Francis Schaeffer workshop on „The Question of Apologetics”
L’Abri Conference, Atlanta, June, 1983
Recorded by Soundword Associates for L’Abri Fellowship

This 70 minute section is a lecture based on the chapter „The Question of Apologetics” from Francis Schaeffer’s book ‘The God Who Is There‘.

PHOTO credit Amazon.com Amazon’s description of the book:

In 2006, Christianity Today voted this title to be one of the top 50 books that have shaped evangelicals! For over thirty years The God Who Is There has been the landmark book that changed the way the church sees the world. In

Francis Schaeffer

Francis Schaeffer (Photo credit: Wikipedia)

Francis Schaeffer’s remarkable analysis, we learn where the clashing ideas about God, science, history and art came from and where they are going. Now this completely retypeset edition includes a new introduction by James W. Sire that places Schaeffer’s seminal work in the context of the intellectual turbulence of the early twenty-first century. More than ever, The God Who Is There demonstrates how historic Christianity can fearlessly confront the competing philosophies of the world. The God who has always been there continues to provide the anchor of truth and the power of love to meet the world’s deepest problems.

VIDEO by FrancisSchaefferStudies.org

Livius Percy: Erezii moderne – Martorii Lui Iehova

Martorii lui Iehova in Romania

Martorii lui Iehova pe judete Photo credit http://www.incont.ro

La nivel national sunt 49,820 membri ai acestei religii. Judetele top cu membri Martorii lui Iehova

 1. 6,981 Mures
 2. 5,960 Maramures
 3. 5,783 Cluj
 4. 3,841 Satu Mare
 5. 2,455 Brasov
 6. 2,389 Hunedoara
 7. 1,838 Salaj
 8. 1,794 Bucuresti
 9. 1,736 Alba
 10. 1,724 Harghita
 11. 1,616 Suceava
 12. 1,612 Bistrita Nasaud

bible magnifying glass

Livius Percy: Pe cei care aduc erezii nimicitoare, Domnul Isus ii numeste prooroci mincinosi, pentru ca ei pretind ca vorbesc din partea lui Dumnezeu, dar, de fapt mint si mesajul lor este o invatatura nebiblica, o invatatura distrugatoare. In aceasta emisiune Livius Percy se ocupa de una dintre cele mai mari erezii contemporane. care se raspandeste rapid in Europa rasariteana. Programul nu este menit sa fie un atac personal impotriva adeptilor acestei religii pseudocrestina, ci sunt un atac impotriva ereziei a invataturii nebiblice. Cunosc oameni care cred din sinceritate aceste erezii si cauta sa-si castige mantuirea prin faptele lor bune. Nu vreau sa pun la indoiala integritatea lor. Dar. nu pot trece cu vederea pericolul in care se afla, pentru ca ei sunt pe o cale gresita, care contrazice sfintele Scripturi. De aceea, vreau sa prezint raspunsul Bibliei la invataturile eretice aduse de acesti oameni. Veniti sa ne apropiem de Cuvantul lui Dumnezeu, sa-l citim, sa-l studiem, ca sa gasim raspunsuri la intrebarile dificile cu care suntem confruntati.

Matei 7:15-20

15 Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sînt nişte lupi răpitori. 16 Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mărăcini? 17 Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. 18 Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. 19 Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi aruncat în foc. 20 Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.

Martorii lui Iehova: Este o grupare foarte raspandita. In 100 de ani, au reusit sa ajunga la peste 2 1/2 milioane de membrii in toata lumea. Vreau doua lucruri:

 1. Sa vedem daca cel ce a originat lucrarea este un prooroc adevarat sau mincinos?
 2. Cum se compara invatatura lor cu invatatura Scripturii? Si, acolo unde sunt diferente, care este raspunsul Biblic la diferentele sau ereziile pe care le aduc ei?(10:00)

VIDEO by Daniel Husi

Darrell Bock and Dr. Gary Habermas discuss Bill O’Reilly’s book ‘Killing Jesus’ (video)

Bill O'Reilly at the World Affairs Council of ...

Bill O’Reilly  (Photo credit: Wikipedia)

In popular books and the media, Jesus continues to attract attention. Fox News host Bill O’Reilly builds on this fascination with his latest best-selling book Killing Jesus. What does O’Reilly present about the facts of Jesus’ life, death, burial, and resurrection?

John Ankerberg interviews his two guests: Dr. Darrell Bock, who is one of the leading historical Jesus scholars of the United States, and one of the foremost authorities in the world on the Gospel of Luke, and Senior Research Professor of the New Testament and Dallas Theological Seminary. One of the books O’Reilly recommended that we all read, and one he relied on for his writing is Dr. Bock’s book ‘Studying the historical Jesus- A Guide to Sources and Methods’.

The second guest is Dr. Gary Habermas, Distinguished Research Professor and Chair of Dept. of Philosophy and Theology at Liberty University, he holds a pHd from Michigan University and has authored, co-authored or edited  more than 60 books, including one of the key articles in the book ‘Jesus Under Fire’- another book Mr. O’ Reilly used and recommends we read. Dr. John Ankerberg, Darrel Bock and Gary Habermas examine the points raised in Killing Jesus. VIDEO by John Ankerberg (length 26 minutes)

David Platt – Heaven, Hell, & End Times (from Secret Church)

Platt David

Someone has uploaded this video file (only) from David Platt’s Secret Church message on the End Times. If more video should be uploaded from this event I will certainly post it on this blog promptly. Video length is 80 minutes. Message is from the Good Friday 2013 broadcast of Secret Church)

David Platt, in video:

In the middle of our busy lives, we desperately need to contemplate the eternal. So many things that we focus our lives on will not matter 10 years from now…. and this is where Scripture draws our attention to tonight. To what will matter 10 billion years from now. A W Tozer said, „Let no one apologize for the powerful emphasis Christianity lays upon the doctrine of the world to come. Right there lies its immense superiority to everything else within the whole sphere of human thought or experience. When Christ arose from death, and ascended into heaven, He established forever 3 important facts. Namely:

 1. That this world has been condemned to ultimate dissolution.
 2. That the human spirit persists beyond the grave, and
 3. That there is, indeed, a world to come.

The church is constantly being tempted to accept this world as her home, and sometimes she has listened to the blandishments of those who would woo her away and use her for their own ends. But, if she is wise, she will consider that she stands in the valley, between the mountain peaks of eternity past and eternity to come. The past is gone forever, and the present is passing as swift as the shadow in a sun dial of Ahaz. Even if the earth should continue a million years, not one of us could stay to enjoy it. We would do well to think of the long tomorrow.”

We need to listen with humility. The kind of things we’re contemplating tonight, we cannot afford to be wrong on. We don’t wanna live in a world of conjecture, when it comes to eternal realities, especially when we know what is certain. God’s word is the only foundation we can stand upon when we think about these things. Jesus said, „Heaven and earth will pass away, but My words will not pass away. What transcends this world? God’s word! So, tonight, let’s minimize the thoughts of man and magnify the truth of God. The purpose for al these quotes (from Tozer and from men and women of God) is purely to point us to the truth of God, to the word of God. From the first 6 1/2 minutes of the video. There are 74 more minutes remaining.

A few other points:

 • PEOPLE DO NOT GO TO HEAVEN AND COME BACK – All the books written about heaven are best sellers even though the buyers are evangelical born again Christians who should know that in Proverbs 30:4 it says: „Who has ascended to heaven and come down?
  Who has gathered the wind in his fists? Who has wrapped up the waters in a garment? Who has established all the ends of the earth? What is his name, and what is his son’s name? Surely you know!
   and in John 3:13 it says:  „No one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man”.  ALL 4 accounts of heaven in Scripture  are visions, not journeys taken by dead people. These visions are rare: 4 biblical authors had visions about heaven and wrote what they saw: Isaiah, Ezekiel, Paul, and John. All of them were prophetic experiences, not near death experiences. Not one person raised from the dead in the Old Testament, or the New Testament ever wrote down what he or she experienced in heaven, including Lazarus, who had a lot of time in the grave, for 4 days. Paul describes it as being caught up in heaven, but gives no details. He sums it up in 3 verses. These 4 authors agree in that their visions are all fixated on the glory of God, which defines heaven and illuminates everything there. They are overwhelmed, chagrined, petrified, and put to silence by the sheer majesty of God’s holiness. Notably missing from all the biblical accounts are the frivolous features and juvenille attractions that seem to dominate every account of heaven, currently on the best seller list. Why do we buy this stuff, when we have the word of God? Let’s minimize the thoughts of man; magnify, trust, let’s bank our lives and our understanding of the future on the truth of God. (11:00)

Secret Church – Session 13 Part 1from Dr. David Platt’s Heaven, Hell, & End Times from STBC Videos on Vimeo.

MORE David Platt Video SERMONS here

Rodica Volintiru – ESTE VREMEA POSTULUI SI A RUGACIUNILOR FIERBINTI

Rodica Volintiru are un website aici:

http://rodicavolintiru.wordpress.com

NOUA CARTE de la Rodica Volintiru: 

Cunoaşterea frumuseţii lui Dumnezeu – prin post şi rugăciune

se poate comanda prin email la adresa roda4jesus@yahoo.ca

Rodica Volintiru carte

Photo credit Agnus Dei

Comanda cartea prin email de la Rodica Volintiru – roda4jesus@yahoo.ca

Rodica Volintiru despre carte la Conferinta Femeilor Mamaia 2013:

Prima tara, pentru ca locuim in Canada de 20 de ani, la care Domnul ne-a adus sa misionam a fost in Romania, pentru femei, pentru tineret, in puscarii, pe strada- nu conteaza, nu avem limite. Oriunde Dumnezeu are un plan pentru noi, noi mergem si vrem sa-L vestim pe Hristos, vrem sa plangem cu cei ce plang, vrem sa intarim, sa incurajam. Si faptul ca suntem aici e harul Domnului si multumesc Domnului si sorei Ligia pentru aceasta. E adevarat ca de 7 ani de zile, Domnul mi-a spus foarte clar sa ma apuc sa scriu o carte, pentru Romania intai. Dar au trebuit sa treaca ani de experienta, ani de cercetare, de zdrobire ca sa am ce sa scriu. In acest timp am primit 7 cuvinte profetice. Acesta este al saptelea an de misiune. Sapte inseamna un numar desavarsit. Inseamna complet, in care Domnul vrea sa duca ceva mai mult si sapte mai inseamna odihna. Trebuie sa intram in odihna Domnului. Asta nu inseamna pasivitate, ca te culci. Nu. Asa cum a vorbit si Tatiana si sora Mimi, intram intr-o totala incredere  ca noi stim cine suntem in Hristos. Acea incredere te duce intr-o odihna. Si aceasta odihna te duce la o manifestare. Adica, vei vedea ceea ce tu te-ai rugat.

Vreau sa spun ceva despre carte. Se numeste: Cunoasterea frumusetii lui Dumnezeu prin post si rugaciune. Dupa cum stiti si unele dintre dumneavoastra, Dumnezeu m-a chemat la o viata mai pusa deoparte pentru El, in mai multe zile de post si rugaciune. Nu este o lauda, ci doar vreau sa-L onorez pe Domnul, ca El mi-a dat acest har sa postesc de la o zi pana la 40 de zile, si cel mai mult pentru Romania. Un sacrificiu pentru dragostea care o am pentru El, si tot El a pus-o in viata mea. M-a pus sa sacrific pentru Romania, pentru dumneavoastra, pentru tot ce exista in tara aceasta. Jumatate este mult din marturia mea, intalnirile mele cu Domnul, care poate niciodata nu le-am explicat atat de profund si adanc. Cand intr-adevar am avut o intalnire reala cu Dumnezeu, cand El a pus puterea aia si pasiunea in inima mea, un foc care arde, nu e al meu- n-am cu ce sa ma laud, dar, de-acuma au inceput primele inceputuri, cum m-a chemat Domnul in misiune, cum Dumnezeu a facut miracole in viata noastra de vindecare si cu copiii. Comanda cartea: prin email la roda4jesus@yahoo.ca (emailul sorei Rodica Volintiru) VIDEO by hearthofprayer

Introducerea Cartii la Conferinta Femeilor Mamaia 2013

~~~~~~~

Rodica VolintiruAvem marea bucurie sa va anuntam ca vom posta in mod regulat articole din partea sorei Rodica Volintiru aici pe blogul nostru. Rodica este o mare binecuvantare pentru credinciosii de pretutindeni, cei care am intalnit-o si am avut prilejul de a asculta mesajele ei din partea Domnului am fost inprospatati, incurajati si ne-am legat inima strans de ea. Va invit sa vizionati cateva fisiere video de la linkurile sub articol care va vor zidi enorm de mult. Pe curand speram sa avem si filmarea de la unul dintre mesajele sorei Rodica din vizita ei in Chicago. Rugati-va pentru sora Rodica, pentru ungere, pentru ‘boldness’ si pentru protectie in calatoriile ei prin Romania, Africa, prin inchisori si oriunde o va conduce Domnul impreuna cu sotul ei Marian si copilasii lor. Pentru easy access postarilor care vor urma, am adaugat un widget cu aceasta poza in partea dreapta a blogului. Faceti click pe poza sorei Rodica si veti intra la pagina dansei, la care vom adauga fiecare articol (sau video) care se va posta.

ESTE VREMEA POSTULUI SI A RUGACIUNILOR FIERBINTI

Am citit despre multi giganti ai credintei care au postit si s-au rugat cu zilele in agonie si travaliu spiritual, pentru lumea pierduta si necajita. Si Domnul a facut mari minuni datorita sacrificiilor lor si a rugaciunilor neancetate si fierbinti. Unde mai sunt astfel de persoane si astazi? De ce sunt asa de rari? Cine ne-a furat aceasta dragoste si totala predare pentru cauza lui Hristos?

Aud mereu cuvintele Domnului; “PE CINE SA TRIMET?” Cand l-am auzit pe Domnul prima data , spunandu-mi aceste cuvinte, dupa ce m-a umplut cu iubirea Lui, am simtit o putere divina insotita de suferinta si dragoste ,care mi-a inundat toata fiinta…Am cazut cu fata la pamant intr-o agonie adanca pentru sufletele chinuite de cel rau, disperate si nemantuite… In acele clipe, toate dorintele firii, ale vietii, s-au stins, confortul si starea de a fi un crestin normal, s-au topit, si am simtit ca ma scufund intr-o alta lume pe care n-o cunoscusem pana atunci ,si care trebuie sa o ajut…era lumea pierduta, disperata, fara un Mantuitor, fara speranta, fara bucurie, fara rugaciune, in care era doar suferinta si durere, iar cel rau doar chinuia faptura mainii lui Dumnezeu.

Am inceput sa plang , dar un plans disperat, in agonie si cu travaliu ca in durerile nasterii…Numai cine a ajuns aici poate intelege ce scriu eu acum. Daca nu intelegi, nu te grabi sa judeci sau sa treci mai departe, ci cere-I Domnului Isus sa-ti dea Duhul Sau de mijlocire, ca sa vedem sufletele ca se intorc la Domnul…(Si acum cand scriu, retraiesc aceeste momente de durere si scriu cu lacrimi sfinte, caci stiu, simt ca Domnul Isus sta la dreapta Tatalui si mijloceste pentru noi.) De ce a intrebat Domnul pe Isaia “PE CINE SA TRIMET ,CINE VA MERGE PENTRU NOI ?” (Isaia 6;8)

Poate o sa spui, caci era vorba de venirea Domnului Isus. Da, El a venit ca sa ne mantuiasca si sa ne dea o viata din belsug, dar acum Domnul ne-a dat noua aceata porunca; “Duceti-va”…Si “Cum va auzi ei fara propovaduitor?” Numai Relatia noastra intima si de dragoste cu Mantuitorul, ne duce unde si cand Domnul ne spune, ne sacrificam pe noi insine, confortul, banii, familia, renumele, reputatia chiar, numai de dragul Domnului si a voiei Sale. In aceasta chemare pe care mi-a dat-o Domnul, intotdeauna am dorit ca sa am cat mai mult timp cu El personal mai inainte de toate.

De multe ori in orele adanci de lupta si rugaciune intima cu Domnul, nu doream nici prietenii , nici chiar familia ca sa se interpuna intre mine si Dumnezeu. Atat de dulce, de puternica, de vitala, si de necesara este partasia cu EL…

Orice crestin, care nu petrece CEL PUTIN O ORA IN RUGACIUNE ZILNIC, cu Dumnezeu in timpul lui devotional, este un crestin slab si slaba ii este si credinta si dragostea si puterea…”O ORA NU ATI FOST IN STARE CA SA VA RUGATI IMPREUNA CU MINE ???” ne spune si noua astazi Domnul Isus. Alege astazi, daca vrei ca sa experimentezi dimensiunile lui Dumnezeu, sa dai TOTUL la o parte, chiar prieteni (care pot fi o piedica in calea relatiei tale cu Domnul ), servici, bani, orice, ca sa poti avea o relatie de dragoste cu Creatorul si Mantuitorul tau. Acum esti pus la un TEST mare. Si simt ca sa scriu aceste cuvinte din partea Domnului, pentru tine care citesti acum.

Care este prioritatea ta numarul 1? De ce nu ai timp ca sa petreci mai mult cu Dumnezeu in rugaciune ? Care iti sunt piedicile ? Nu crezi ca se pot da la o parte ?Ce te tine ca sa nu renunti la ele (piedici)? Care iti sunt piedicile ? Cine are mai multa importanta pentru tine, decat RELATIA TA CU DUMNEZEU? Cine te-a impotmolit asa de rau incat traiesti o viata fara rugaciune si esti victima in loc sa fii un invingator ? Chiar Acum , ne spune Domnul Dumnezeu; „LEPADATI tot ce nu-i din Mine, ARUNCATI asupra Mea toate ingrijorarile, ALERGATI inaintea Mea, caci Eu va astept de multa vreme ca sa va binecuvintez cu plinatatea bucuriei si a dragostei Mele. Va astept ca sa fiti lucratori impreuna cu Mine, pentru inaintarea imparatiei Mele.

Esti tu gata sa lasi totul pentru Mine ? Esti tu gata sa risci totul de dragul Meu si sa mergi unde Eu te trimet ? Ai tu incredere in Cuvantul Meu, care iti va purta de grija ? Numai acelora care pasesc prin Credinta,le voi deschide ochii ca sa vada minunile Mele si sa se bucure de ele.Cu cat este sacrificiul mai mare, cu atat bucuria si victoria vor fi mai mari. Tot ceea ce va tine astazi, intr-o zi va arde, tot ceea ce voi strangeti astazi, vor fi nimicite intr-o zi, ceea ce voi tineti ascunse in inima, va SEACA viata de putere in rugaciune, si va fura binecuvantarile, pacea si bucuria Mea. De aceea copiii Mei, zice Domnul, veniti la Mine toti cei truditi si impovorati si Eu va voi da odihna …”

Articole/Video asemanatoare

 

Rodica – Despre Post si Rugaciune

AlfaOmegaTV

Rodica si Marian Volintiru

la CredoTV august 2013

Rodica si Marian VolintiruPoza din video Credo TV (Vezi interviul video mai jos)

Rodica Baciu cu Marian si Rodica Volintiru la emisiunea Pentru noi, femeile. VIDEO by Credo TV Urmeaza cateva puncte din interviu, din prima parte (primele 20 de minute):

Marian:

Filipeni 4:8 Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. Acesta este versetul nostru, care l-am primit cand ne-am casatorit. Pentru multi ani l-am uitat, dar de un an in urma, acesta m-a marcat si la acesta ma gandesc tot timpul. Dimineata cand ma scol, ma gandesc: In aceasta zi vreau sa adaug valoare cuiva. Daca noi, ca si crestini, ne-am gandi mai mult la lucrurile bune, de valoare, in jurul nostru, nu conteaza ca sunt crestini sau necrestini, noi am putea sa schimbam chiar o natiune, schimbam atmosfera in jurul nostru.

 • Noi ne rugam de multe ori si facem rugaciuni sincere si dupa voia lui Dumnezeu, dar de multe ori nu asteptam raspunsul sau nu credem ca o sa se intample, sau o sa vina raspunsul. M-am rugat de multe ori si am zis, „Doamne, foloseste-ma pentru slava Ta. Sunt aici, la dispozitia Ta,” este o cantare frumoasa si multi o canta si la momentul in care Dumnezeu te cheama spui, „Oh, nu eu, ca nu am calitati, daruri.” Si gasim tot felul de scuze. Dumnezeu vrea o inima sa fie intreaga a Lui ca sa poata sa o foloseasca. Ceea ce multi nu au inteles, vor sa se pregateasca dinainte sa se potriveasca cu planul Lui. Dumnezeu spune, „Vino asa cum esti si te pregatesc eu.” Bineinteles, foloseste (si) scoli si tot.
 • In momentul cand am ajuns in Canada, am avut aceste cereri si nu m-am uitat dupa bogatii, sa imi fac. Desi, sunt bune si acelea sa le ai. Dar, nu acesta a fost scopul meu. Am vrut sa am o familie, sa fiu un crestin cum Domnul ma vrea si sa pot sa ajut pe cei saraci, pentru ca (ca o mica paranteza) cand am fost de 7-8 ani am stat un an de zile la orfelinat si inca mai simt si durerea pentru orfani. Si cred ca Dumnezeu a ingaduit acel moment in viata mea pentru ca sa-i inteleg pe cei orfani. Dumnezeu ingaduie anumite lucruri in viata noastra ca sa putem sa intelegem pe altii si ca sa putem lucra pentru inaintarea imparatiei Domnului.
 • Domnul a vorbit sotiei mele, (care) a primit aceasta viziune a merge inapoi in Romania, eu personal, avand o viata mai usoara de familie (intri intr-o zona de confort din care iti este foarte greu sa iesi) si am zis, „Noi ajutam in Romania oricum. Trimitem, ne rugam, orice…. dar, nu sa mergem noi, pentru ca am fost odata in 1999 si am zis ‘Nu e locul nostru aici, nu mai avem ce cauta. Copiii s-au nascut acolo, alta cultura….'” Dar, in 2006, cand Dumnezeu a vorbit sotiei mele, si aici am zis, „Doamne, de ce nu-mi vorbesti mie, ca eu sunt barbat.” Domnul alege sa vorbeasca cui vrea si cand vrea. Am inteles ca Dumnezeu mi-a ascultat rugaciunea (mea) si mi-a dat ajutorul potrivit, ca sa se implineasca ceea ce eu cerusem, de fapt. Multumesc Domnului, ca uitanduma in urma mi-a dat mai mult decat I-am cerut. (17:50)

Rodica:

Partea mea pentru femei este: Alege un singur lucru. Stai la picioarele Domnului ca si Maria. Cu cat ne apropiem de Domnul si cautam fata Lui, sa cautam sa-L cunaostem si sa-L iubim, viata noastra- a familiei, a bisericii, a societatii, se poate schimba prin noi. Deci, asta sa alegem, partea cea mai buna, care nu ni se va lua. Si chiar si pentru femeile care au fost ranite, abuzate, pacatoase- sa fim ca femeia pacatoasa care realizeaza harul lui Dumnezeu care ne-a iertat si venim cu vasul de alabstru si-l varsam la picioarele Domnului, pentru ca-L iubim. Dragostea trebuie sa fie cheia pentru noi, pentru toti.

 • Cand am ajuns in Canada am inceput mai mult sa Il caut pe Dumnezeu. Am inceput mai mult sa citesc, sa studiez, as ascult predici. M-am implicat in foarte multe intalniri de rugaciune, conferinte, dar nu am avut nici un plan de a lucra pentru Dumnezeu. In mine ardea o foame si o sete dupa El. Am zis, „Doamne, eu vreau sa tecunosc. Doamne, eu vreau mai mult din Tine. Doamne, aceasta este pasiunea si dorinta care tot Tu ai pus-o in mine, dar am simtit ca am intrat in ea. Stiu ca toti avem… Dumnezeu a pus in fiecare pasiune dupa Dumnezeu, dorinta dupa Dumnezeu, de a-L cunaoste de a-L iubi, de a implini ceea ce spune Biblia. Dar nu ajungem poate la izvor. Sunt foarte multe bariere. Prin harul lui Dumnezeu, El mi-a dat harul de am ajuns exact in care sa doresc asa de mult pe Dumnezeu. Au fost cativa ani buni, pot sa zic 10 ani de zile de cautare, de alergare, de infometare, de prelucrare. In acelasi timp, de echipare, care nu stiam de ce. Pentru mine eram multumita ca in fiecare zi, Dumnezeu mi se descopera mai mult. In fiecare zi incepeam sa cunosc mai mult din El. In fiecare zi era mai multa foame. De abia asteptam rugaciunea, de abia asteptam sa merg la un grup de rugaciune, sau la o conferinta. Era pentru mine, ceva de a umple golul acela, golul acela care este in inima noastra a fiecaruia. SI cu cat ma apropiam de El simteam ca ceva se goleste. Domnul scotea multe lucruri din viata mea si ma umplea in acelasi timp. Pana in 2006, cand Dumnezeu m-a chemat, m-a umplut de o putere- mai mult, nu pot sa spun neaparat putere- pentru mine a fost un foc. A fost ceva divin, Dumnezeiesc, care mi-a umplut viata de dragoste si o pasiune pentru Dumnezeu. Nici nu am cuvinte sa explica cum a venit si a intrat acea putere in inima mea, in viata mea si m-a transformat radical, dupa 10 ani de cautare in care Dumnezeu mi-a dat de fiecare data. Si acea iubire m-a dus mai departe. Am inceput sa aud vocea Domnului. Am inceput sa inteleg mai mult lumea spirituala. Domnul mi-a aratat multe lucruri s auzind vocea Domnului, Dumnezeu m-a chemat la o viata de post . Sa postesc mai multe zile, 3 zile, 4 zile, 7 zile, 21, pana la 40 de zile. Deci, numai cu apa, in care nu mancam nimic, nici ziua, nici seara. E un har.
 • Dar, atunci in aceasta perioada, Dumnezeu mi-a vorbit ca voi ajunge inapoi in Romania, dar nu am stiut de ce. A fost moartea tatalui meu si a trebuit sa ajung in Romania pentru tatal meu. Dar, de fapt, nu asta a fost motivul. A fost a cel motiv de a intra din nou in atmosfera Romaneasca, sa simt din nou cu Romanii si sa vad realitatea poporului Roman. Nu ca sa fi fost eu cineva. Nu in nici un caz, ca n-am nimic cu ce s ama laud. Dar, deja prin acea prisma a iubirii si a focului dragostei lui Dumnezeu am inceput acuma sa vad Romania si lumea si nevoia , necesitatea si problemele care pot fi rezolvate tot la fel, venind la piciorul crucii Domnului si umplandu-ne cu acea iubire a lui Dumnezeu. Atunci am simtit pentru prima data, chiar pe 1 ianuarie 2007 povara Romaniei. Aia a fost de la Domnul, n-a fost a mea. Si am inceput sa sufar si sa plang si sa doresc cumva sa ajutam Romania. Si in primul rand, pentru ca asta era un mod de viata al meu, sa stau in post si rugaciune, sa mijlocesc foarte mult si am zis ca aceasta este cheia. Dar, dupa ce am postit 40 de zile, Domnul ne-a zis, „Pregatiti-va sa plecati in misiune.” Dumnezeu a deschis drumul ca sa motivam poporul Roman la o apropiere mai adanca de Domnul, pentru o trezire prin post si rugaciune si sunt mai multe cai prin care sa ne apropiem de Domnul si sa vedem trezire in tara noastra. (Din primele 20 de minute)

Partea 1-a

Partea 2-a

Partea 3-a

Partea 4-a

coming soon

Citeste articole scrise de Rodica Volintiru aici

http://rodicavolintiru.wordpress.com

Paul Washer – How to abide in Christ

Published on Nov 12, 2012 by 

The Lord continues to empty us in order to teach us to lay aside all self-reliance that we might cling to Christ alone.

Paul Washer – Man’s problem is that God is good

Paul Washer:

Tonight I want to talk to you about the Gospel of Jesus Christ. We live in an evangelicalism that has taken the Gospel of Jesus Christ and reduced it down to a few, tiny spiritual laws and principles. We have taken the glorious Gospel of our blessed God and reduced it down to something far less than an intellectual creed. We’ve made it into a cliche. There are countless individuals throughout the West, throughout the United States and Canada and many other parts of the world that have been infected by our teaching by individuals who believe themselves born again and they are not because of the type of Gospel that we preach in this land, that we have exported to other lands.

Many people today say that the West is hardened to the Gospel. What you need to understand is that the West is not so much hardened to the Gospel anymore than any nation has been hardened to the Gospel. The problem here in the west is not Gospel hardness, but Gospel ignorance. Most people in the west are ignorant about what the Gospel truly is. Most people sitting in the pew are ignorant as to what the Gospel truly is and the reason for that is that most of the men standing behind the pulpit  are ignorant about what the Gospel truly, truly is.

Tonight we’re going to take a look at what the Gospel of Jesus Christ really is and you will be wondering now, „Why did I choose to begin in the Book of Exodus?” Well, there’s a very important reason, because there’s something found here and then in another text to which I am going to take you  before I go to the main text explains the reason for the Gospel. Why do we need the Gospel of Jesus Christ? (Notes from the first 2 min 38. VIdeo length 1 hour and 39 minutes.

Published on Oct 23, 2012 by 

What is man’s greatest problem? It is that God is a just and good God and must punish evil. Yet in His mercy He has made a way in which sinners can stand just before Him through the righteousness of His Son, Jesus Christ.

Jesus Christ on the Infallibility of Scripture

photo source http://www.bible-researcher.com/isaiah-scroll

by Dr. David Livingston via http://www.answersingenesis.org

There is considerable debate these days concerning the inerrancy (infallibility) of Scripture. The authority of God’s Word is the main issue. But, if one yields to the authority of Jesus Christ (Yeshua HaMashiach), he must, in turn, yield to Christ’s view of the Scripture itself. Anyone and everyone who claims to be a Christian (a believer under the authority of Christ) must hold to the same view He did! What was it?

I. Negative aspects (an argument from silence—but a loud silence!)

Jesus never belittled Scripture (as some modern critics do), or set it aside (as the Jewish leaders of His day had done with their Oral Traditions), or criticized it (although He criticized those who misused it), or contradicted it (although He rejected many interpretations of it), or opposed it (although He sometimes was free or interpretive with it), nor spoke in any way as “higher” critics do of the Old Testament (Tanakh).

II. Christ’s use of Scripture

As Louis Gaussen has asserted, “We are not afraid to say it: when we hear the Son of God quote the Scriptures, every thing is said, in our view, on their divine inspiration—we need no further testimony. All the declarations of the Bible are, no doubt, equally divine; but this example of the Savior of the world has settled the question for us at once. This proof requires neither long nor learned researches; it is grasped by the hand of a child as powerfully as by that of a doctor. Should any doubt, then, assail your soul let it behold Him in the presence of the Scriptures!” He knew the Scriptures thoroughly, even to words and verb tenses. He obviously had either memorized vast portions or knew it instinctively: John 7:15. He believed every word of Scripture. All the prophecies concerning Himself were fulfilled, and He believed beforehand they would be. He believed the Old Testament was historical fact. This is very clear, even though from the Creation (cf. Genesis 2:24 and Matthew 19:45) onward, much of what He believed has long been under fire by critics, as being mere fiction. Some examples of historical facts:

 1. He believed the books were written by the men whose names they bear:
  • Moses wrote the Pentateuch (Torah): Matthew 19:78Mark 7:1012:26 (“Book of Moses”—the Torah); Luke 5:1416:29,3124:2744 (“Christ’s Canon”); John 1:175:45,467:19; (“The Law [Torah] was given by Moses; Grace and Truth came by Jesus Christ.”)5
  • Isaiah wrote “both” Isaiah’s: Mark 7:6–13John 12:37–41 [Ed. note: Liberals claim that Isaiah 40-66 was composed after the fall of Jerusalem by another writer they call “Deutero-Isaiah”. The only real “reason” for their claim is that a straightforward dating would mean that predictive prophecy was possible, and liberals have decreed a priorithat knowledge of the future is impossible (like miracles in general). Thus these portions must have been written after the events. However, there is nothing in the text itself to hint of a different author. See The Unity of Isaiah. In fact, even the Dead Sea Isaiah Scroll was a seamless unity. But as Dr Livingston said, since Jesus affirmed the unity of Isaiah, the deutero-Isaiah theory is just not an option for anyone calling himself a follower of Christ.]
  • Jonah wrote Jonah: Matthew 12:39–41
  • Daniel wrote Daniel: Matthew 24:15
 2. He believed the Old Testament was spoken by God Himself, or written by the Holy Spirit’s inspiration, even though the pen was held by men: Matthew 19:4522:31, 32, 43Mark 12:26Luke 20:37.
 3. He believed Scripture was more powerful than His miracles: Luke 16:2931.
 4. He actually quoted it in overthrowing Satan! The O.T. Scriptures were the arbiter in every dispute: Matthew 4Luke 16:2931.
 5. He quoted Scripture as the basis for his own teaching. His ethics were the same as what we find already written in Scripture: Matthew 7:1219:181922:40Mark 7:91310:19;12:2429–31Luke 18:20.
 6. He warned against replacing it with something else, or adding or subtracting from it. The Jewish leaders in His day had added to it with their Oral Traditions: Matthew 5:1715:1–9;22:29; (cf. Matthew 5:4344); Mark. 7:1–12. (Destroying faith in the Bible as God’s Word will open the door today to a “new” Tradition.)
 7. He will judge all men in the last day, as Messiah and King, on the basis of His infallible Word committed to writing by fallible men, guided by the infallible Holy Spirit: Matthew 25:31John 5:222712:48Romans 2:16.
 8. He made provision for the New Testament (B’rit Hadashah) by sending the Holy Spirit (theRuach HaKodesh). We must note that He Himself never wrote one word of Scripture although He is the Word of God Himself (the living Torah in flesh and blood, see John, chapter 1). He committed the task of all writing of the Word of God to fallible men—guided by the infallible Holy Spirit. The apostles” words had the same authority as Christ’s:Matthew 10:1415Luke 10:16John 13:2014:2215:262716:12–14.
 9. He not only was not jealous of the attention men paid to the Bible (denounced as “bibliolatry” by some), He reviled them for their ignorance of it: Matthew 22:29Mark 12:24.
 10. Nor did Jesus worship Scripture. He honored it—even though written by men.

The above leaves no room but to conclude that our Lord Jesus Christ considered the canon of Scripture as God’s Word, written by the hand of men.

Although some religious leaders profess to accept Scripture as “God’s Word,” their low view of “inspiration” belies the fact. They believe and teach that Scripture is, to a very significant degree, man’s word. Many of their statements are in essential disagreement with those of Jesus Christ. From the evidence of their books, we conclude that some Christian leaders are opposite to Christ in His regard for the authority, the inspiration, and the inerrancy of Scripture.

And now, the most important point.

III. Jesus Christ was subject to Scripture

Jesus obeyed the Word of God, not man. He was subject to it. If some leaders” view of inspiration were true, Jesus was subject to an errant, rather casually thrown-together “Word of Man.” Jesus would have been subject, then, to the will of man, not the will of God.

However, in all the details of His acts of redemption, Jesus was subject to Scripture as God’s Word. He obeyed it. It was His authority, the rule by which He lived. He came to do God’s will, not His own, and not man’s. Note how all of His life He did things because they were written—as if God had directly commanded. He fulfilled Old Testament prophecies about Himself. The passages are found all over the Old Testament. We cite here only a very few quoted in the New Testament: Matthew 11:1026:2453–56Mark 9:1213Luke 4:17–2118:31–3322:37;24:44–47.

He Himself is the Word of God. All the words from His lips were the Word of God. (John 3:34). If He had desired, He could have written a new set of rules and they would have been the Word of God. But, He did not. He followed without question the Bible already penned by men.

This is the sensible thing for every believer to do. May all who read this adopt Jesus” attitude and become subject both to Him as Living Word (living Torah) and to the Bible as the infallible, written Word of God.

The holy Scriptures . . . make you wise to accept God’s salvation (Hebrew Yeshua) by trusting in Christ Jesus (Hebrew Yeshua HaMashiach). The whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives; it straightens us out and helps us do what is right. It is God’s way of making us well prepared at every point, fully equipped to do good to everyone. – II Timothy, Chapter 3, Verses 15–17, Living Bible

(This paper is an excerpt from Dr Livingston’s M.A. Thesis titled, “A Critique of Dewey Beegle’s book titled: Inspiration of Scripture”. Copyright 2003 David Livingston, reproduced with permission.)

Dr Livingston’s website at: www.ancientdays.net.

New Page added – Bible Study

I have started a new page which is easily accessible from the top of the blog with links to various Bible Study sites. I have also added the 24 video series from Chuck Missler titled – Learn the Bible in 24 hours. Here is what it looks like, though more material will be added in the future.
John Piper The word was God and became flesh

A.W.Tozer – In the beginning was the word

A.W.Pink Christ the eternal word

Tyndale THE DOCTRINE OF THE SON OF GOD – The preexistence of Christ

BIBLICA – A Social and historical journey through the lands of the Bible

 1. *THE BEST SELLING BOOK OF ALL TIMES Part 1
 2. *THE BEST SELLING BOOK OF ALL TIMES Part 2

N.T.Wright The Whole Sweep of Scripture

Chuck Missler How we got our Bible

Chuck Missler – Learn the Bible in 24 hours (videos approx 50-90 minutes)

 1. Hour 1 – Introduction to the Bible
 2. Hour 2 – Creation and Fall of Man
 3. Hour 3 – Prehistory, Genesis 4-11
 4. Hour 4 – The Patriarchs
 5. Hour 5 – The Birth of a Nation
 6. Hour 6 – In the Land, Joshua, Judges, Ruth
 7. Hour 7 – Monarchy, Samuel, Kings
 8. Hour 8 – The Poetical Books
 9. Hour 9 – The Book of Daniel
 10. Hour 10 – Post Exile History
 11. Hour 11 – The Major Prophets
 12. Hour 12 – The Minor Prophets
 13. Hour 13 – How sure can we be? Between Old and New Testament.
 14. Hour 14 – The New Testament Introduction
 15. Hour 15 – The Gospels
 16. Hour 16 – The Gospels Part 2
 17. Hour 17 – The Book of Acts
 18. Hour 18 –The Book of Romans
 19. Hour 19 – The Church Epistles
 20. Hour 20 –The Hebrew Epistles
 21. Hour 21 – Eschatological Summary
 22. Hour 22 – Revelation Chapters 1-3
 23. Hour 23 – Revelation Chapters 4-22
 24. Hour 24 – Conclusion / Recap

Chuck MisslerThe TRINITY

David Platt

USEFUL LINKS

 1. Romanian Bible: Cornilescu
 2. Biblos.com (Greek, Hebrew, Latin, Aramaic)
 3. Biblegateway.com
 4. Biblos.com
 1. Bible.org
 2. Crosswalk.com
 3. BibeStudyTools.com
 4. BibleStudy.org


Holy Ghost Fire

by Rev. Allen Baker – Pastor of Christ Community Presbyterian Church in West Hartford, Connecticut. From Banner of Truth Trust, UK (11/2010)

And there appeared to them tongues as of fire distributing themselves, and they rested on each one of them. (Acts 2:3)

If Brett McCracken’s observation is correct — that seventy per cent of those age eighteen to twenty-two, who grew up in the church, leave it never to return again,1 then surely we can agree that the evangelical church is in big trouble. Ever since the late 1970’s when evangelicalism began to suffer the loss of members, she has tried numerous schemes to stop the bleeding. First it was the church growth movement with its emphasis on homogeneity, that we ought to worship with people ‘just like us.’ Then came the seeker friendly movement with its use of drama and ‘how to’, psycho-therapeutic sermons, seeking to reach the Baby Boomer generation who was bored with church. Then came, for a brief period of time, the Emerging Church movement which sought to connect the Generation X culture with the ancient past. And now we have hipster Christianity where pastors don metro-sexual dress, sport $80 haircuts, and use shocking speech and address even more shocking topics from the pulpit in order to reach the Millennial generation.

In each of these movements there can be no doubt that some were truly converted, and surely mega-churches, for good or for ill, have come out of all these approaches. The question, however, is this — are these offerings of strange fire to the Lord? God was terribly displeased with Nadab and Abihu, Aaron’s sons, when they brought their strange fire on the altar (Num. 3:4). He killed them on the spot. There are at least three underlying false assumptions in each of these movements. Consequently the embrace of any or all of them will fail to bring the substantial, biblical growth evangelicalism wants and needs. What are they and what is the remedy? First, each of these movements assumes a semi-Pelagian view of man. Pelagius, the fourth century A.D. heretic, denied the doctrine of original sin, believing that mankind therefore was not corrupted by Adam’s fall into sin. In other words, man was completely free to choose or reject the overtures of the gospel. The semi-Pelagian (modern day Arminianism) does not go that far. It says that while man was definitely and adversely affected by Adam’s fall, he still has some ability to decide on his own free will to follow Christ. The moment one takes this position is the moment he becomes a pragmatist in gospel work. If man has the key to the jailhouse of his sin in his pocket, then we ought to use any method necessary to coerce or seduce him to use it. So, anything goes in church services with entertainment, music, sermons. If a sixty year old pastor wants to reach the Millennial and X generations then why not bring his wife on the platform, having a bed there as a prop, and talk openly and specifically about sexual intercourse, urging the married couples to engage in that activity every night for a week?2

The second false assumption is that the Word of God preached is insufficient to get the job done. No evangelical pastor will admit this of course, but this is the practical outcome. Therefore sermons are becoming shorter and shorter, more and more devoid of solid Biblical exposition and content. The emphasis in many churches seems to be on the unbeliever, ‘dumbing down’ the sermon in order to appeal to him, leaving the rest of the congregation spiritually malnourished. No wonder, then, that the problems of marital infidelity, divorce, wayward children, and varied addictions are as rampant inside the church as outside it.

And the third false assumption is that the Word of God is sufficient. ‘Al, what are you saying? Are you contradicting yourself? Didn’t you just say that many today believe the preached word is insufficient? Which is it?’ Here’s what I mean — some who hold to the sufficiency of the preached Word of God believe that is all that is required, that all a preacher needs to do is stand up, open his mouth, after studying well and preparing a good, solid Biblical sermon, and all will be well, that God will bless the simple preaching of the Word. Sounds good, doesn’t it? But this also is a faulty assumption. I hear it all the time from Reformed types. This, however, was not enough for Martin Luther, John Calvin, John Knox, John Owen, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon, or Martyn Lloyd-Jones. Did they believe in the total inability of man to believe the gospel? Absolutely! Did they believe in the complete sufficiency of Scripture? Yes, of course. But they also believed in the preached Word energized by the Holy Spirit. Their preaching and their lives were marked by Holy Ghost fire. What is that? John the Baptist, the forerunner of the Lord Jesus, said that One was coming who would baptize them with the Holy Spirit and fire (Matt. 3:11). Isaiah said that an angel came and touched his depraved mouth with coals of fire from the altar (Isa. 6:6-7). The men on the road to Emmaus, after hearing Jesus open the Scriptures to them about himself said that their hearts burned within them (Luke 24:32). Malachi said that the coming of the Lord would be like a refiner’s fire (Mal. 3:2-3). Applying the words of the Psalmist, the writer to the Hebrews says that God makes his messengers a flame of fire (Heb. 1:7, Psa. 104:4) Paul tells us that we will be saved by fire (1 Cor. 3:15). Hebrews exhorts us to worship the Lord with reverence, for our God is a consuming fire (Heb. 12:29). And Luke says that one of the manifestations of the coming Holy Spirit was tongues that resembled fire (Acts 2:3). This was the fulfilment of John’s words (Luke 3:16).

What does this mean? Fire in the Bible is symbolic of three things — purity, power, and passion. Isaiah is purified by altar coals. Jesus’ baptism of the Spirit and fire promises the coming power of God. And God’s messengers are a flaming fire, filled with passion to take the gospel to the nations. By all means, we ought to reject semi-Pelagianism and what comes from it; but we must also reject the notion that all we need is the sufficiency of the Scripture. We need both the Scripture and the Spirit. We need to take up the sword of the Spirit which is the Word of God (Eph. 6:17) but we must also pray with all perseverance and petition in the Spirit for all the saints, that the Word may go forth with boldness (Eph. 6:18-20). How do we get there? We must have Holy Ghost fire. We must have the unction of the Spirit (1 John 2:20). There is only one way, and that is earnest prayer and supplication, pouring out our hearts to God in repentance, asking for the Holy Spirit (Luke 11:13), seeking his presence and power until we get it (James 4:8). If you are a preacher then make this your highest priority in ministry. If you support your preacher in prayer, and surely you should do so, then pray that the unction, Holy Ghost fire, will come with fulness in purity of motives, power in preaching, and passion in pursuit of ministry. I know — it looks strange, decidedly uncool in our day when hip and laid back is in — but we ought to go to church and watch our pastor burn with Holy Ghost fire as he stands to proclaim the unsearchable riches of Christ. This is not a casual thing. This is not a ‘maybe you ought to think about it’ proposition. This is life and death (2 Cor. 3-4). Our words are a savour of life unto life or death unto death (2 Cor. 2:15-16).

Samuel Chadwick said that when the church talks a lot about its problems, when conferences increase then she is in trouble. She is looking to activities to overcome the lack of true spiritual power. ‘We are acting as though the only remedy for decline were method, organization, and compromise.’3 Surely we can do better. Surely we must do better. We must have Holy Ghost fire!

Gifts of the Holy Spirit (4) Discovering and seeking spiritual gifts

by Wayne Grudem – Paul seems to assume that believers will know what their spiritual gifts are. He simply tells those in the church at Rome to use their gifts in various ways: “if prophecy, in proportion to our faith…he who contributes, in liberality; he who gives aid, with zeal; he who does acts of mercy, with cheerfulness” (Rom. 12:6-8). Similarly, Peter simply tells his readers how to use their gifts, but does not say anything about discovering what they are: “As each has received a gift, employ it for one another, as good stewards of God’s varied grace” (1 Peter 4:10).

But what if many members in a church do not know what spiritual gift or gifts God has given to them? In such a case, the leaders of the church need to ask whether they are providing sufficient opportunities for varieties of gifts to be used. Though the lists of gifts given in the New Testament are not exhaustive, they certainly provide a good starting point for churches to ask whether at least there is opportunity for those gifts to be used. If God has placed people with certain gifts in a church, when these gifts are not encouraged or perhaps not allowed to be used , they will feel frustrated and unfulfilled in their Christian ministries, and will perhaps move to another church where their gifts can function for the benefit of the church.

Beyond the question of discovering what gifts one has is the question of seeking additional spiritual gifts. Paul commands Christians, “Earnestly desire the higher gifts” (1 Cor. 12:31), and says later, “Make love your aim, and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy (1 Cor. 14:1). In this context, Paul defines what he means by “higher gifts” or “greater gifts” because 1 Corinthians 14:5 he repeats the word he used in 12:31 for “higher” (Gr. Meizon) when he says, “He who prophesies is greater than he who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be edified” (1 Cor. 14:5). Here the “greater” gifts are those that most edify the church. This is consistent with Paul’s statement a few verses later when he says, “Since you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in building up of the church” (1 Cor. 14:12). The higher gifts are those that build up the church more and bring more benefit to others.
But how do we seek more spiritual gifts? First we should ask God for them. Paul says directly that “he who speaks in a tongue should pray for the power to interpret” (1 Cor. 14:13; cf James 1:5, where James tells people that they should ask God for wisdom).

Next, people who seek additional spiritual gifts should have right motives. If spiritual gifts are sought only so that the person may be more prominent or have more influence or power, this certainly is wrong in God’s eyes. This was the motivation of Simon the Sorcerer in Acts 8:19, when he said, “Give me also this power, that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit” (see Peter’s rebuke in vv. 21-22). It is a fearful thing to want spiritual gifts or prominence in the church only for our own glory, not for the glory of God and for the help of others. Therefore those who seek spiritual gifts but “have not love” are “nothing” in God’s sight (cf. 1 Cor. 13:1-3).

After that, it is appropriate to seek opportunities to try the gift, just as in the case of a person trying to discover his or her gift, as explained above. Finally, those who are seeking additional spiritual gifts should continue to use the gifts they now have, and should be content if God chooses not to give them more. The master approved of the servant whose pound had “made ten pounds more,” but condemned the one who hid his pound in a napkin and did nothing with it (Luke 19:16-17, 20-23)—certainly showing us that we have responsibility to use and attempt to increase whatever talents or abilities God has given to us as his stewards. We should balance this by remembering that spiritual gifts are apportioned to each person individually by the Holy Spirit “as he wills” (1 Cor. 12:11), and that “God arranged the organs in the body, each one of them, as he chose” (1 Cor. 12:18). In this way Paul reminds the Corinthians that ultimately the distribution of gifts is a matter of God’s sovereign will, and it is for the good of the church and for our good that none of us have all of the gifts, and that we will need to continually depend on others who have gifts differing from ours. These considerations should make us content if God chooses not to give us the other gifts that we seek.

Gifts of the Holy Spirit (3) Gifts may vary in strength

by Wayne Grudem – Paul says that if we have the gift of prophecy, we should use it “in proportion to our faith” (Rom. 12:6), indicating that the gift can be more or less strongly developed in different individuals, or in the same individual over a period of time. This is why Paul can remind Timothy, “Do not neglect the gift you have” (1 Tim. 4:14), and can say, “I remind you to rekindle the gift of God that is within you” (2 Tim. 1:6). It was possible for Timothy to allow his gift to weaken, apparently through infrequent use, and Paul reminds him to stir it up by using it and thereby strengthening it. This should not be surprising, for we realize that many gifts increase in strength and effectiveness as they are used, whether evangelism, teaching, encouraging, administration, or faith.

Texts such as these indicate that spiritual gifts may vary in strength. If we think of any gift, whether teaching or evangelism on the one hand, or prophecy or healing on the other, we should realize that within any congregation there will likely be people who are very effective in the use of that gift, perhaps through long use and experience, others who are moderately strong in that gift, and others who probably have the gift but are just beginning to use it. This variation in strength in spiritual gifts depends on a combination of divine and human influence. The divine influence in the sovereign working of the Holy Spirit as he “apportions to each one individually as he wills” (1 Cor. 12:11). The human influence comes from experience, training, wisdom, and natural ability in the use of that gift. It is usually not possible to know in what proportion the divine and human influences combine at any one time, nor is it really necessary to know, for even the abilities we think to be “natural” are from God (1 Cor. 4:7) and under his sovereign control.

But this leads to an interesting question: how strong does an ability have to be before it can be called a spiritual gift? How much teaching ability does someone need before he or she could be said to have a gift of teaching, for example? Or how effective in evangelism would someone need to be before we would recognize a gift of evangelism? Or how frequently would someone have to see prayers for healing answered before he or she could be said to have a gift of healing?

Mai mult

If we believe in the continuation of all spiritual gifts, should we pursue them?

Sam Storms at Desert Springs Church.

Lucrarea Duhului Sfint (3) – Wayne Grudem

Citeste   Partea 1 aici.

Citeste   Partea 2 aici.

Aceasta este partea finala:

 • Duhul Sfint unifica
 • Duhul Sfint dovedeste prezenta si binecuvintarea lui Dumnezeu

Teologia Sistematica de Wayne Grudem (pp 666-681)

Cititi in Limba Engleza-

Vezi acest document pe Scribd

Gifts of the Holy Spirit – What are spiritual gifts?

from Wayne Grudem’s  BIBLE Doctrine – Essential Teachings of the Christian Faith.

In previous generations, systematic theology books did not have chapters on spiritual gifts. But the 20th century has seen a remarkable increase in interest in spiritual gifts, primarily because of the influence of the Pentecostal and charismatic movements within the church.

We may define spiritual gifts as follows: A spiritual gift is any ability that is empowered by the Holy Spirit and used in any ministry of the church. This broad definition includes both gifts that are related to natural abilities (such as teaching, showing mercy, or administration) and gifts that seem to be more „miraculous” and less related to natural abilities (such as prophecy, healing, or distinguishing between spirits). The reason for this is that when Paul lists spiritual gifts (in Rom. 12:6-8); 1 Cor. 7:7; 12:8-10, 28; and Eph. 4:11) he includes both kinds of gifts. Yet not every natural ability is included here, because Paul is clear that all spiritual gifts must be empowered „by one and the same Spirit” (1 Cor. 12:11), that they are given”for the common good” (1 Cor.12:7), and that they are all to be used for „edification”(1 Cor. 14:26), or for building up the church.

1. Spiritual gifts in the history of redemption. Certainly the Holy Spirit was at work in the Old Testament, bringing people to faith and working in remarkable ways in a few individuals such as Moses or Samuel, David or Elijah. But in general there was a less powerful activity of the Holy Spirit in the lives of most believers. There was little effective evangelism of the nations, there was no casting out of demons, miraculous healing was uncommon(though it did happen, especially in the ministries of Elijah and ELisha), prophecy was restricted to a few prophets or small bands of prophets, and there was very little experienceof what New Testament believers would call „resurrection power” over sin, in the sense of Romans 6:1-14 and Philipians 3:10.

The pouring out of the Holy Spirit in new covenant fullness and power in the church occurred at Pentecost. With this a new era in redemptive history was inaugurated, and the new covenant empowering of the Holy Spirit that had been prophesied by the Old Testament prophets (cf. Joel 2:28-29) had come to God’speople; the new covenant age had begun. And one characteristic of this new era was a widespread distribution of spiritual gifts to all people who were made partakers of this new covenant – sons and daughters, young men and old men, menservants and maidservants– all received a new covenant empowering of the Holy Spirit, and it would also be expected that all would receive gifts of the Holy Spirit then as well.

2. The purpose of spiritual gifts in the New Testament age. Spiritual gifts are given to equip the church to carry out its ministry until Christ returns. Paul tells the Corinthians, „You are not lacking in any spiritual gift, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ” (1 Cor. 1:7). Here he connects the possession of spiritual gifts and their situation in the history of redemption (waiting for Christ’s return), suggesting that gifts are given to the church for the period between Christ’s ascension and his return. Similarly, Paul looks forward to the time of Christ’s return and says, „When the perfect comes, the imperfect will pass away”(1 Cor. 13:10)…The pouring out of the Holy Spirit in „power’ at Pentecost (Acts 1:8) was to equip the church to preach the gospel (Acts 1:8)–something that will continue until Christ returns.And Paul reminds believers that in the use of spiritual gifts they are to „strive to excel in building up the church” (1 Cor. 14:12).

But spiritual gifts not only equip the church for the time until Christ returns, they also give a foretaste of the age to come.Paul reminds the Corinthians that they were „enriched” in all their speech and all their knowledge, and that the result of this enriching was that they were „not lacking in any spiritual gift” (1 Cor.1:5-7). Just as the Holy Spirit himself is in this age a „down payment”(2 Cor. 1:22 cf. 2 Cor. 5:5; Eph. 1:14) of the fuller work of the Holy Spirit within us in the age to come, so the gifts of the Holy Spirit gives us are foretastes of the fuller working of the Holy Spirit that will be ours in the age to come.

In this way gifts of insight and discernment prefigure the much greater discernment we will have when Christ returns. Gifts of knowledge and wisdom prefigure the much greater wisdom that will be ours when we „know as we are known” (cf. 1 Cor.13:12). Gifts of healing give a foretaste of the perfect health which will be ours when Christ grants to us resurrection bodies. Similar parallels could be found with all the New Testament gifts. Even the diversity of gifts should lead to greater unity and interdependence in the church (see 1 Cor.12:12-13, 24-25; Eph. 4:13), and this diversity in unity will itself be a foretaste of the unity which believers will have in heaven.

3. How many gifts are there? The New Testament epistles list specific spiritual gifts in six different passages. Consider the following table:

1 Corinthians 12:28                    Ephesians 4:11

1. apostle                                            (1) apostle

2. prophet                                          (2) prophet

3. teacher                                          14 evangelist

4. miracles                                         15 pastor-teacher

5. kinds of healing

6. helps                                             Romans 12:6-8

7. administration                            (2) prophecy

8. tongues                                           16 serving

1 Corinthians 12:8-10               (3) teaching

9. word of wisdom                           17 encouraging

10. word of knowledge                   18 contributing

11. faith                                                 19 leadership

(5)  gifts of healing                            20 mercy

(4)  miracles

(2) prophecy                                    1 Corinthians 7:7

12. distinguishing                             21 marriage

between spirits                                  22 celibacy

(8) tongues

13. interpretation of   Tongues                           

1 Peter 4:11

Whoever speaks (covering several gifts)

Whoever renders service (covering several gifts)

(Tomorrow in Part 2 – more on the number of gifts, the variation in the strength of the gifts and discovering and seeking spiritual gifts)

Also in this series – in Part 3 – the debate on the validity vs. cessation of the spiritual gifts.

The Baptism and Fullness of the Spirit By George O. Wood

Rodi:

I have researched for Day of Pentecost articles and material on the web from the point of view of a committed believer of the Pentecostal experience. To my frustration, it was very hard to come across. This may be due to the fact that many churches have not realized the full potential that the internet gives them to share their faith with millions of readers in a format that will last forever. Once printed, an article is archived on the worldwide web, and, unless one goes to great lengths to erase it from the web, it will be read over and over again by millions of people for ages to come. I wish more churches would use the web as an internet tool, especially non English churches.

I am posting this article from the PENTECOSTAL evangel magazine, June 2011 edition; written by the General Superintendent of the Assemblies of God, George O. Wood. The article is excerpted from the book – Living in the Spirit, by George O. Wood (Springfield, Mo.: Gospel Publishing House, 2009).

You can read more of the PENTECOSTAL evangel magazine here.

The Baptism and Fullness of the Spirit

“In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams.” — Acts 2:17, NIV

I have been asked a number of times by national reporters about speaking in tongues. I was talking with a reporter from The New York Times and told him there’s nothing unusual about what Pentecostals are doing today. If you look at the first-century church, all the writers of the New Testament spoke in tongues, and the Early Church spoke in tongues. So Pentecostalism, at its roots, is basically a restorationist movement. We believe that we can cut through 20 centuries of church tradition and get back to the original Church. It doesn’t mean that we do everything like the original Church, but we’re trying to have the same doctrine and experience of the Early Church.

Several decades ago, I visited the Sistine Chapel in Rome. Looking up to Michelangelo’s great fresco of “The Last Judgment,” I thought to myself, Why is everyone raving about this work of art? It’s very occluded and dark. What had happened is that over the last four centuries, there have been so many candles burning in the Sistine Chapel that the smoke had gradually put a layer of gray over the painting. So when I saw how dark it was, I wasn’t impressed at all.

Now, many years later, it has been restored. All the smudge is gone and the colors are radiant and alive, and it’s as though the painting had just been done yesterday. That’s what Pentecostalism, in its purist form, tries to do. It tries to erase the smudges on the Church for the last 20 centuries and get back to what the early Christians believed and practiced. That is our goal — to get back to biblical, original Christianity.

Three primary views within the Church describe the baptism in the Holy Spirit. One is the view that the baptism in the Holy Spirit and any terminology connected with it in Scripture are meant to be taken as synonymous with conversion — that when we give our life to the Lord we are automatically baptized in the Spirit.

In this view, the Day of Pentecost in Acts 2 represents the moment the members of the Early Church became Christians. The baptism in the Holy Spirit, therefore, is not meant to be repeated in believers’ lives today in the manner described in Acts 2, 8, 9, 10 and 19, but is to be seen as God’s way of giving the Church a giant cosmic shove into its centuries of existence.

On the opposite extreme are those who treat the baptism in the Holy Spirit as the highest goal of Christian experience — a goal that once reached need not be sought after again. Unfortunately, this is the view I had of the baptism in the Spirit while I was a child and teenager. In a particular church of which I was a part, you couldn’t hold office in the youth group unless you had been baptized in the Spirit. So, Spirit baptism was the highest goal of my life. Consequently, when I received it, I promptly relaxed.

Only years later did I come to fully realize the function of the baptism in the Spirit. This, I believe, is the third view. Spirit baptism is a distinct part of our entrance into the full Christian life, along with salvation and water baptism. These can each occur at different times, but I believe it is God’s purpose to make this a cluster of initiation events into the Christian life.

Those who believe the baptism in the Spirit is part of our initiation into the Christian life are called Pentecostal or charismatic. I favor the term Pentecostal primarily because it seems a more biblical word to describe the experience. Whereas charismatic is not used in the Book of Acts and generally refers to spiritual gifts, the charismata in general.

The focus of the baptism in the Spirit is twofold. It deepens our worship of the Lord through giving us a language of praise that we have not learned — speaking with other tongues. It also gives us power in our Christian witness.
Floods of blessing

It’s interesting that the baptism in the Spirit has three beautiful words to describe what the Spirit does for us. The words are all associated with water. Acts 2:17 says that the Spirit of God is outpoured: “In the last days, God says, I will pour out my Spirit on all people.” The idea of the pouring of the Spirit is that we get thoroughly soaked in the Spirit’s presence.

Acts 1:5 tells us that we will be baptized in the Spirit. This means we will be overwhelmed or immersed in the Spirit’s presence. The expression “baptism in the Spirit” can have too narrow a meaning to us; we don’t think of it in a fresh way. I want to ask in my own life, “Have I been overwhelmed by the Spirit? Am I soaked in the Spirit?”

Acts 2:4 uses another word associated with water: filled with the Spirit. When the Spirit is poured out upon us, it is the external coming of the Spirit upon us. When we are baptized in the Spirit, it is us in the Spirit. When we are filled with the Spirit, it is the Spirit in us. Furthermore, 1 Corinthians 12:13 says, “We were all given the Spirit to drink.” John 7:37-39 says we will have the Spirit of God welling up within us, flowing out of us — streams of living water.

Is the term “baptism in the Spirit” scriptural? Yes, it is. It is used by the Lord. Is it meant to characterize our experience today? Yes. What is its purpose? It is to initiate us deeper into the Spirit’s mission and propel us into two areas of the Spirit’s work. First, it is meant to draw us deeper into worship and to God. That is the function of other tongues. Secondly, the Spirit is designed to come upon us to thrust us into the world and the work of the Lord. Worship and work — these are the purposes of the Spirit.

We need the baptism in the Spirit because Jesus himself taught that the work of the Kingdom cannot be done without the baptism in the Spirit. All the things the Lord wants to do in the Church and in the world cannot be done unless we are filled with the Spirit. Many things can be done without His fullness. But the totality of what God wants to do will not be done.

My Pentecostal experience has taught me there is great value in waiting in the Spirit’s presence. The Christian life is not simply intellectual, theological or mind-oriented. It reaches those deeper parts of us that relate to the mystery of the heart in adoration to God. The Spirit reaches into areas of our life where we know what God’s will is but are not doing it. And the Spirit forms the character of Christ in us as we allow Him to do so. The Spirit wants to reach into the complacency of our life, where we would be satisfied to live as we are now living. He wants to come upon us and make us earnest about the work of God, make us want God’s will and purpose to be done in and through us.

God would have His Spirit call us out of a life of spiritual complacency to one of deep surrender. Through the Spirit, we can have the joy of hearing from God like we have never heard from Him before. The Spirit is with us at the crossroads of life, as we make the most critical decisions. We need the Spirit of God in an increasingly deeper measure. He wants to open up avenues of worship and of vision to us. May each of us cry out, “Spirit of God, I need You! I can never do this on my own. I can’t know what Your will is on my own. I need You, Holy Spirit.”

Previous Older Entries Next Newer Entries

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari