Parteneriatul civil a fost respins în Comisia juridică din Senat

senatul-romaniei FOTO news.ournet.ro

Comisia juridică din Senat a adoptat un raport de respingere a proiectului de lege referitor la parteneriatul civil, iniţiat de deputatul Remus Cernea, care declarase anterior votului că parteneriatul civil este o instituţie necesară într-o societate democratică.

„Parteneriatul civil este o instituţie necesară într-o societate democratică, pentru că există un număr mare de cetăţeni care convieţuiesc în baza sentimentelor. Peste 800.000 de persoane  trăiesc în astfel de consesiuni de facto nerecunoscute de stat. Parteneriatul permite ca cei doi parteneri să încheie un contract pe baza cărora pot să îşi transfere moştenire, sunt protejaţi împotriva violenţei în familie, sunt consideraţi aparţinători. Un astfel de parteneriat civil este o soluţie care deja funcţionează în multe ţări europene”, a spus deputatul Remus Cernea în susţinerea sa.

”Biserica Ortodoxă este împotriva acestei iniţiative, care legiferează concubinajul. Noi susţinem familia tradiţională”, a spus, în replică, preotul Veniamin Goreanu, care a ţinut să reamintească de iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei pentru definirea căsătoriei ca uniune între femeie şi bărbat.

Senatul este primă cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind decizională.

Citeste mai mult – http://www.romaniatv.net/

Protecția Copilului susține că 40% din copiii Norvegiei trăiesc în condiții neacceptabile si vrea să-i ia forțat de la părinții lor

berit-aarset-leader-human-rights-alert-with-moderator-dr-gudrun-kugler-roman-catholic-theologian-and-jurist-in-austria-and-host-of-the-save-the-children-forum

Transcriere si Traducere Agnus Dei

Dr. Gudrun Kugler (stanga) a fost moderatoarea evenimentului. Ea este un politician austriac, care deține diplome de master în Drept și studii de femei și un doctorat de drept internațional. In 1999 a obtinut un Master de Studii teologice despre căsătorie și familie. Suntem, de asemenea, în contact cu diferite organizații creștine, cum ar fi Institutul pentru Căsătorie și Familie, Uniunea Catolică a Familiei, Conferința de Familie, Masa rotundă etc. Am vrea, de asemenea, să invitam oameni cheie din mass-media și politică pentru a vizita evenimentul.

Berit Aarset – Lider – Observator pentru Drepturile Omului, o mică organizație înregistrată în Norvegia în 2007 – Human Rights Alert Norvegia (HRA-N), isi împărtășește punctul de vedere de încălcări ale drepturilor copilului din cadrul agenției Barnevernet controlate de stat. Ea are, de asemenea, multe de spus din propria ei experiență ca mamă adoptivă și bunica.

Avem o serie de secrete întunecate în fișierele noastre. Anul trecut Barnevernetul norvegian a costat statul norvegian 2 miliarde de euro. Norvegia a construit un sistem în care mulți angajați pot scoate milioane de coroane (bani) în venituri. Norvegia nu are copii suficienți pentru a umple toate locurile disponibile. Prin urmare, autoritățile construiesc cazuri împotriva copiilor și a familiilor. Iar copiii sunt plasați forțat în case și instituții de plasament. Se pretinde că 80% dintre copiii care acum sunt în îngrijirea CPS, ar trebui, dacă legile și reglementările de convenție sunt respectate, să crească în casele familiilor lor biologice.

Norvegia a construit o imagine [a unei țări în care] sunt respectate drepturile omului. acționând în calitate de pacificatori, lupta pentru drepturile omului în alte țări și acorda premiul Nobel pentru pace anual. În același timp, autoritățile norvegiene cauzează copiilor și familiilor daune extrem de mari, prin modul în care sistemul de protecție a copilului lucrează în Norvegia. ONU a criticat Norvegia inca din anul 2003 pentru faptul că prea mulți copii sunt în casele și instituțiile de plasament fără ca guvernul norvegian să arate nici un semn de schimbare in practica lor.  In schimb statul finanteaza o campanie de propagandă pentru copii și bunăstare  in care se vorbeste  despre părinți ca sunt „bolnavi mintal, violenti și în stare de ebrietate „. Drepturile omului au văzut că aceasta metoda reprezinta un sablon în aceste cazuri. Lucrătorii de asistență socială pentru copii construiesc cazuri care prezintă părinții în acest mod pentru a prevala în comisiile județene și in instanțele de judecată. Protecția juridică a copiilor și a familiilor este total absentă în aceste cazuri, iar familia biologică câștigă în doar aproximativ 3-4% din cazuri.

In Norvegia există aproximativ 1.080.000 de copii sub vârsta de 18 ani. Autoritățile din domeniul protecției copilului susțin că aproximativ 450.000 dintre ei trăiesc în condiții care nu sunt acceptabile, si doresc să-i plaseze sub grija lor. În guvernul norvegian, au început să se faca aranjamente pentru adoptarea acestor copii împotriva voinței părinților. Copiii preluati de la părinți de către sistemul de protecție a copilului nu sunt plasati la alți membri ai familiei, cum ar fi bunici, mătuși și unchi, ci sunt trimisi străinilor care sunt plătiti până la 60,000 de corone norvegiane pe lună (6639 de euro, $ 7445). Aceste persoane sunt adesea rudenii sau prieteni cu lucrătorii de la protecția copilului.

În plus, autoritățile de protecție a copilului solicită ca părinții să plătească un ajutor financiar, pentru copiii care sunt sub îngrijirea CPS. Fratii sunt despartiti unii de altii și părinții și frații nu se pot întâlni în mod simultan. Timpul petrecut cu copiii este limitat de la 6 la 16 ore pe an, împărțit între 2-4 întâlniri. Copiii musulmani sunt adesea plasati în casele creștine profund religioase și obsvervatorii drepturilor omului cunosc mai multe cazuri în care acestor copii le-au fost data să mănânce carne de porc. Copiii sunt adesea plasati cu homosexuali și lesbiene. Copiii de origine străină, nu au voie să vorbească limba lor maternă și să o uite după un timp, astfel încât acestia sa fie lipsiti de valoarea resurselor lingvistice și culturale. Abuzul sexual, violența și traumele psihologice sunt un pericol de fiecare zi pentru mulți dintre acei copii plasati forțat  fără ca guvernului Norvegiei sa-i pese. Mai multi voluntari s-au plâns de mai mulți ani pentru înființarea de anchete publice în sistemul de protecție a copilului, o cerere pe care guvernul norvegian o respinge în totalitate. In ultimii ani, au apărut povestiri despre atrocitățile comise împotriva copiilor de către autoritățile publice, în forma de numeroase scandaluri din orfelinate și sumele enorme care au fost plătite în compensație. Cu toate acestea, guvernul norvegian a continuat să crească numărul de plasamente la o viteză enormă.

În cele din urmă, Observatorul Drepturilor Omului din Norvegia, încurajează un boicot direct de bunuri și servicii până când drepturile omului în Norvegia sunt respectate pentru copii și familiile lor.
Voi spune putin din propria mea poveste, pentru că eu sunt o bunică și am scris această carte, sau poate Barnevernet a scris-o pentru că are toate documentele de la curțile de bord județene. În urmă cu douăzeci de ani, când eu impreuna cu soțul meu am devenit părinți adoptivi la o fetita, am fost conștienta de faptul că  Barnevernet a avut o vedere foarte diferita de a da ajutor. Sunt o asistentă medicala și i-am urmarit de-a lungul anilor. Și la o lună după ce am primit fetita, tanara ei mama sa sinucis. Moartea ei mi-a dat … (nu înțeleg cuvântul aici) și m-a urmarit  prin viață de atunci. Acesta este motivul meu pentru care lucrez în acest sens. Fata noastră a devenit mamă la o vârstă fragedă și CPS a plasat forțat fata ei in plasament acum aproape zece ani. În instanța de judecată, moașa și spitalul a dat credit tinerei mame pentru îngrijire bună și au văzut toată dragostea dintre mamă și copil. Mama era sănătoasă, dar ea a avut dislexie. Acesta a fost unul dintre motivele folosite împotriva ei. Deci, după înfrângerea din instanță, am decis să scriu o carte. Iar când am văzut într-o carte, pe cineva cu o diplomă de doctor în psihologie, în 2001, scriind ceva de genul „justificare pentru  plasarea afara din casă, în interesul superior al copilului”, care mi-a dat energie pentru a scrie această carte. Si am intitulat-o „Abuz de putere și de eroare judiciară”. Cartea noastră este singurul caz Barnevernet cu toate documentele (de sprijin) care au fost publicate în Norvegia. În plus față de notitele mele, am inclus, de asemenea, documentele de la Barnevernet și oricine poate citi cum Barnevernet construiește un caz fara orice rapoarte negative asupra fiicei și nepotului nostru. Unii cititori m-au suat înapoi și mi-pus, această carte, este ca și cum am citit despre cazul nostru. Sunt aceleași metode. Dupa ce fiica mea a venit acasă, am găsit-o desenand și acel desen este pe coperta cărții. I-am spus: „Ce e asta?” Ea a spus: „Sunt eu. Eu insumi.” Sânge (în loc de lacrimi), ies din ochii ei. Tatal meu obișnuia să spună, atunci când ceva era foarte foarte nedrept, el spunea: „Este atât de nedrept, ca pot plânge sânge”.

ENGLISH

Transcriere Agnus Dei

Berit Aarset – Leader – Human Rights Alert (Observator Drepturile Omului) a small organization registered in Norway in 2007 – Berit Aarset from Human Rights Alert Norway (HRA-N) shares her viewpoint of violations of children’s rights under the state-controlled Barnevernet agency. She also has a lot to say from her own experience as a foster mother and grandmother.

We have a number of dark secrets in our files. Last year the Norwegian Barnevern  cost the Norwegian state 2 billion euros. Norway has build a system in which many employees can take out millions of krone (money) in revenue. Norway does not have enough children to fill all of the places available. Therefore the authorities construct cases against children and families. And children are forcibly placed in foster homes  and institutions. It is claimed that 80% of the children now in care of CPS, ought to if convention laws and regulations are respected, they ought to grow up in their biological families’ home.

Norway has built up an image [of a country where] human rights are respected.  by acting as peacemakers, fighting for human rights in other countries and awarding the Nobel peace prize annually. At the same time, the Norwegian authorities are causing children and families great harm through the way the child welfare system works in Norway. The UN has criticized Norway since  2003 for the fact that  too many children are in foster homes and institutions without the Norwegian government showing any sign of changing their practice. Instead, a state run child and welfare propaganda campaign  talks about ‘mentally ill, violent and intoxicated parents”.  Human rights have seen a pattern in these cases. Child welfare workers construct cases that presents parents in that way in order to prevail in the county boards and the courts. Legal protection of children and families  is totally absent in these cases and the biological family wins in only about 3-4% of the cases.

There are approximately 1,080,000 children in Norway under the age of 18. Child Welfare authorities claim that about 450.000 of them live under conditions that are not acceptable and now want to place them in care. In the Norwegian government, they started to arrange for the adoption of these children against the will of the parents. The children taken from the parents by the child protection system  are not placed with other family members such as grandparents, aunts, and uncles, but are sent to strangers who are paid up to 60.000 norwegian krone per month (6639 euros, $7445). These people are often related to or friends with the child welfare workers.

In addition, child protection authorities require that parents may pay child support to children who are in care. Siblings are split up and parents and siblings cannot meet simultaneously. Time spent with children is restricted to 6 to 16 hours per year, divided between 2-4 meetings. Muslim children are often placed in deeply religious christian homes and human rights alert knows of several cases where these children have been given pork to eat. Children are often placed with single gays and lesbians. Children of foreign origin are not allowed to speak their native language and forget it after a while, so that they are deprived of the value of their linguistic and cultural resources. Sexual abuse, violence and psychological trauma are an every day danger for many of those forced daily and placed children without the government of Norway appearing to care. Several volunteers have complained for many years for setting up of public inquiry into the child welfare system, a demand that the Norwegian government totally rejects. In recent years, the story has emerged of atrocities against the children by public authorities.  in the form of the many orphanage scandals and enormous amounts have been paid in compensation. Nevertheless, the Norwegian government has continued to increase the number of placements at an enormous speed.

Finally, Human Rights Alert Norway encourages a straight boycott of Norwegian goods and Services until human rights in Norway are respected for children and their families.

I will tell a little bit my own story, because I am a grandmother and I wrote this book, or maybe Barnevern wrote it because it has all the documents from  the county board courts. Twenty years ago, when my husband and I became foster parents to a baby girl, I was aware that Barnevernet had a very very different view of giving help. I’m a nurse myself and I followed them through the years. And a month after we got the baby girl, her young mother committed suicide. Her death gave me …(don’t understand word here) and has followed me through life since. This is my reason for working in this. Our girl became a mother at a young age and CPS forcibly placed her girl in foster care almost ten years ago. In court, the midwife and hospital gave the young mother credit for good care and they saw all the love between the mother and child. The mother was healthy, but she had dyslexia. That was one of the reasons [used against her]. So after the defeat in court, I decided to write a book. And when I saw in a book, someone with a doctor’s degree in psychology, in 2001 call something like ‘justification of out of home placement in the best interest of the child’, that gave me energy to write this book. And I titled it „Power abuse and miscarriage of justice”. Our book is the only Barnevernet case with all the [supporting] documents that has been published in Norway. In addition to my notes, I also include the documents from Barnevernet and everyone can read how Barnevernet builds up a case without any negative reports on our daughter and grandchild. Some readers called me back and said, this book, it’s as if I’m reading about our case. It’s the same methods. After my daughter came home, I found her drawing, and that drawing is on the cover of the book. I said to her, „What is this?” She said, „It’s myself. It’s me.” Blood (instead of tears) are coming out of her eyes. My father used to say, when something was very very unfair, he would say, „It’s so unfair, I can cry blood”.

„Save the Children” (5) Berit Aarset –

Human Rights Alert Norway

VIDEO. Norvegia, familii distruse. Documentar 2016 despre abuzurile Barnevernet.

Propunându-și să apere copilăria, politicile familiale ale Norvegiei distrug viețile copiilor și părinților neputincioși în fața dusfuncțiilor sistmeului.

Reporterii canalului elvețian ARTE au urmărit trei familii în lupta lor contra sistemului norvegian.

VIDEO reportaj de Aline Fontaine, Ludovic Fossard și Yann Varenne – ARTE GEIE – Découpages – France 2016

Norvegia, familii distruse. Documentar 2016 despre abuzurile Barnevernet.

Documentar A.R.T.E. 2016 despre abuzurile Barnevernet, Poliția Copilului din Norvegia.

In franceza

Întâlnire de gradul zero! Sute de masoni din Europa vin la Bucureşti și dezbat drumul ţărilor balcanice către Occident

masoni-foto-activenews-ro

Peste 150 de masoni, istorici, academicieni și reprezentanți ai societății civile din Balcani, dar și din țări ale Europei de Vest, sunt așteptați la a III-a Întâlnire a Uniunii Masonice Balcanice, care va avea loc în București peste o lună.

Masonii și ceilalți invitați vor dezbate lungul drum al țărilor balcanice către Occident, dar și problemele actuale cu care se confruntă țările din regiune.

Conferința internațională „Drumul Balcanilor către Europa” are loc în perioada 4 – 6 noiembrie 2016, în amfiteatrul Hotelului Novotel din București, în contextul situației socio-economico-politice dificile din regiune, al amenințărilor de la Răsărit și al securității energetice aflate în pragul unei crize majore.

Manifestarea este organizată de Fundația Solidaritatea Culturală Română Ars XXI, în colaborare cu Marea Lojă Feminină a României (cea mai veche Mare Lojă Feminină din Europa Continentală și una din fondatoarele Uniunii Masonice Balcanice).

Conferențiarii români și străini vor prezenta analize și perspective ale situației cu care se confruntă blocul statelor din această parte a Europei în propagarea democrației în zona de est a continentului, iar aspecte precum principiile și libertățile democrației,  justiția, lupta împotriva corupției, planurile de contingență, geopolitica etc., vor constitui liniile directoare ale manifestării.

„Țările din Balcani trăiesc amenințări reale care vin din Orientul Mijlociu, fiind practic un tampon între Europa de Centrală și de Vest și Orientul Mijlociu și este nevoie urgentă de o strategie atât a Uniunii Europene, a Consiliului Europei, cât și a NATO pentru a remedia vulnerabilitățile Flancului Estic. Paleta de discuții va fi una generoasă, pornind de la importanța democrației pentru dezvoltarea țărilor balcani în ultimii 26 de ani și terminând cu problemele actuale cu care se confruntă din ce în ce mai multe țări, precum corupția, securitatea energetică și chiar terorismul”, spune dr. Anca Nicolescu, vicepreședintele Fundației Solidaritatea Culturală Română Ars XXI.

SURSA https://www.criteriul.ro/ via http://www.activenews.ro/

UN MIC PAS PENTRU REFERENDUM, UN MARE PAS PENTRU ROMANIA!

UN MIC PAS PENTRU REFERENDUM, UN MARE PAS PENTRU ROMANIA!

În sfârșit, Curtea Constituțională confirmă oficial existența deciziei din 20 iulie prin acest certificat de grefă, document inaintat deja de Coalitia pentru Familie la Senat.

SURSA Prodocens Media

Urmareste Prodocens Media aici – Prodocens Media

Strasbourg – Cazul Familei Bodnariu a fost instrumental în a înțelege deficiențele de sistem a protecției copilului din Norvegia

ben-oni-ardeleanvaleriu-ghiletchi

Raportorul pentru Norvegia – Valeriu Ghiletchi, ales cu majoritate de voturi în Comisia Socială a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Cazul Familei Bodnariu a fost instrumental în a înțelege deficiențele de sistem a protecției copilului din Norvegia.

Ben Oni Ardelean

Valeriu Ghilețchi: primul discurs a fost cu privire la practica separării copiilor de familiile lor, cazul Bodnariu, acesta e cu privire la libertatea religioasă...

Valeriu Ghilețchi: primul discurs a fost cu privire la practica separării copiilor de familiile lor, cazul Bodnariu, acesta e cu privire la libertatea religioasă…

O nouă victorie la APCE. Am fost numit în calitate de raportor pentru moțiunea privind cazul familiei Bodnariu. Am câștigat cu 15 la 10 voturi în fața unei candidate din partea grupului Socialist din Marea Britanie. Este o victorie importantă pentru protecția familiilor si dreptul copiilor de a fi împreună cu părinții lor.

Valeriu Ghilețchi

Ben Oni Ardelean – Raport de la Strasbourg, Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei: Ambele rapoarte ale transexualei Petra De Sutter au fost respinse

ben-oni-ardelean-strasbourg

Ben Oni Ardelean – Raport de la Strasbourg, Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei: Ambele rapoarte ale transexualei Petra De Sutter au fost respinse

Strasbourg, Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei – proiectul mamei de substitut (En.: surrogacy), a ajuns azi la un final, respectiv votul in plen. Amintesc ca dupa dezbateri intense, atat in Paris, cat si la Strasbourg, tensiuni si proteste, ambele rapoarte ale transexualei Petra De Sutter au fost respinse de Comisia Sociala a APCE, insa la limita de voturi. Recomandarile spre Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, amendate in cadrul comisiei intr-o forma ce propune interzicerea acestei practici, au ajuns astazi in dezbaterea din plen inainte de votul final. Marturisesc ca tensiunea a fost maxima, parerile fiind radicale, iar cuvintele foarte dure. Liderii PPE au recomandat chiar inainte de vot:

Report : de Sutter : vote in favour of both amendments.
If both adopted : vote IN FAVOUR
If both not adopted :vote AGAINST
if oral sub amendments, 10 Assembly members can stand up
Please follow the lead of Mr Fischer, Group President.

…timp in care Grupul Socialist a fost extrem de vehement in sustinerea lui De Sutter!!!

Redau mai jos ce am sustinut in plenul Adunarii Parlamentare:

„Dear President, Colleagues,

In this intense debate, we must remember that the resolutions on surrogacy presented by Petra De Sutter were rejected twice by the Committee, this shows that any proposal which does not condemn surrogacy is very controversial.

I believe that surrogacy is a very harmful practice which undermines the dignity and the fundamental rights of women.

In every surrogacy agreement the woman’s body is used for the wishes of others in the form of a legal agreement. The woman is therefore turned into a legal reproductive vessel.

How can we, as members of the world’s leading human rights organization allow such a practice as surrogacy which harms women’s rights?

If we do not call for a ban on surrogacy, I fear the growth of an international surrogacy market where woman are treated as business assets.

We cannot allow this to happen. We must go further than ‘regulation’ we must call for a full international prohibition on surrogacy.

I cannot support the De Sutter recommendations as they do not condemn surrogacy, but I fully support the AMs which are proposed, except the sub-amendament.”

Vot final:

Pentru sub-amendament sa fie supus la vot pentru ( 57) impotriva ( 90 )…deci nu va fi supus la vot fiind trimis dupa votul din comisie!

Pentru sustinerea amendamentelor:

Pentru primul amendament: pentru (75), impotriva (78);

Pentru al doilea amendament: pentru (79), impotriva (80);

Vot final pe recomandari: pentru (77), impotriva (83), abtineri (7).

Adica, RECOMANDAREA A FOST RESPINSA, alaturandu-se rezolutiei Parlamentului European din decembrie 2015 prin care cerea statelor membre sa se abtina de la reglementarea maternitatii de substitutie (surrogacy)

VICTORIE!!!!…dificila lupta politica, pana la urma viziune despre lume si viata diferita, cu multe accente si perspective etice radicale asupra problematicii.

Multumesc tuturor pentru sustinere!!!!

Ben Oni Ardelean

Pastor Sorin Cigher: Ieși în stradă pentru familia ta!

cel-mai-mare-protest-la-suceava-pentru-familia-bodnariu

Ieși în stradă pentru familia ta!

Frați români de pretutindeni, este vremea să ne unim pentru normalitate. Este timpul să depășim diferențele doctrinare, dogmatice, teologice, religioase, culturale, etnice și/sau sociale și să lăsăm ca interesul pentru familia originară, așa cum a conceput-o Dumnezeu, să fie atât de motivant încât să nu stăm indiferenți față de noua filozofie care ne dă târcoale. Luptăm pentru apărarea familiei, fiindcă nimeni nu are dreptul să se atingă de această instituție sacră și să o decimeze!

Familia tradițională ne privește pe toți, fiindcă din ea am ieșit. Haideți să fim solidari. Maria Tereza spunea: „Dacă vrei să schimbi lumea, du-te acasă și iubește-ți familia!”

Este ceasul în care suntem chemați, de la mic la mare, să ne facem auziți de cei pe care i-am votat să ne apere și să ne reprezinte interesele. Dintre noi au plecat…, dar acum se încăpățânează, se fac că nu aud și parcă interesele altor țări sunt mai importante decât interesele naționale. Au ajuns să ne desconsidere pe noi, cei 3 milioane de români, să ne spună, de la obraz, prin tăcerea lor, că suntem nesemnificativi.

Este momentul cel mai potrivit să vorbim, să ne ridicăm, să ieșim în stradă pentru că identitatea noastră ca națiune este în pericol. Se încearcă, prin tot felul de epitete menite să ne definească, să ne convingă să cedăm, să ne oprim, să ne aliniem principiilor occidentale… Da, se dorește confiscarea acestei identități și apoi, să ne vândă, în propria țară, hoardelor nemiloase și astfel să devenim robi, subjugați în propria țară. Avem principii curate și frumoase, trebuie să ne unim pentru a le păstra. Avem oameni inteligenți, oameni competenți, oameni cinstiți și pasionați, nu să fure, ci să zidească o societate sănătoasă.

Dacă ești unul dintre ei, ieși în stradă, în 26 octombrie, acolo unde te afli. În orașul tău se organizează miting pentru familie. Fii prezent, pentru cei dragi ție!

Luptăm pentru apărarea familiei normale! Nu vrem un alt tip de familie, nu ne interesează familia de tip nou. Cu orice risc, indiferent de acuzațiile care ni se aduc, nu ne pasă, nu ne doare de desconsiderarea lor, nu suntem afectați de amenințarea cu izolarea! Mai bine izolați și fericiți decât împreună cu toate țările „civilizate” și distruși.

Uniți-vă cu noi pentru această acțiune națională! Rugați-vă ca Dumnezeu să nu îngăduie această plagă distrugătoare peste națiunea română! Împreună cu El, și unii cu alții, vom fi mai mult decât biruitori! Doamne ajută!

Pastor, Sorin Cigher – Sibiu

TĂCEREA NE VA COSTA SCUMP MAI TÂRZIU…

refrendum-3-milioane-calitia-pentru-familie
TĂCEREA NE VA COSTA SCUMP MAI TÂRZIU…
Se încearcă blocarea referendumului pentru care au semnat 3 milioane de români? CCR amână INEXPLICABIL publicarea deciziei în cazul inițiativei cetățenești de protejare a familiei. Ce poți face dacă dorești protejarea familiei normale?
1. Roagă-te pentru judecătorii de la CCR, parlamentari, președinte, guvern, să reziste presiunilor LGBT și să ia decizii sănătoase.
2. Fii pregătit pentru a ieși în stradă împreună cu familia ta în apărarea valorilor creștine fără de care națiunea noastră se va prăbuși.
3. Fă presiuni asupra deputaților și senatorilor din județul tău pentru a-și exprima public punctul de vedere cu privire la familie.
4. Distribuie și tu acest banner și dă share la prietenii tăi.
Dumnezeu să binecuvânteze România!
Samy Tuțac

 

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari