Protecția Copilului susține că 40% din copiii Norvegiei trăiesc în condiții neacceptabile si vrea să-i ia forțat de la părinții lor

berit-aarset-leader-human-rights-alert-with-moderator-dr-gudrun-kugler-roman-catholic-theologian-and-jurist-in-austria-and-host-of-the-save-the-children-forum

Transcriere si Traducere Agnus Dei

Dr. Gudrun Kugler (stanga) a fost moderatoarea evenimentului. Ea este un politician austriac, care deține diplome de master în Drept și studii de femei și un doctorat de drept internațional. In 1999 a obtinut un Master de Studii teologice despre căsătorie și familie. Suntem, de asemenea, în contact cu diferite organizații creștine, cum ar fi Institutul pentru Căsătorie și Familie, Uniunea Catolică a Familiei, Conferința de Familie, Masa rotundă etc. Am vrea, de asemenea, să invitam oameni cheie din mass-media și politică pentru a vizita evenimentul.

Berit Aarset – Lider – Observator pentru Drepturile Omului, o mică organizație înregistrată în Norvegia în 2007 – Human Rights Alert Norvegia (HRA-N), isi împărtășește punctul de vedere de încălcări ale drepturilor copilului din cadrul agenției Barnevernet controlate de stat. Ea are, de asemenea, multe de spus din propria ei experiență ca mamă adoptivă și bunica.

Avem o serie de secrete întunecate în fișierele noastre. Anul trecut Barnevernetul norvegian a costat statul norvegian 2 miliarde de euro. Norvegia a construit un sistem în care mulți angajați pot scoate milioane de coroane (bani) în venituri. Norvegia nu are copii suficienți pentru a umple toate locurile disponibile. Prin urmare, autoritățile construiesc cazuri împotriva copiilor și a familiilor. Iar copiii sunt plasați forțat în case și instituții de plasament. Se pretinde că 80% dintre copiii care acum sunt în îngrijirea CPS, ar trebui, dacă legile și reglementările de convenție sunt respectate, să crească în casele familiilor lor biologice.

Norvegia a construit o imagine [a unei țări în care] sunt respectate drepturile omului. acționând în calitate de pacificatori, lupta pentru drepturile omului în alte țări și acorda premiul Nobel pentru pace anual. În același timp, autoritățile norvegiene cauzează copiilor și familiilor daune extrem de mari, prin modul în care sistemul de protecție a copilului lucrează în Norvegia. ONU a criticat Norvegia inca din anul 2003 pentru faptul că prea mulți copii sunt în casele și instituțiile de plasament fără ca guvernul norvegian să arate nici un semn de schimbare in practica lor.  In schimb statul finanteaza o campanie de propagandă pentru copii și bunăstare  in care se vorbeste  despre părinți ca sunt „bolnavi mintal, violenti și în stare de ebrietate „. Drepturile omului au văzut că aceasta metoda reprezinta un sablon în aceste cazuri. Lucrătorii de asistență socială pentru copii construiesc cazuri care prezintă părinții în acest mod pentru a prevala în comisiile județene și in instanțele de judecată. Protecția juridică a copiilor și a familiilor este total absentă în aceste cazuri, iar familia biologică câștigă în doar aproximativ 3-4% din cazuri.

In Norvegia există aproximativ 1.080.000 de copii sub vârsta de 18 ani. Autoritățile din domeniul protecției copilului susțin că aproximativ 450.000 dintre ei trăiesc în condiții care nu sunt acceptabile, si doresc să-i plaseze sub grija lor. În guvernul norvegian, au început să se faca aranjamente pentru adoptarea acestor copii împotriva voinței părinților. Copiii preluati de la părinți de către sistemul de protecție a copilului nu sunt plasati la alți membri ai familiei, cum ar fi bunici, mătuși și unchi, ci sunt trimisi străinilor care sunt plătiti până la 60,000 de corone norvegiane pe lună (6639 de euro, $ 7445). Aceste persoane sunt adesea rudenii sau prieteni cu lucrătorii de la protecția copilului.

În plus, autoritățile de protecție a copilului solicită ca părinții să plătească un ajutor financiar, pentru copiii care sunt sub îngrijirea CPS. Fratii sunt despartiti unii de altii și părinții și frații nu se pot întâlni în mod simultan. Timpul petrecut cu copiii este limitat de la 6 la 16 ore pe an, împărțit între 2-4 întâlniri. Copiii musulmani sunt adesea plasati în casele creștine profund religioase și obsvervatorii drepturilor omului cunosc mai multe cazuri în care acestor copii le-au fost data să mănânce carne de porc. Copiii sunt adesea plasati cu homosexuali și lesbiene. Copiii de origine străină, nu au voie să vorbească limba lor maternă și să o uite după un timp, astfel încât acestia sa fie lipsiti de valoarea resurselor lingvistice și culturale. Abuzul sexual, violența și traumele psihologice sunt un pericol de fiecare zi pentru mulți dintre acei copii plasati forțat  fără ca guvernului Norvegiei sa-i pese. Mai multi voluntari s-au plâns de mai mulți ani pentru înființarea de anchete publice în sistemul de protecție a copilului, o cerere pe care guvernul norvegian o respinge în totalitate. In ultimii ani, au apărut povestiri despre atrocitățile comise împotriva copiilor de către autoritățile publice, în forma de numeroase scandaluri din orfelinate și sumele enorme care au fost plătite în compensație. Cu toate acestea, guvernul norvegian a continuat să crească numărul de plasamente la o viteză enormă.

În cele din urmă, Observatorul Drepturilor Omului din Norvegia, încurajează un boicot direct de bunuri și servicii până când drepturile omului în Norvegia sunt respectate pentru copii și familiile lor.
Voi spune putin din propria mea poveste, pentru că eu sunt o bunică și am scris această carte, sau poate Barnevernet a scris-o pentru că are toate documentele de la curțile de bord județene. În urmă cu douăzeci de ani, când eu impreuna cu soțul meu am devenit părinți adoptivi la o fetita, am fost conștienta de faptul că  Barnevernet a avut o vedere foarte diferita de a da ajutor. Sunt o asistentă medicala și i-am urmarit de-a lungul anilor. Și la o lună după ce am primit fetita, tanara ei mama sa sinucis. Moartea ei mi-a dat … (nu înțeleg cuvântul aici) și m-a urmarit  prin viață de atunci. Acesta este motivul meu pentru care lucrez în acest sens. Fata noastră a devenit mamă la o vârstă fragedă și CPS a plasat forțat fata ei in plasament acum aproape zece ani. În instanța de judecată, moașa și spitalul a dat credit tinerei mame pentru îngrijire bună și au văzut toată dragostea dintre mamă și copil. Mama era sănătoasă, dar ea a avut dislexie. Acesta a fost unul dintre motivele folosite împotriva ei. Deci, după înfrângerea din instanță, am decis să scriu o carte. Iar când am văzut într-o carte, pe cineva cu o diplomă de doctor în psihologie, în 2001, scriind ceva de genul „justificare pentru  plasarea afara din casă, în interesul superior al copilului”, care mi-a dat energie pentru a scrie această carte. Si am intitulat-o „Abuz de putere și de eroare judiciară”. Cartea noastră este singurul caz Barnevernet cu toate documentele (de sprijin) care au fost publicate în Norvegia. În plus față de notitele mele, am inclus, de asemenea, documentele de la Barnevernet și oricine poate citi cum Barnevernet construiește un caz fara orice rapoarte negative asupra fiicei și nepotului nostru. Unii cititori m-au suat înapoi și mi-pus, această carte, este ca și cum am citit despre cazul nostru. Sunt aceleași metode. Dupa ce fiica mea a venit acasă, am găsit-o desenand și acel desen este pe coperta cărții. I-am spus: „Ce e asta?” Ea a spus: „Sunt eu. Eu insumi.” Sânge (în loc de lacrimi), ies din ochii ei. Tatal meu obișnuia să spună, atunci când ceva era foarte foarte nedrept, el spunea: „Este atât de nedrept, ca pot plânge sânge”.

ENGLISH

Transcriere Agnus Dei

Berit Aarset – Leader – Human Rights Alert (Observator Drepturile Omului) a small organization registered in Norway in 2007 – Berit Aarset from Human Rights Alert Norway (HRA-N) shares her viewpoint of violations of children’s rights under the state-controlled Barnevernet agency. She also has a lot to say from her own experience as a foster mother and grandmother.

We have a number of dark secrets in our files. Last year the Norwegian Barnevern  cost the Norwegian state 2 billion euros. Norway has build a system in which many employees can take out millions of krone (money) in revenue. Norway does not have enough children to fill all of the places available. Therefore the authorities construct cases against children and families. And children are forcibly placed in foster homes  and institutions. It is claimed that 80% of the children now in care of CPS, ought to if convention laws and regulations are respected, they ought to grow up in their biological families’ home.

Norway has built up an image [of a country where] human rights are respected.  by acting as peacemakers, fighting for human rights in other countries and awarding the Nobel peace prize annually. At the same time, the Norwegian authorities are causing children and families great harm through the way the child welfare system works in Norway. The UN has criticized Norway since  2003 for the fact that  too many children are in foster homes and institutions without the Norwegian government showing any sign of changing their practice. Instead, a state run child and welfare propaganda campaign  talks about ‘mentally ill, violent and intoxicated parents”.  Human rights have seen a pattern in these cases. Child welfare workers construct cases that presents parents in that way in order to prevail in the county boards and the courts. Legal protection of children and families  is totally absent in these cases and the biological family wins in only about 3-4% of the cases.

There are approximately 1,080,000 children in Norway under the age of 18. Child Welfare authorities claim that about 450.000 of them live under conditions that are not acceptable and now want to place them in care. In the Norwegian government, they started to arrange for the adoption of these children against the will of the parents. The children taken from the parents by the child protection system  are not placed with other family members such as grandparents, aunts, and uncles, but are sent to strangers who are paid up to 60.000 norwegian krone per month (6639 euros, $7445). These people are often related to or friends with the child welfare workers.

In addition, child protection authorities require that parents may pay child support to children who are in care. Siblings are split up and parents and siblings cannot meet simultaneously. Time spent with children is restricted to 6 to 16 hours per year, divided between 2-4 meetings. Muslim children are often placed in deeply religious christian homes and human rights alert knows of several cases where these children have been given pork to eat. Children are often placed with single gays and lesbians. Children of foreign origin are not allowed to speak their native language and forget it after a while, so that they are deprived of the value of their linguistic and cultural resources. Sexual abuse, violence and psychological trauma are an every day danger for many of those forced daily and placed children without the government of Norway appearing to care. Several volunteers have complained for many years for setting up of public inquiry into the child welfare system, a demand that the Norwegian government totally rejects. In recent years, the story has emerged of atrocities against the children by public authorities.  in the form of the many orphanage scandals and enormous amounts have been paid in compensation. Nevertheless, the Norwegian government has continued to increase the number of placements at an enormous speed.

Finally, Human Rights Alert Norway encourages a straight boycott of Norwegian goods and Services until human rights in Norway are respected for children and their families.

I will tell a little bit my own story, because I am a grandmother and I wrote this book, or maybe Barnevern wrote it because it has all the documents from  the county board courts. Twenty years ago, when my husband and I became foster parents to a baby girl, I was aware that Barnevernet had a very very different view of giving help. I’m a nurse myself and I followed them through the years. And a month after we got the baby girl, her young mother committed suicide. Her death gave me …(don’t understand word here) and has followed me through life since. This is my reason for working in this. Our girl became a mother at a young age and CPS forcibly placed her girl in foster care almost ten years ago. In court, the midwife and hospital gave the young mother credit for good care and they saw all the love between the mother and child. The mother was healthy, but she had dyslexia. That was one of the reasons [used against her]. So after the defeat in court, I decided to write a book. And when I saw in a book, someone with a doctor’s degree in psychology, in 2001 call something like ‘justification of out of home placement in the best interest of the child’, that gave me energy to write this book. And I titled it „Power abuse and miscarriage of justice”. Our book is the only Barnevernet case with all the [supporting] documents that has been published in Norway. In addition to my notes, I also include the documents from Barnevernet and everyone can read how Barnevernet builds up a case without any negative reports on our daughter and grandchild. Some readers called me back and said, this book, it’s as if I’m reading about our case. It’s the same methods. After my daughter came home, I found her drawing, and that drawing is on the cover of the book. I said to her, „What is this?” She said, „It’s myself. It’s me.” Blood (instead of tears) are coming out of her eyes. My father used to say, when something was very very unfair, he would say, „It’s so unfair, I can cry blood”.

„Save the Children” (5) Berit Aarset –

Human Rights Alert Norway

Steven Bennett: Ceea ce se intampla in Norvegia cu copiii se extinde si in alte tari. – „Save the Children” – Blogger Steven Bennett

steven-bennett

Steven Bennett (fragment din video de mai jos):
Copiii suferă în Norvegia. Și ceea ce se întâmplă în Norvegia se întâmplă acum în alte țări. Nu la această extremă, dar nu departe de ea.  Am studiat-o si puteți sa o cititi, puteți merge pe pagina mea de Facebook –

https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett

O parte importanta pentru mine a fost să ma conectez cu victimele și să aud poveștile lor și să le citeasc cazurile. Ei mi-au trimis cazurile lor. Eu nu sunt avocat, dar este foarte clar ca atunci când citesti unele dintre aceste rapoarte din aceste cazuri, sa iti dai seama ca orice copil ar putea fi luat, daca  se incadreaza in grupul lor de lista. Este posibil să fie luat orice copil  În cazul în care unui vecin nu vă place, sau dacă aveti un vecin rasist sau dacă există cineva care are pica pe dumneavoastra, o vendetă, doar un raport anonim – nu trebuie să-mi dau numele. Aș putea doar sa sun, si sa  spun cuiva ca cineva face acest lucru și când Barnevernet se implică, începe să devină foarte foarte rău pentru familii.
În doar aproximativ două luni, am aflat cum iau copiii de la familii (departe) legal, vorbind despre această neglijare din viitor. Deci, tu nu trebuie să faci nimic, dar în viitor ….. s-ar putea ca vei face.. Așa că-ti vom lua copiii. Și ei folosesc aceasta metoda pentru a lua mulți copii.
Este destul de infricosator, iar eu pur și simplu nu mi-ași putea imagina cu cei trei copii ai mei, sa trăiesc în Norvegia, știind că intr-o zi as putea sa aud o bătaie în ușă. Mi se rupe inima. Și acest lucru este ceea ce sa întâmplat, inima mea este doar ….

ENGLISH

Steven Bennett (partial transcript, see video below):

Children are suffering in Norway. And what is happening in Norway is now happening in other countries. Not to this extreme, but a long, long way. I have studied it and you can read it, you can go on my Facebook page –

https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett

An important part for me was to connect with victims and to hear their stories and to read their cases. They have sent me their cases. I am not a lawyer, but it’s very clear  when you read some of these reports in these cases that any child could be taken if they are in the target group. It is possible to take any child out there. If a neighbor doesn’t like you, or there’s a racist neighbor, or there’s someone who just has got a grudge, a vendetta, just one anonymous report – you don’t have to give your name. I could phone up, tell somebody that somebody is doing this and when Barnevernet gets involved , it starts to get very very bad for the families.

In just about two months I have found out how they take children out (away) legally, by talking about this future neglect. So, you don’t have to do anything, but in the future….. you might do. So, we’ll take your children. And they use this to take many children.

It is quite frightening, and I just couldn’t imagine with my three children, living in Norway, knowing that one day I could just get a knock on the door. And it just breaks my heart. And this is what happened, my heart is just….

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari